Finanšu komitejas 18.06.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 18.06.2020. darba kārtība

18.06.2020., plkst. 10:00

Zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0216 īpašumā “Skalbes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skārņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 147”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdensapgādes sistēmas posma objektam Merķeļa ielas industriālajā teritorijā Alūksnē, Alūksnes novadā un ūdensvada Latgales ielā, Jāņkalna ielā un Uzvaras ielā Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā.
 7. Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā”.
 8. Par maksas pakalpojuma – ieejas biļetes Zeltiņu vēstures krātuvē apstiprināšanu.
 9. Par maksas pakalpojuma tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” apstiprināšanu”.
 10. Par nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36940010006 daļas īslaicīgu nomu.
 11. Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas pakalpojumiem.
 12. Par maksas noteikšanu Biroja “Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojumam.
 13. Par Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
 14. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu.
 15. Par Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.
 16. Par Ilzenes pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu “Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema publisko teritoriju apgaismojumu izbūve”.  
Skip to content