Pārbūvēts ceļa posms Mārkalnes pagastā

Mārkalnes pagastā pabeigta autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”, kas veikta ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.

Jūlija beigās Mārkalnes pagastā pēc pārbūves ekspluatācijā nodots pašvaldības autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posms “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” 5,84 km garumā. Projekta realizācijas laikā izrakti un iztīrīti sāngrāvji, noņemts nomaļu uzaugums, izbūvētas jaunas nobrauktuves un caurtekas, pastiprināts ceļa segums. Pamatojoties uz atklāta iepirkuma konkursa rezultātiem, darbus objektā veica SIA “SORMA”.

 Veicot ceļa pārbūvi, uzlabots tā tehniskais stāvoklis, nodrošināta droša satiksme, četriem Mārkalnes pagasta lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem (pagastā lielākais lauksaimniecības produkcijas ražotājs Z/S “Vārpas” ar govju fermu 150 vietām, Z/S “Tvaikonītis”, kas nodarbojas ar graudkopību un sniedz lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus, kā arī 2 fiziskas personas, kuru piemājas saimniecības pamatā nodarbojas ar piena lopkopību) uzlabota piekļūšana viņu ražošanas objektiem. Būs atvieglota piena savākšanas mašīnas kursēšana, lopbarības pārvadāšana un citas lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās, kā arī pagasta iedzīvotājiem piekļuve savai dzīves vietai.

 Projekta  “Alūksnes novada pašvaldības  Mārkalnes pagasta pārvaldes autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve” izmaksas sastāda 233 672,62 EUR ar pievienotās vērtības nodokli, no kurām attiecināmās izmaksas ir 163 864,31 EUR, ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā 147 477,88 EUR  un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 16 386,43 EUR, projekta neattiecināmās izmaksas –  69 808,31 EUR, ko sedz Alūksnes novada pašvaldība.

 Mārkalnes pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējums 7 340,34 EUR  ar pievienotās vērtības nodokli izlietots būvprojekta sagatavošanai un autoruzraudzības veikšanai, būvprojekta sagatavošanu un autoruzraudzību veica SIA “XDRAFTS”.

 Būvuzraudzību objektā veica SIA “RS Būvnieks” par iepirkumā noteikto cenu 14 822,50 EUR ar pievienotās vērtības nodokli. 

 Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2017.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

 

Ārija Rone,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja