Finanšu komitejas 17.09.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 17.09.2020. darba kārtība

17.09.2020., plkst. 10:00
Zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada domes 2018. gada 23. augusta lēmuma Nr. 276 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 012 0027, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Straumēs” – 2, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūcītes”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0454 īpašumā “Jaunviesturi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0027 īpašumā “Dzelmes”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par cirsmu paketes “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
 9. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
 10. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumā Nr.277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
 11. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmumā Nr. 181 “Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas pakalpojumiem”.
 12. Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes Kultūras centram.
 13. Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes muzejam.
 14. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 15. Par vides pieejamību pašvaldības nekustamajam īpašumam.
 16. Par grozījumu Alūksnes novada domes 20.07.2020. lēmumā Nr.187 “Par projektu “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā””.
 17. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2020.gadam.
 18. Par Liepnas pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu “Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” teritorijas labiekārtošana.
Skip to content