Domes sēdes 29.10.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 29.10.2020. darba kārtība

29.10.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par dzīvojamās mājas “Liepna 3”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr.6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par cirsmas īpašumā “Bejas skola”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par cirsmu paketes īpašumā “Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par cirsmu paketes īpašumos “Lauces” un “Lauces 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3672 001 0043 īpašumā “Jaundzelmes”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Sociālā māja” un “Alūksnes novada Naktspatversme” pakalpojuma sniegšanas vietas maiņu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vālodzes”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 10. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā” izdošanu.
 11. Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015-2027. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
 12. Par konkursa “Mēs – Alūksnes novada nākotnei” nolikuma apstiprināšanu
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada 24. februāra nolikumā Nr. 10/2011 “Mālupes pagasta bibliotēkas nolikums”.
 14. Par saistošo noteikumu Nr. _/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu.
 15. Par Alūksnes Novada Vēstīm.
 16. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 17. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 “Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”” izdošanu.
 18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”.
 19. Par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 09.2020. lēmumā Nr.249 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”.
 21. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Zeltiņu pagasta pārvaldei.
 22. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 23. Par saistošo noteikumu Nr._ /2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” izdošanu.
 24. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu.
Skip to content