GEMOSS grantu konkurss - Alūksnes novads

GEMOSS grantu konkurss

1. KONKURSA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā interesenti (turpmāk tekstā – Dalībnieks) var piedalīties SIA GEMOSS grantu konkursā veselīgu, inovatīvu pārtikas produktu izstrādei, ražošanai un attīstīšanai (turpmāk tekstā – Konkurss).
1.2. Konkursu rīko SIA GEMOSS, (turpmāk tekstā – Konkursa rīkotājs), juridiskā adrese: Mūkusalas iela 73, Rīga LV-1004.
1.3. Konkursa uzvarētāji iegūst granta finansējumu, iespēju projekta attīstīšanai un SIA GEMOSS kā produkta pārdošanas kanālu un biznesa partneri.
1.4. Pieteikumu iesniegšanas forma 1. kārtai (turpmāk tekstā – Idejas pieteikums) tiek pieņemta digitālā formā Konkursa rīkotāja mājaslapā www.gemoss.lv. Idejas pieteikuma iesniegšana tiek noteikta no 2020. gada 19. novembra līdz 15. janvārim.
1.5. Konkursa rīkotājam ir tiesības Konkursa gaitā grozīt nolikumu, informējot par veiktajām izmaiņām Konkursa Dalībniekus.
1.6. Konkursa rīkotājs ir tiesīgs pārtraukt Konkursa norisi, ja nepārvaramu apstākļu dēļ (force majeure) Konkursu turpināt nav iespējams.

2. KONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMI

2.1. Konkursa mērķis: veselīgu, inovatīvu produktu izstrāde no graudaugu un pākšaugu produktiem, riekstiem, sēklām un žāvētiem augļiem.
2.2. Konkursa uzdevumi:
2.2.1. Veicināt jaunu produktu izstrādi, kuros izmatoto izejvielu pamatā ir ne mazāk kā 30% graudaugi, pākšaugi, rieksti, sēklas un žāvēti augļi.
2.2.2. Veicināt zināšanu un pieredzes bagātināšanu pārtikas ražošanas industrijā.
2.2.3. Sekmēt produkta izstrādi un pārdošanas kanālu ieguvi.
2.2.4. Dalīties ar zināšanām, pieredzi, tā atbalstot pārtikas ražotājus.

3. KONKURSA DALĪBNIEKU ATBILSTĪBAS NOSACĪJUMI

3.1. Konkursā var piedalīties:
3.1.1. fiziskas personas, kas apņemas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību, ja Konkursa ietvaros tiks pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu un līguma slēgšanu;
3.1.2. juridiskas personas, kas ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
3.2. Konkursā pieteiktā ideja (produkts) nevar būt pārdošanā mazumtirdzniecības vietās pirms dalības Konkursā un Konkursa norises laikā.
3.3. Konkursa rīkotājam ir tiesības atteikt dalību, ja radies interešu konflikts.

4. PIETEIKŠANĀS UN KONKURSA NORISE

4.1. Dalībai Konkursa 1. kārtā noteiktajā termiņā jāizpilda un jāiesniedz Idejas pieteikums, kas atrodams www.gemoss.lv.
4.2. Dalībnieka Idejas pieteikumu vērtē un lēmumu par katras kārtas uzvarētāju apstiprināšanu pieņem Konkursa vērtēšanas komisija. Konkursa vērtēšanas komisijai var tikt piesaistīti ārējie eksperti, kuriem ir nozarei nepieciešama vai atbilstoša kompetence.
4.3. Konkursa komisija pēc 1. kārtas Idejas pieteikumu vērtēšanas uz 2. kārtu izvirza 50 Dalībniekus, atbilstoši vērtēšanas rezultātiem.
4.4. Konkursa 2. kārtai Konkursa rīkotājs nosaka termiņu, līdz kuram Dalībnieki iesniedz idejas prototipu un klātienē vai tiešsaistē aizstāv sava produkta ideju (skat. 6.punktu “Konkursa vērtēšanas kritēriji”), prezentējot 1. līmeņa prototipu pēc Konkursa rīkotāja piedāvāta formāta.
4.5. Konkursa komisija, izvērtējot Konkursa 2. kārtā iesniegtos prototipus un biznesa ideju prezentācijas, izvirza 10 Dalībniekus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu, uz Konkursa 3. kārtu.
4.6. Konkursa 3. kārtas ietvaros Dalībnieki strādā ar SIA GEMOSS profesionāļu komandu, lai pilnveidotu produktu un attīstītu tā tirgus potenciālu. Konkursa rīkotājs organizē jautājumu un atbilžu sesijas par sekojošām tēmām:
4.6.1. produkta recepšu izstrāde, tehnoloģiskās kartes veidošana;
4.6.2. izejvielu izvērtēšana, produktu specifikācijas izstrāde;
4.6.3. finanšu plānošana;
4.6.4. kvalitātes standarti;
4.6.5. ražotnes plānošana, tehnoloģiskās plūsmas, tehniskie risinājumi;
4.6.6. produkta iepakojuma piemērošana, ražošanas plāna sastādīšana;
4.6.7. tirgus izpēte, atbilstošas cenu politikas veidošana;
4.6.8. mārketinga kanālu izvēle un stratēģiskas kampaņas izveide.

4.7. Par Konkursa uzvarētājiem pasludina trīs 3. kārtas Konkursa Dalībniekus, kuri pēc vērtēšanas kritērijiem saņēmuši vislielāko punktu skaitu (skat. 6.punktu “Konkursa vērtēšanas kritēriji”).
4.8. Ja ir vienāds punktu skaits, tad par uzvarētāju lemj Konkursa vērtēšanas komisija ar balsojuma palīdzību. Vienāda balsu sadalījuma rezultātā, izšķirošās balss tiesības pieder Konkursa komisijas priekšsēdētājam.
4.9. Paziņojums par Konkursa vērtēšanas komisijas lēmumu tiek sniegts rakstiski, nosūtot elektronisku vēstuli visiem Konkursa 2. un 3. kārtas dalībniekiem uz Konkursa pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
4.10. Konkursa rīkotājam ir tiesības publicēt informāciju par Konkursa norisi Konkursa rīkotāja mājaslapā un sociālo tīklu platformās un citos medijos.

5. KONKURSA NORISES LAIKS
2020. gada 19. novembris – SIA GEMOSS Grants izsludināšana, 1. kārtas pieteikumu atklāšana;
2021. gada 15. janvāris plkst. 23:59 – Konkrusa 1. kārtas pieteikumu iesūtīšanas termiņa beigas;
2021. gada 16. janvāris – 31. janvāris – Konkursa 1. kārtā iesniegto pieteikumu izvērtēšana;
2021. gada 1. februāris – Konkursa 1. kārtas rezultātu paziņošana;
2021. gada 2. februāris – 22. februāris – Konkursa 2. kārtas 1. līmeņa prototipa izstrāde un gatavošanās idejas prezentēšanai;
2021. gada 23. februāris – 4. marts – Konkursa 2. kārtas 1. līmeņa prototipa iesniegšana un prezentēšana Konkursa vērtēšanas komisijai;
2021. gada 5. marts – Konkursa 2. kārtas rezultātu paziņošana;
2021. gada 8. marts – 14. maijs – Konkursa 3. kārtas dalībnieku darbs ar SIA GEMOSS ekspertu komandu;
2021. gada 17. maijs – 21. maijs – Konkursa 3. kārtas projekta aizstāvēšana un uzvarētāju paziņošana;
2021. gada 24. maijs – 19. novembris – Konkursa uzvarētāju produktu pilnveidošana un ieviešana tirgū.
6. KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
6.1. Konkursa visu kārtu vērtēšana notiek pēc administratīviem un kvalitatīviem kritērijiem.
6.2. Administratīvie kritēriji noteikti sekojoši:
6.2.1. Visi pieprasītie informācijas lauki ir aizpildīti;
6.2.2. Informācija ir sagatavota un iesniegta, ievērojot Konkursa rīkotāja katrai kārtai izvirzītos noteikumus.
6.3. Ja administratīvie kritēriji nav ievēroti, pieteikums konkursam tālāk netiek izskatīts.
6.4. Konkursa 1. kārtas kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji ietver šādas sadaļas ar maksimālo punktu skaitu 45:
6.4.1. Produkta inovācija (0-20)
6.4.2. Produkta veselīgums (0-10)
6.4.3. Produkta potenciāls tirgū (0-15)
6.5. Konkursa 2. kārtas kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji ietver šādas sadaļas ar maksimālo punktu skaitu 100:
6.5.1. Produkta novērtējums (0-20)
6.5.2. Produkta organoleptiskās īpašības (0-20)
6.5.3. Produkta inovācija (0-20)
6.5.4. Produkta veselīgums (0-25)
6.5.5. Produkta potenciāls tirgū (0-15)
6.6. Konkursa 3. kārtas kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji ietver šādas sadaļas ar maksimālo punktu skaitu 175:
6.6.1. Produkta novērtējums (0-25)
6.6.2. Produkta organoleptiskās īpašības (0-20)
6.6.3. Produkta inovācija (0-20)
6.6.4. Produkta veselīgums (0-25)
6.6.5. Produkta potenciāls tirgū (0-25)
6.6.6. Finanšu aprēķini (0-30)
6.6.7. Projekta realizācijas struktūra un ticamība (0-30)

7. KONKURSA DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Konkursa Dalībnieks ir tiesīgs atsaukt iesniegto Idejas pieteikumu.
7.2. Konkursa Dalībnieks ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu.
7.3. Līgums par finansējuma piešķiršanu tiek noslēgts viena mēneša laikā pēc Konkursa vērtēšanas komisijas lēmuma par Konkursa rezultātiem pieņemšanas. Līdz minētā termiņa beigām Konkursa uzvarētājs:
7.3.1. iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu (VID) par saimnieciskās darbības reģistrāciju VID;
7.3.2. iesniedz informāciju ar savu komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja bankas norēķinu kontu, uz kuru veikt maksājumus.
7.4. Konkursa Dalībniekam projekta īstenošana jāuzsāk uzreiz pēc Līguma par finansējuma piešķiršanu parakstīšanas.
7.5. Konkursa Dalībniekam ir pienākums ievērot šo konkursa nolikumu un sasniegt līgumā norādītos rezultātus 3-6 mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas, realizējot projekta ieceri.
7.6. Konkursa Dalībniekiem neatkarīgi no konkursa rezultātiem nav produkta autortiesības, izņemot gadījumu, kad produkta ideja reģistrēta Latvijas Republikas Patentu valdē.

8. KONKURSA GRANTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Konkursa uzvarētājam piešķirtā finansējuma atbalsta lielums tiek noteikts, pamatojoties uz Konkursa vērtēšanas komisijas lēmumu par Konkursa rezultātiem.
8.2. Piešķirtā finansējuma izmaksa:
8.2.1. 70% apmērā no piešķirtā finansējuma par izejvielu un iekārtu iegādi no SIA GEMOSS sortimenta;
8.2.2. 30 % apmērā no piešķirtā finansējuma citiem ar projekta realizāciju saistītiem izdevumiem.
8.3. Piešķirtā finansējuma izmaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšans brīža un maksājuma pieprasījuma dokumenta saņemšanas dienas.
8.4. Konkursa rīkotājs patur tiesības neizmaksāt piešķirto finansējumu, ja Konkursa uzvarētājs noteiktajā termiņā:
8.4.1. nav iesniedzis prasīto informāciju;
8.4.2. nav viena mēneša laikā pēc Konkursa rezultātu lēmuma noslēdzis līgumu ar Konkursa rīkotāju.
8.5. Konkursa rīkotājs patur tiesības likt atmaksāt izmaksāto finansējuma summu, ja finansējuma saņēmējs:
8.5.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus atbilstoši līgumam;
8.5.2. tam piešķirto finansējumu bez iepriekšējas saskaņošanas izlietojis citu mērķu sasniegšanai, kas nav norādīti līgumā un maksājuma pieprasījumā;
8.5.3. piešķirto finansējumu izlietojis personīgā labuma gūšanai, nevis komercdarbības uzsākšanai un attīstībai;
8.5.4. nav uzsācis finansējuma apgūšanu 3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas;
8.5.5. nav realizējis projektu līdz 2021. gada 19.novembrim, iepriekš nesaskaņojot pagarinājumu.

9. KONKURSA GRANTA ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS

9.1. Vienam Konkursa uzvarētājam atbalsta summa nepārsniedz EUR 5 000 (pieci tūkstoši eiro). Kopējais grantu konkursā piešķiramais finansējums ir EUR 10 000 (desmit tūkstoši eiro).
9.2. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas norādītas 3. kārtas projekta prezentācijā plānoto izmaksu tāmē un atbilst Konkursa nolikumam.
9.3. 70% no granta piešķirtajiem līdzekļiem tiek izmantots: izejvielu iegādei un produkta izstrādāšanai un ražošanai paredzētas tehnikas, aprīkojuma un iekārtu iegādei SIA GEMOSS.
9.4. 30% no granta piešķirtajiem līdzekļiem paredzēts izmantot citos pamatotos idejas realizācijas izdevumos, kā piemēram, mārketinga izdevumi; ražošanas, fasēšanas izdevumi; produkta izstrādes izdevumi, t. sk. iepakojuma izstrāde un dizains, produkta testēšana; licenču iegāde; patentu reģistrācija Latvijas Republikas Patentu valdē.
9.5. Par neatbalstāmām izmaksām tiek noteiktas:
9.5.1. izmaksas, kas radušās pirms līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas;
9.5.2. energoresursu (elektrības, kurināmā, degvielas u.c.) un komunālo pakalpojumu izmaksas;
9.5.3. telpu nomas izmaksas;
9.5.4. projekta pieteikuma 1. – 3. kārtas sagatavošanas izmaksas;
9.5.5. darba algas.
9.6. Konkursa rīkotājs nepiešķir finansējumu, ja no Konkursa pieteikuma izriet, ka iegādājamās vienības paredzēts izmantot personīgai lietošanai.
9.7. Projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2021.gada 19.novembrim, izņemot, ja ir saskaņots pagarinājums.

10. KONKURSA KONTROLES MEHĀNISMS

10.1. Pēc projekta īstenošanas Konkursa uzvarētājam jāiesniedz atskaite par naudas līdzekļu izlietojumu, kurai pievienotas izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas, kas apliecina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši līgumam.

Skip to content