Domes sēdes 26.11.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 26.11.2020. darba kārtība

26.11.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 002 0269, “Dienvidlejas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0207 īpašumā “Jaunbodnieki”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3680 008 0131 un 3680 008 0181 īpašumā “Jaunie Stari”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3672 001 0101, “Maliņas”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ezerkraujas”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Centra ielā 3 – 14, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 9. Par nedzīvojamās telpas nomu Valsts valodas centram.
 10. Par lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
 11. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
 12. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs”.
 13. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”.
 14. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija”.
 15. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rūpe”.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada 24. februāra nolikumā Nr. 4/2011 “Ilzenes bibliotēkas nolikums”.
 17. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Alūksnes novada Naktspatversme” likvidāciju.
 18. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” izdošanu.
 19. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
 20. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
 21. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 22. Par līdzekļu izdalīšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam.
 23. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 25. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 33 “Par noteikumu Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021.gadam” izdošanu”.
 26. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

 1. [..].
 2. [..].

 

Skip to content