Nākamgad ievērojami samazināsies pašvaldības ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības budžets pēc vērtētajiem ieņēmumiem 2021. gadā tiek prognozēts 2017.-2018. gada līmenī, taču ļoti ievērojami pieaugs izdevumu apjoms, līdz ar to tas dos pamatīgu triecienu pašvaldības uzņemtajam attīstības tempam un pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem.

 Alūksnes novada pašvaldības vērtētie ieņēmumi kopā ar dotāciju no Pašvaldību finanšu un izlīdzināšanas fonda samazināsies par 6,4%, salīdzinot ar
2020. gadu. Taču pašvaldības 2021. gada ieņēmumu prognoze samazināsies vēl par 3,89%, jo netiek prognozēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pārpilde šī gada nogalē. Tātad kopā pašvaldības ieņēmumi samazināsies par 10,29% jeb 1 135 806 EUR.

 Aprēķinot kopējo Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada prognozēto ieņēmumu samazinājumu un izdevumu palielinājumu, tas sasniegs 1 671 138 EUR jeb 12,71%, salīdzinot ar 2020. gadu.

 Pašvaldību budžeta ieņēmumu kritums lielā mērā ir saistīts ar valdības lēmumu samazināt pašvaldību ieņēmumu daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par labu valsts budžetam – līdzšinējo 80% vietā pašvaldības turpmāk saņems 75%.  Tā vietā valdība sola, ka būs pieejams papildu Eiropas Savienības fondu līdzekļu finansējums pašvaldību ieguldījumiem. Taču kā pašvaldībām finansēt iestāžu ikdienas uzturēšanu un pakalpojumu nodrošināšanu?

 Latvijas Pašvaldību savienība bija nākusi klajā ar priekšlikumu paredzēt valsts budžeta dotāciju tām pašvaldībām, kurām nākamā gada ieņēmumu samazinājums ir lielāks par 4%, tajā skaitā arī Alūksnes novadam. Diemžēl šis priekšlikums Saeimas budžeta komisijā tika noraidīts.

 Pašvaldības budžeta izdevumu pieaugums 2021. gadā saistīts ar vairākiem valdības lēmumiem. Lielākais nepieciešamo papildu līdzekļu pieaugums ir minimālās algas palielinājuma nodrošināšanai pašvaldības iestādēs strādājošajiem.

Sakarā ar valdības pieņemtiem lēmumiem, pašvaldības 2021. gada budžetā papildu nepieciešami līdzekļi

Minimālās darba algas palielināšanai

337 692 EUR

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta palielināšanai

70 000 EUR

Pašvaldības domes vēlēšanu norises organizēšanai

57 813 EUR

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju atalgojumam (PII “Cālis”, PII “Mazputniņš”) *

32 895 EUR

Pedagogu darba algas palielināšanai**

31 025 EUR

Pie minimālās darba samaksas piesaistītās aktivitātes – bijušo pagastu priekšsēdētāju pensijas un divu minimālo darba algu starpība

8 907 EUR

* Abas iestādes no 01.09.2020. izslēgtas no speciālo izglītības iestāžu reģistra, līdz ar to valsts vairs nepiešķir finansējumu iestāžu vadītāju algai

** Pedagogiem, kam darba alga tiek maksāta no pašvaldības budžeta (bērnudārzu, profesionālās ievirzes, interešu izglītības), kā arī darba algas starpība to skolu direktoriem, kam ir nepietiekams finansējums no mērķdotācijas

2021. gadā vairāk naudas būs nepieciešams arī tiem Alūksnes novada pašvaldības pabalstiem, kas ir piesaistīti minimālajai darba algai un pieaugs līdz ar minimālās algas pieaugumu, piemēram, bērna piedzimšanas pabalstam, vairākiem sociālās palīdzības pabalstiem.

 – Diemžēl valdības lēmumu un neieklausīšanās pašvaldību viedoklī dēļ esam nonākuši situācijā, kad nāksies atteikties no daudzām svarīgām lietām, kas saistītas ar novada attīstību, vairākām pašvaldības iepriekš īstenotām brīvprātīgām iniciatīvām, kas līdz šim ir īstenotas, iestādēm būs jāveic iekšēja optimizācija. Novembrī ir pieņemts lēmums, ar kuru darba algas 2021. gadā saglabāsies šī gada līmenī, izņemot mazāk atalgotos amatus. Valdības lēmums par minimālās algas palielinājumu līdz 500 eiro, protams, ir apsveicams, taču ar to nonākam situācijā, kad izlīdzināsies algu līmenis tiem, kas saņem minimālo algu, un tiem, kam tā ir tikai nedaudz lielāka. Pašvaldība nevarēs palielināt atlīdzību tiem iestāžu darbiniekiem, kuriem atlīdzība būs mazliet lielāka par minimālo, bet atbildības un pienākumu apjoms lielāks. Tas var novest pie situācijas, ka šie cilvēki vairs negribēs strādāt par tādu atalgojumu, – saka Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova.

No kā nāksies atteikties 2021. gadā Alūksnes novadā?

 Pašvaldības nākamā gada budžetā nebūs iespējams pagastu pārvaldēm piešķirt plānotos līdzekļus pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes paaugstināšanai – par to, ka plānotos 220 tkst eiro pārceļ uz 2022. gadu, dome jau pieņēma lēmumu novembra sēdē.

 Nākamgad netiks piešķirts finansiālais atbalsts sporta sasniegumu veicināšanai, nebūs naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā, pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestādēm netiks piešķirts finansējums projektu konkursam, novada amatierkolektīvi nevarēs saņemt pašvaldības atbalstu kolektīvu tērpu darināšanai un iegādei.

 Pašvaldības budžetā 2021. gadā nebūs līdzekļu, lai finansētu sabiedrisko organizāciju sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanu.

 Varēs īstenot tikai Eiropas Savienības struktūrfondu projektus un projektus, kas atbalstīti COVID-19 krīzes ietekmes samazināšanas programmās.

 Pašvaldības iestādēm nākamā gada budžets jāplāno par vismaz 10% mazāks nekā 2020. gadā, līdz ar to daudzām no tām būs jāpārskata izdevumi un jāveic optimizācija. Jau novembrī vairākas pašvaldības iestādes, pārskatot savus amatu sarakstus un to noslodzes, optimizācijas un budžeta resursu taupības nolūkā lūdza likvidēt atsevišķus amatus vai mazināt to slodzes.

 Darbinieku prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība), izvērtējot situāciju, vai nu attiecīgais darbinieks netiks aizvietots vispār, līdz ar to var kavēties kādu pakalpojumu sniegšana, vai arī aizvietotājs nesaņems par to samaksu.

 Iestādes nevarēs iegādāties pamatlīdzekļus un inventāru, bet remontdarbus varēs veikt tikai saimnieciskā kārtā pašu spēkiem.

 Iespējams, ka būs jāpieņem arī citi lēmumi. Jau šobrīd budžeta resursu ekonomijas nolūkā atsevišķās vietās pilsētā nakts laikā nolemts izslēgt vai samazināt apgaismojumu un arī pagastu pārvaldes ir aicinātas izvērtēt iespēju samazināt tēriņus ielu apgaismojumam.

 – Diemžēl pašlaik nepiepildās solījumi, ka COVID-19 izraisītās ekonomikas krīzes mazināšanai būs pieejams liels līdzekļu apjoms daudzās atbalsta programmās. Vietējie būvniecības uzņēmumi brīdina, ka pēc decembra tiem vairs nebūs darba. Pašvaldībai ir augstas gatavības pakāpes projekti, kas saistīti ar uzņēmējdarbības veicināšanu, izglītību, kurus varētu īstenot, taču valdība kavē naudas laišanu apgrozībā. Tā ir ekonomikas apzināta bremzēšana, – saka Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Tautsaimniecības komitejas vadītājs Dzintars Adlers.

Skip to content