Tautsaimniecības komitejas 18.01.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 18.01.2020. darba kārtība

18.01.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
 2. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā 2 atradnē “Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā.
 3. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā “Birzgale”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.
 4. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā [..], Liepnas pagastā, Alūksnes novadā.
 5. Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2021.-2025. gadam apstiprināšanu.
 6. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna – 2023. gadam apstiprināšanu.
 7. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 8. Par grozījumiem Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 9. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Aigu MŪRNIECI .
 10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.01.2020. noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību”.
 11. Par Alūksnes parka projektu.
 12. Par būvniecības dokumentācijas sagatavošanu.
Skip to content