Aicinām pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem “Pagodinājums”

Alūksnes novada pašvaldība aicina līdz 5. martam pieteikt pretendentus Alūksnes novada apbalvojumiem “Pagodinājums uzņēmējdarbībā”, “Pagodinājums izglītībā”, “Pagodinājums kultūrā” un “Pagodinājums sportā”.

 

Lai gan aizvadītais gads pavadīts Covid-19 ierobežojumu un aizliegumu zīmē, tomēr vienlaikus tas ir bijis arī izaicinājumu un jaunu iespēju saskatīšanas laiks, tādēļ pašvaldība aicina novada iedzīvotājus novērtēt minētās nozares un tajās paveikto un pieteikt apbalvojumu pretendentus. Plānots, ka, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, apbalvojumu pasniegšana varētu notikt maijā par godu Latvijas Republikas svētkiem, kad līdz ar Pagodinājumiem tiktu pasniegti arī apbalvojumi “Sudraba zīle 2020”.

 

Apbalvojumu “Pagodinājums” katrā jomā pasniedz, vērtējot iepriekšējā gada sasniegumus. Tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus raudzīties pēc apbalvojumu pretendentiem, kas pēdējā laikā ko sevišķu paveikuši konkrētajās nozarēs, kuru sasniegumi bijuši īpaši pamanāmi, kā arī pieteikt īpašus notikumus attiecīgajās nozarēs, kas aizvadītajā gadā izskanējuši plaši un devuši būtisku ieguldījumu.

 

Pašvaldība aicina pieteikt apbalvošanai cilvēkus, kolektīvus, organizācijas, uzņēmumus, notikumus minētajās jomās, rakstot vēstuli brīvā formā vai aizpildot anketu tiešsaistē https://ej.uz/pagodinajumu, kas izveidota, lai atvieglotu pretendentu pieteikšanu.

 

“Pagodinājumam uzņēmējdarbībā” pašvaldība aicina pieteikt pretendentus – labākos, veiksmīgākos uzņēmumus dažādās komercdarbības nozarēs – lauksaimniecībā, ražošanā, tirdzniecībā, amatniecībā, tūrismā, pakalpojumu un citās sfērās, kuru pēdējā laika veikums, izaugsme, inovācijas un citi uzņēmējdarbības rādītāji būtu novērtējami ar pašvaldības apbalvojumu.

 

Apbalvojuma “Pagodinājums izglītībā” mērķis ir pateikties pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm un to pedagoģiskajiem darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā. To šogad paredzēts pasniegt šādās nominācijās: “Skolotāja personība – atbalsts izaugsmei”, “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”, “Par efektīvu tehnoloģiju pielietojumu mācību procesā”, “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu”.

 

Apbalvojuma “Pagodinājums kultūrā” mērķis ir pateikties kultūras darbiniekiem par īpašiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras darbā, kultūrvides saglabāšanā un attīstības pilnveidošanā vai īpašiem sasniegumiem kādā no mākslas, amatiermākslas, amatniecības, izdevējdarbības vai novadpētniecības jomām, izciliem sasniegumiem starptautiskajos konkursos.

 

Ar apbalvojumu “Pagodinājums sportā” var apbalvot sportistus, komandas, trenerus, sporta klubus un nozares sabiedriskos aktīvistus par ievērojamiem sasniegumiem, popularizēšanu, kā arī pateikties par nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sportisku aktivitāšu popularizēšanu.

 

Piesakot pretendentus kādam no apbalvojumiem, aicinām norādīt pieteikto personu (vārds, uzvārds), komandu, kolektīvu, uzņēmumu vai organizāciju (nosaukums), notikumu vai pasākumu u.c., kā arī aprakstīt konkrētos sasniegumus, par ko pretendentu izvirzāt apbalvojumam. Pieteikums noformējams brīvā stilā. Lūdzam norādīt arī pieteicēja datus, lai pieteikums nebūtu anonīms un nepieciešamības gadījumā ar pieteicēju varētu sazināties.

 

Pieteikumus var rakstīt gan individuāli, gan kolektīvi, tā apliecinot konkrētā pretendenta veikuma un ieguldījuma nozīmību plašākai sabiedrībai.

 

Pretendentus līdz 5. martam (ieskaitot) aicinām pieteikt, aizpildot elektronisko anketu vai iesniedzot pieteikumus brīvā formā Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, nogādājot tos personīgi Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, 1. stāvā (iemetot dokumentiem paredzētajā kastē pie klientu apkalpošanas centra durvīm) vai nosūtot uz e-pastu dome@aluksne.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Aploku, e-pasts: evita.aploka@aluksne.lv, tālrunis 26646749.

INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJOS GADOS PIEŠĶIRTAJIEM APBALVOJUMIEM “PAGODINĀJUMS”

PAGODINĀJUMS IZGLĪTĪBĀ

2014. gads
Metai Lerhai – nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamajiem”
Līgai Krūmiņai – nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā”
Tijai Āboliņai – nominācijā “Par radošumu un sasniegumiem interešu izglītībā”

2015. gads
Dainai Černomirdinai – nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamajiem”
Agitai Pakalnietei – nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā”
Guntai Vancānei – nominācijā “Par radošumu un sasniegumiem interešu izglītībā”

2016. gads
Dacei Bīberei – nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamajiem”
Gitai Selgai un Indrai Frunzai – nominācijā “Par radošumu un sasniegumiem audzināšanas darbā”
Ivaram Vīksnam – nominācijā “Par radošumu un sasniegumiem interešu izglītībā”

2017. gads
Netika pasniegts

2018. gads
Mārtiņam Meisteram – nominācijā “Skolotāja personība – iedvesmotāja pārmaiņām”
Ingunai Vilemsonei – nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”
Ilzei Līviņai – nominācijā “Par ieguldījumu izglītojamo pilsoniskajā audzināšanā un kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā”
Ingai Ārstei – nominācijā “Par ieguldījumu izglītojamo pilsoniskajā audzināšanā un kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā”
Lindai Berkulei – nominācijā “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu”

2019. gads
Guntai Epnerei – nominācijā “Skolotāja personība – iedvesmotāja pārmaiņām”
Zigmāram Krūmiņam – nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”
Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” kolektīvam – nominācijā “Gada notikums izglītībā, kas sekmējis pieejas maiņu mācību un audzināšanas darbā”
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” kolektīvam – nominācijā “Gada notikums izglītībā, kas sekmējis pieejas maiņu mācību un audzināšanas darbā”
Uldim Jauniņam – nominācijā “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu”

2020. gads
Inesei Petrikalnei – nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”
Inesei Ločmelei – nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”
Kristai Rencei – nominācijā “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu”
Esēnijai Lielbārdei – nominācijā “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu”

PAGODINĀJUMS KULTŪRĀ

2014. gads
Daigai Bēterei – par radošumu un augstiem sasniegumiem amatierteātru nozarē 2013. gadā
Mārai Krieviņai – par nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu Latvijā un pasaulē 2013. gadā
Marinai Ramanei – par profesionalitāti iestādes darbā un kultūras piedāvājuma dažādošanu Alsviķu pagastā 2013. gadā
Mārai Svārupei – par radošumu un sasniegumiem amatierteātru nozarē 2013. gadā
Aijai Plūmei – par mūža ieguldījumu kultūrā
Deju kolektīvam “Jukums” – par radošu darbību un Alūksnes novada popularizēšanu Latvijā un ārpus tās robežām 2013. gadā
Folkloras kopai “Labā oma” – par radošu darbību un sasniegumiem folkloras un vokālo ansambļu nozarēs 2013. gadā

2015. gads
Tatjanai Steklovai – par inovatīvu, radošu un nozīmīgu devumu Pededzes pagasta un Alūksnes novada kultūrvides saglabāšanā un pilnveidošanā
Agrim Veismanim – par nozīmīgu ieguldījumu deju nozares attīstībā un Alūksnes novada popularizēšanu Latvijā un pasaulē
Jānim Baltiņam – par nozīmīgu ieguldījumu koru nozares attīstībā un izciliem sasniegumiem starptautiskajos konkursos
Gunitai Palejai – par profesionalitāti un nozīmīgu devumu jaunu kultūras tradīciju veidošanā Alūksnes novadā
Dzidrai Bauerei – par mūža ieguldījumu kultūrā
Jānim Līcim – par mūža ieguldījumu kultūrā

2016. gads
Ludmilai Uglovskai – par nozīmīgu ieguldījumu Pededzes kultūras dzīvē un deju mākslas attīstībā
Sanitai Bērziņai – par nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada kultūras dzīves un Alūksnes Kultūras centra attīstībā
Ilzei Briediņai – par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un augstiem sasniegumiem darbā ar amatierkolektīviem
Ingai Meirānei – par nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu svētku procesa nodrošināšanā un paaudžu pārmantojamības stiprināšanā
Veclaicenes pagasta senioru vokālajam ansamblim – par augstiem sasniegumiem darbībā un mūža ieguldījumu kultūrā

2017. gads
Netika pasniegts

2018. gads
Uldim Kalējam – nominācijā „Gada cilvēks kultūrā”
Antoņinai Girs – nominācijā „Mūža ieguldījums kultūrā”
Alūksnes Kultūras centra amatiermākslas kolektīvam – Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātrim “Slieksnis” – nominācijā „Par radošumu un sasniegumiem amatiermākslā”

2019. gads
Veclaicenes pagasta tautas nama deju kolektīvam “Korneti” – nominācijā “Izaicinājums kultūrā”
Kolberģa tautas nama bērnu muzikālajam kolektīvam un vadītājai Inesei Krūmiņai – nominācijā “Augsti sasniegumi kultūrā un radošā aktivitāte”
Maijai Semjonovai – nominācijā “Izcilība novadpētniecībā un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanā”
grāmatas “No Apukalna veroties. Alūksnes novada malēnieši toreiz un tagad” izdošana (izdevējs – Jaunlaicenes muižas muzejs) – nominācijā “Gada notikums kultūrā”

2020. gads
Ritai Bogdanovai – nominācijā “Par profesionalitāti un radošumu, aktīvu dalību kultūras norisēs, ieguldījumu novada amatierkolektīvu un jauno mūziķu izaugsmē”
biedrībai “Pededzes nākotne” – nominācijā “Par mērķtiecīgu un nozīmīgu darbu novada nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā”
Dacei Plaudei – nominācijā “Par ilggadēju un profesionālu žurnālista darbu, popularizējot un atspoguļojot laikrakstos Alūksnes novada kultūras nozares notikumus”

PAGODINĀJUMS SPORTĀ

2014. gads
Raivim Podrezovam – par augstiem sasniegumiem nacionālajā suņu daudzcīņa 2013. gadā
Linardam Zēmelim – par augstiem sasniegumiem biatlonā jauniešu grupā 2013. gadā
Raimondam Siliņam – par augstiem sasniegumiem vieglatlētikā veterānu grupā 2013. gadā
Normundam Sniķeram – par augstiem sasniegumiem ūdens motosportā 2013. gadā
Andrejam Caukam ar ģimeni – par ieguldījumu veselīga dzīvesveida un sportisku aktivitāšu popularizēšanā Alūksnes novadā 2013. gadā
Edgaram Bertukam – par augstiem sasniegumiem orientēšanās sportā 2013. gadā
Intaram Dambim – par augstiem sasniegumiem bobsleja 2013. gadā
Andrejam Rastorgujevam – par augstiem sasniegumiem biatlonā 2013. gadā

2015. gads
Ērikam Grosam – par mērķtiecīgu un aktīvu līdzdalību veselīga dzīvesveida un sportisko aktivitāšu organizēšanā un popularizēšanā Alūksnes novadā
Andrejam Rastorgujevam – par augstiem sasniegumiem biatlonā un Alūksnes novada popularizēšanu pasaulē
Oskaram Muižniekam – par atzīstamiem rezultātiem biatlonā, slēpošanā, riteņbraukšanā un neatlaidību sportā
Renāram Salakam un Zigurdam Kalniņam – par augstiem sasniegumiem autosportā un Alūksnes atpazīstamības veicināšanu pasaulē
Biedrībai “Autosporta klubs “Alūksne”” – par neatlaidību, entuziasmu un profesionālu darbu, organizējot autosporta sacensības Alūksnes novadā
Vilhelmam Kukličam – par mūža ieguldījumu sportā

2016. gads
Zandai Šķetikai – par augstiem sasniegumiem vieglatlētikas sacensībās Latvijā un veselīga dzīvesveida aktivitāšu rīkošanu Liepnā
Ingūnai Dovgānei – par iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu un sportisku aktivitāšu popularizēšanu Alūksnes novadā
Andrim Vosekalnam – par augstiem rezultātiem riteņbraukšanā Latvijā un neatlaidību sportā
Oskaram Muižniekam – par augstiem sasniegumiem Latvijas 2.Ziemas olimpiādē, biatlonā un distanču slēpošanā
Intaram Dambim – par augstiem sasniegumiem Pasaules un Eiropas līmeņa bobsleja sacensībās un Alūksnes atpazīstamības veicināšanu pasaulē
Andrejam Rastorgujevam – par augstiem sasniegumiem Pasaules un Eiropas biatlona sacensībās un Alūksnes atpazīstamības veicināšanu pasaulē
Ilonai Marhelei – par augstiem sasniegumiem Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās vieglatlētikā, pusmaratona un maratona distancēs
Edgaram Bertukam – par augstiem sasniegumiem orientēšanās sportā Pasaules čempionātā un Alūksnes atpazīstamības veicināšanu pasaulē
Raitim Salakam – par mūža ieguldījumu biatlona tradīciju izveidē Alūksnē

2017. gads
Netika pasniegts

2018. gads
Oskaram Muižniekam – nominācijā “Gada sportists”,
Ingum Deksnim – nominācijā “Gada jaunais sportists”,
Andrejam Rastorgujevam – nominācijā “Alūksnes novada lepnums sportā”,
Rallijam “Alūksne” (rīkotājs – biedrība “AUTOSPORTA KLUBS ALŪKSNE”) – nominācijā “Gada sporta notikums”

2019. gads
Andrejam Rastorgujevam – nominācijā “Par izcilību sportā, radošumu un atbalstu Alūksnes novada tēla veidošanā un popularizēšanā”
Sanitai Buliņai – nominācijā “Jaunais talants sportā”
Sandrai Buliņai – nominācijā “Jaunais talants sportā”
Sergejam Sverčkovam – nominācijā “Gada sporta treneris”
zemledus makšķerēšanas komandai “C.ALBULA/Alūksne” (biedrība “C.ALBULA”) – nominācijā “Gada sporta komanda”

2020. gads
Patrīcijai Ozoliņai – nominācijā “Par jaunā sportista mērķtiecību”
Vilnim Veļķerim – nominācijā “Par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu sporta nozares attīstībā, valsts un starptautiska mēroga sporta notikumu organizēšanā Alūksnes novadā”
biedrībai “Ūdens motosporta klubs “NordOst” – nominācijā “Par augstiem sasniegumiem sportā, ūdens motosporta popularizēšanu un sporta veida pārmantojamības veicināšanu Alūksnes novadā”

PAGODINĀJUMS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

2014. gads
SIA “ALTA S” – par ilgtspējīgu un noturīgu komercdarbību, lielākais IIN maksātājs SIA un AS grupā
SIA “Alūksnes energoceltnieks” – par ilgtspējīgu un noturīgu komercdarbību, 2. lielākais IIN maksātājs SIA un AS grupā
SIA “Jaunlaicenes industrija” – par ilgtspējīgu un noturīgu komercdarbību, 3. lielākais IIN maksātājs SIA un AS grupā
SIA “4Plus” – par ilgtspējīgu un noturīgu komercdarbību, 4. lielākais IIN maksātājs SIA un AS grupā
SIA “OZOLI AZ” – par ilgtspējīgu un noturīgu komercdarbību, 5. lielākais IIN maksātājs SIA un AS grupā
SIA “Valdis” – par ilgtspējīgu un noturīgu komercdarbību, 6. lielākais IIN maksātājs SIA un AS grupā
SIA “MARITEC” – par ilgtspējīgu un noturīgu komercdarbību, 7. lielākais IIN maksātājs SIA un AS grupā
SIA “Sorma” – par ilgtspējīgu un noturīgu komercdarbību, 8. lielākais IIN maksātājs SIA un AS grupā
Saimnieciskās darbības veicējam Jānim Stabingim – par vietējai sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu nodrošināšanu, lielākais IIN maksātājs mikronodokļa maksātāju grupā
Saimnieciskās darbības veicējai Ingai Dreimanei – par lokālpatriotismu, stabilitāti IIN iemaksā saimnieciskās darbības veicēju grupā
Saimnieciskās darbības veicējai Inesei Priedītei – par vietējai sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu nodrošināšanu, stabilitāti IIN iemaksā saimnieciskās darbības veicēju grupā
Saimnieciskās darbības veicējam Uģim Zavadskim – par vietējai sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu nodrošināšanu, stabilitāti IIN iemaksā saimnieciskās darbības veicēju grupā
SIA “J.A.LEJAS” – nominācijā “Uzticams sadarbības partneris”
SIA “Andas darbnīca” nominācijā “Alūksnes novada tēla popularizētājs”
SIA “Home design” – nominācijā “Jaunais uzņēmējs”

2016. gads
SIA “ALŪKSNES BRUĢAKMENS” – par vietējiem iedzīvotājiem nozīmīgu darba vietu nodrošināšanu
SIA “Skaistuma darbnīca” – par sniegto pakalpojumu kvalitātes noturību un atbalstu sabiedriski nozīmīgām aktivitātēm
SIA “Gravas” – par vietējiem iedzīvotājiem nozīmīgu darba vietu nodrošināšanu un atbalstu sabiedrisko nozīmīgām aktivitātēm
SIA “Rijas” – par ražošanas dažādošanu un sadarbību ar pašvaldības iestādēm
SIA “Alūksnes energoceltnieks” – par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību, lielākajām IIN maksātājam
SIA “Jaunlaicenes industrija” – par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību, lielākajam IIN maksātājam
SIA “Jaunlaicenes kokogles” – par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību, lielākajam IIN maksātājam
SIA “AEC mērnieks” – par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību, lielākajam IIN maksātājam
Alūksnes rajona Ziemeru pagasta A.Sormules zemnieka saimniecībai “BRIEDNIEKI” – par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību lauksaimniecībā
Mālupes pagasta zemnieka saimniecībai “GRUNDAS” – par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību lauksaimniecībā
Alūksnes rajona Liepnas pagasta zemnieku saimniecība “KLAJALKŠŅI” – par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību un inovācijām lauksaimniecībā
SIA “Projekts EAE” – par mērķtiecību un izaugsmi uzņēmējdarbībā

2017. gads
Netika pasniegts

2018. gads
plostam “Kaija” – par ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmējdarbību tūrisma nozarē, veicinot Alūksnes novada atpazīstamību,
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CEWOOD” – par nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada tautsaimniecības attīstībā,
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alūksnes putnu ferma”– par nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada tautsaimniecības attīstībā.

2019. gads

Ņinas Belmanes zemnieku saimniecībai “Jaunsvari” – nominācijā “Par godprātīgu un noturīgu komercdarbību lauksaimnieciskajā ražošanā”
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LINDEN” – nominācijā “Jauns pienesums Alūksnes novada ekonomikas attīstībā un darba vietu radīšanā”
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LABĀKIE DRAUGI” – nominācijā “Par noturīgu un uzticamu komercdarbību nozarē”
saimnieciskās darbības veicējam Jurijam Marinovam – nominācijā “Pakalpojumu sniedzējs kultūrā”
Andai Treijai un radošajai komandai – nominācijā “Atbalsts mārketingā Alūksnes novada tūrisma nozares izaugsmes veicināšanai”

2020. gads
saimnieciskās darbības veicējam Artūram Molleram – nominācijā “Par profesionālu attieksmi un kvalitatīvu veikumu, kas sekmējis uzņēmuma attīstību un Alūksnes vārda atpazīstamību”
Alūksnes rajona Jaunalūksnes zemnieku saimniecībai “SLIŠIŅI” – nominācijā “Par augsti kvalitatīvu, uzticamu un noturīgu uzņēmējdarbību Alūksnes novadā”
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Geo Solutions” – nominācijā “Par veiksmīgu uzņēmējdarbību, izveidojot stabilu uzņēmumu, atbalstu kultūras un sporta pasākumiem novadā”
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “JM GRUPA” – nominācijā “Par kvalitatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstīšanu, kas sekmē Alūksnes vārda atpazīstamību”

 

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content