Izstrādāts projekts Alūksnes muižas parka teritorijas sakārtošanai

Vizualizācijas autors: SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”

Turpinot Alūksnes muižas parka attīstību un sakārtošanu, pašvaldībai ir sagatavota tehniskā dokumentācija pilsētas centra daļā esošās parka teritorijas sakārtošanai. Būvprojekta “Alūksnes muižas parka celiņu plāna un mazo arhitektūra formu projekts” autori ir SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”. Darbu veikšana paredzēta vairākās kārtās un par plānoto janvārī sprieda Alūksnes novada domes deputāti Tautsaimniecības komitejā, apstiprinot atbalstu paredzētajām aktivitātēm un primāri veicamajiem darbiem.

 

 Alūksnes parka celiņu plāna un mazo arhitektūras formu projekts paredz sakārtot teritoriju pilsētas centrā gar Ojāra Vācieša ielu, kur šobrīd atrodas nepabeigtā būve, tautā dēvēta par “Lujāna drupām”. Projekta kārtas paredz šādas aktivitātes:

  • vidi degradējošo būvju nojaukšana un ūdensapgādes urbuma tamponāža,
  • A kārta – vēsturiska parka objekta “Kanovas vāze” restaurācija,
  • B kārta – izziņas centra ēkas būvniecība, muižas parka priekšlaukuma un gājēju ietvju izbūve gar Ojāra Vācieša ielu,
  • C kārta – vēsturiskā parka objekta “Ampīra stila vārti un tiltiņš” autentiskas kopijas būvniecība,
  • D kārta – franču dārza izveide, to aptverošās parka teritorijas stādījumu sakopšana un gājēju celiņu ierīkošana,
  • E kārta – autostāvvietas izbūve.

 

 – Lai šīs ieceres realizētu, vispirms būtu jāsāk ar degradēto būvju nojaukšanu, un tad jāvienojas, kas varētu būt nākamā īstenojamā darbu kārta. 2021. gadā pašvaldībām būs iespēja aizņemties naudu vienam prioritāram projektam līdz 500 tūkstošiem eiro un, iespējams, ka viens no šādiem Alūksnes novada pašvaldības projektiem varētu būt izziņas centra ēkas būvniecība un parka galvenās ieejas priekšlaukuma izbūve. Savukārt paredzēto finansējuma piesaiste vēsturisko objektu izveidei nākotnē varētu būt iespējama no Eiropas Savienības struktūrfondiem, – Tautsaimniecības komitejas sēdē deputātiem skaidroja komitejas priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

 

 Pašvaldības izsludinātajā iepirkuma procedūrā par vidi degradējošo būvju nojaukšanu piedāvājumus iesnieguši 11 pretendenti. Izvērtējot pieteikumus, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “ATR” piedāvājumam ar zemāko cenu – 68 tkst EUR bez PVN.

 Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti atbalstīja parka vēsturiskās ieejas daļas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas projektu ieceres un vienojās par prioritāri veicamajiem darbiem, sākot ar vidi degradējošo būvju nojaukšanu un turpinot ar izziņas centra ēkas būvniecību, muižas parka priekšlaukuma un gājēju ietvju izbūvi.

 

 Alūksnes parka celiņu plāna un mazo arhitektūras formu projekts ir izstrādāts saskaņojumā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi, ievērojot normatīvos aktus par kultūras pieminekļu un īpaši aizsargājamu dabas teritoriju izmantošanu, pārvaldes izdotos norādījumus un citus dokumentus.

 Būvprojektā paredzēts atjaunot Alūksnes muižas parka rietumu puses celiņu plānojumu un galveno ieeju autentiskajā vietā, ievērojot kultūrvēsturiskās un ainaviskās izpētes rekomendācijas. Tā kā šajā parka daļā, pretim zudušajai Ozolkoka pilij, vēsturiski ir atradusies ieeja parkā, paredzēts iespējami tuvu autentiskajai to atrašanās vietai atjaunot Ampīra stila vārtus un tiltiņu, kas veda parkā, novietot autentiskajā atrašanās vietā Kanovas vāzes kopiju, kā arī atjaunot koka paviljonu, piemērojot to izziņas centra funkcijām.

 

Kanovas vāzes restaurācija

 Vāze kopš 1998. gada ir valsts nozīmes kustams mākslas piemineklis. Šobrīd tā atrodas Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, bet tās oriģinālā piederība un atrašanās vieta ir Alūksnes muižas parka teritorijā, parka rietumu pusē.

 Būvprojekts paredz restaurēt Kanovas vāzes oriģinālo novietni, restaurējot vāzes granīta postamentu, izgatavojot autentisku vāzes un tās vāka kopiju, un kopiju novietojot tuvu objekta oriģinālajai atrašanās vietai, iekļaujot franču dārza plānojumā.

 

Izziņas centra būvniecība, parka galvenās ieejas priekšlaukuma un gājēju ietvju izbūve

 Izziņas centra ēku un parka galvenās ieejas priekšlaukumu plānots izveidot aptuveni pašreizējā automašīnu stāvlaukuma vietā Ojāra Vācieša ielā. Priekšlaukums vizuāli un funkcionāli piekļausies esošai ielai un būs risināts vienoti ar galvenās ieejas vizuālo akcentu – Ampīra stila vārtiem un tiltiņu, kā arī franču dārzu, kas paveras aiz vārtiem.

 Izziņas centra ēku paredzēts būvēt pie Ojāra Vācieša ielas ar ieeju no parka priekšlaukuma. Tās arhitektoniskais veidols un būvapjoma fasāžu kompozīcija veidota saskaņā ar 17. gs. beigām un 18. gs. sākumam raksturīgiem koka arhitektūras piemēriem. Fasādēm paredzēta koka apdare un to arhitektūras detaļās iekļautas Ozolkoka pils arhitektonisko detaļu replikas.

 Izziņas centra ēkā būs klientu apkalpošanas telpa, biroja telpa, vieta suvenīru un mājražotāju darinājumu tirdzniecībai, publiskās tualetes.

 Pie ēkas paredzēts elektronisks tūrisma informācijas pašapkalpošanās kiosks. Priekšlaukumā novietos solus un velosipēdu novietni ar elektrovelosipēdu uzlādes stacijām. Priekšlaukumā plānotais stāvlaukums būs paredzēts pasažieru izlaišanai vai uzņemšanai, bet ne ilgstošai transportlīdzekļu novietošanai.

 

Vizualizācijas autors: SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”

Ampīra stila vārtu un tiltiņa autentiskas kopijas būvniecība

 Autentisko Ampīra stila vārtu un tiltiņa kopiju paredzēts izveidot muižas parka galvenās ieejas priekšlaukumā kā galveno vizuāli emocionālo akcentu. Aiz vārtiem pavērsies skats uz paredzēto franču dārzu.

 Ampīra stila vārtu un tiltiņa apkārtni paredzēts papildināt ar puķu dobi, kuras novietojums, forma un augu sortiments atveido ūdenstilpni, pār kuru bija būvēts oriģinālais tiltiņš ar vārtiem pie ieejas franču dārzā.

 

Franču dārza izveide

 Franču dārzu paredzēts izveidot aiz parka galvenās ieejas – Ampīra stila vārtiem. Tas būs regulāra plānojuma dārzs ar košumkrūmu un puķu stādījumiem un gājēju celiņiem, kas raksturos 18. gs. beigās parka ieejas daļā pretī zudušajai Ozolkoka pilij bijušo košo franču dārzu. Gājēju celiņus paredzēts iekļaut parka kopējā celiņu struktūrā.

Vizualizācijas autors: SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”

 Dārza regulāro plānojumu veidos vairākas garenejas, šķērsejas un simetriski izkārtotas, dzīvžoga ieskautas puķu dobes ar dekoratīviem košumkrūmu, lapu koka un cirptu skujeņu stādījumiem. Dārza kopējā plānojuma struktūrā iekļauts arī Kanovas vāzes laukums. Paredzēta dārzu aptverošās parka teritorijas stādījumu un koku sakopšana.

 Franču dārzs ir baroka parka izplatītākais paveids, kas turpina itāļu renesanses dārzu veidošanas tradīciju. Tas ir ģeometriski plānots, stādījumi, krūmi un koki ir apcirpti ģeometriskās formās. Dārza kompozīcijas pamatā ir proporcionalitāte un kompozīcijas skaidrība.

 Vēsturiskie materiāli par Alūksnes muižas regulāro dārzu līdz mūsu dienām nav saglabājušies, tādēļ dārzu plānots veidot mūsdienīgu, ievērojot regulāro dārzu veidošanas tradīcijas un pamatprincipus. Tas plānots ar regulāri izvietotām dobēm, kuras ietver mūžzaļā bukša dzīvžogi.

 Centrālajā dobē vertikālajam akcentam izvēlēts agri ziedošais ķirsis, koku apdobēs pavasarī ziedēs sīpolpuķes. Dārza centrālā daļa akcentēta ar dažādu šķirņu rožu stādījumu. Četru krāsu rozes dārza centrā simbolizēs Latvijas četrus gadalaikus. Rožu stādījumu krāsām pakārtota pieguļošo ziemciešu dobes toņu kompozīcija. Pārējo centrālajai daļai pakārtoto dobju sortiments veidots no ziemcietēm un vasaras puķēm. Kā vertikālais akcents pārējās dobēs plānoti tūjas cirpti un veidoti kociņi.

 

Autostāvvietas izbūve

 Autostāvvietā paredzētas vietas 29 vieglajām automašīnām un 8 motocikliem. Tās izbūve paredzēta tuvāk Pils un Ojāra Vācieša ielu krustojumam teritorijā, kur autostāvvietas izveides nolūkā jāveic minimālas reljefa izmaiņas, būtiski nemainot esošo šīs parka daļas ainavu.

 Tā kā pilsētas centrā trūkst stāvvietu, pašvaldība vēlējās palielināt plānotā jaunā automašīnu stāvlaukuma jaudas, tomēr tam iebilda projekta izstrādātājs un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, lai uzsvars saglabātos vēsturiskajai parka daļai un to nepārblīvētu ar tehniskajiem līdzekļiem paredzētu infrastruktūru. Autobusiem vieta paredzēta Ojāra Vācieša ielas malā paralēli ielai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content