Gatavo projektu aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstam novadā

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija drīzumā plāno izsludināt jaunu projektu atlases kārtu, kas būs vērsta specifiski uz finansējuma piešķiršanu pašvaldību projektiem uzņēmējdarbības atbalstam. Projektu ideju priekšatlases nosacījumi paredz to, ka katra pašvaldība varēs iesniegt konkursam trīs projektus ar kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta summu līdz 5 miljoniem eiro. Līdz ar to pašvaldībai nepieciešams sagatavot būvniecības dokumentāciju, lai projektiem būtu augstas gatavības pakāpe, tādēļ janvārī Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejā deputāti izskatīja iespējamās projektu aktivitātes. Savukārt 28. janvāra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumus, lai varētu nodrošināt būvniecības dokumentācijas sagatavošanu.

 

 Kā jau pašvaldība ir informējusi iepriekš, aizvadītajā vasarā pašvaldības pārstāvji apzināja lielāko novada komersantu un lauksaimnieku vajadzības komercdarbības attīstībai. Visbiežāk aptaujātie par nepieciešamiem atzina ieguldījumus ceļu infrastruktūrā, kā arī ražošanas ēkās, nojumēs un laukumos.

 

 Jau ir zināms, ka, līdzīgi kā iepriekšējās uzņēmējdarbības atbalsta programmās, arī šajā viens no projekta kritērijiem būs sasniedzamo rādītāju izpilde – noteikta apjoma investīciju piesaiste no uzņēmējiem un darba vietu skaita nodrošinājums. Tādēļ pašvaldība jau pērn oktobrī aicināja atsaukties uzņēmējus, kam ir nepieciešama infrastruktūras attīstība un kuri ir gatavi nodrošināt sasniedzamos rādītājus ar investīcijām un darba vietām. Kopumā šim aicinājumam atsaukušies vairāk nekā 20 uzņēmēji.

 

 Ņemot vērā pašvaldības jau uzsākto būvniecības dokumentu izstrādi, kā arī iepriekš minētās uzņēmēju vajadzības, Alūksnes novada pašvaldība šobrīd strādā trīs virzienos un atbilstoši izsludinātajam priekšatlases konkursam kombinēs projekta sastāvu. Ar plānotajiem projekta aktivitāšu virzieniem un būvdarbu iecerēm janvārī Tautsaimniecības komitejas deputātus iepazīstināja komitejas vadītājs Dzintars Adlers.

 

Sakārtos degradēto teritoriju stacijas apkaimē

 

 Pirmais projekta aktivitāšu virziens saistīts ar atbalstu komercdarbībai Alūksnē, Tālavas un Gulbenes ielu teritorijā, kur pašvaldība vēlas sakārtot degradētu teritoriju. Izmantojot pirmpirkuma tiesības, pašvaldība iegādājusies zemes gabalu šajā zonā un jau ir izstrādājusi tehnisko dokumentāciju ražošanas ēkai – “Biznesa stacijai” Tālavas ielā. Minētā ēka būs paredzēta 6 mazajiem komersantiem, kuri, piedaloties nomas tiesību izsolē, varēs iegūt nomā šīs telpas, lai uzsāktu ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu. Pašvaldība plāno arī inženierkomunikāciju – ūdensvada un kanalizācijas izbūvi Tālavas ielā, kā arī Tālavas un Gulbenes ielas asfaltēšanu.

 Kopējā komercdarbības attīstībai plānotā ieguldījumu summa Tālavas un Gulbenes ielu teritorijā provizoriski ir 2,4 miljoni EUR, kas tiks precizēta pēc būvdarbu iepirkumu veikšanas.

 

Uzlabos uzņēmējiem svarīgu ceļu infrastruktūru

 

 Otrs projekta aktivitāšu virziens saistīts ar pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanu komercdarbības attīstības vajadzībām. Ņemot vērā pērn apzinātās uzņēmēju vajadzības un pēc pašvaldības aicinājuma no uzņēmējiem saņemtos apliecinājumus par to, ka ir nepieciešams izveidot pašvaldības ceļus ar cieto segumu, pašvaldība uzsākusi tehniskās dokumentācijas gatavošanu. Šī projekta aktivitāšu kopuma provizoriskā kopējā būvniecības summa ir 1 840 000 EUR.

 – Pašvaldība centīsies šajā uzsaukumā palīdzēt pēc iespējas lielākam uzņēmēju skaitam ar iespējami maksimālo finansējuma apjomu. Tādēļ esam ierobežojuši maksimālo investīciju apmēru vienam komersantam līdz 250 tūkstošiem eiro, – komitejas sēdē skaidroja Dz. Adlers.

 1. janvāra Alūksnes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt būvniecības dokumentācijas sagatavošanu uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstībai:
 • Pašvaldības autoceļam “Priedulāji-Kadiķi” Mālupes pagastā;
 • Pašvaldības autoceļam “Strautiņi-Rebenes-Luki” posmā no a/c P34 līdz īpašumam “Jānīši”, Alsviķu pagastā;
 • Pašvaldības autoceļam “Kanaviņas-Lejasšķiņķi” posmā no Alūksnes pilsētas robežas līdz Raudzinkalna senkapiem, Jaunalūksnes pagastā;
 • Pašvaldības autoceļam “Siveci-Puķudruvas” Ilzenes pagastā;
 • Pašvaldības autoceļam “Zeltiņi-Zemītes” posmā no a/c P34 līdz Zeltiņu ciema robežai, Zeltiņu pagastā;
 • Braucamā ceļa izbūvei Annas pagastā;
 • Infrastruktūras uzlabošanai Pilssalas ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Pilssalas tiltam, Alūksnē.

 Projektā plānots iekļaut arī daļu no Jaunannas ciema Centra ielas asfalta seguma atjaunošanas, kam būvniecības dokumentācija jau ir izstrādāta un saņemti arī apliecinājumi par rādītāju sasniegšanu no vietējiem uzņēmējiem.

 Domes 28. janvāra sēdē deputāti nolēma pieņemt apbūves tiesības nekustamajos īpašumos “Rogas” un “Vārpas” Annas pagastā, kur, kā jau minēts iepriekš, plānota jauna ceļa izbūve.

 

Būvēs ražošanas ēkas

 

 Trešais projekta aktivitāšu virziens saistīts ar ražošanas ēku izveidi komercdarbības attīstībai. Arī šai gadījumā, lai ieguvums būtu vairākās novada teritorijās, pašvaldība katrai ražošanas ēkai plāno paredzēt līdz 250 tūkstošiem EUR. Šī projekta aktivitāšu kopuma provizoriskā kopējā būvniecības izmaksu summa ir 1 750 000 EUR.

 Plānots izbūvēt ražošanas ēkas, angārus, ko pēc nodošanas ekspluatācijā pašvaldība nomas tiesību izsoles kārtībā nodod nomā komersantiem un tie paši turpina ēkas aprīkošanu ar attiecīgi nepieciešamo savas saimnieciskās darbības veikšanai.

 Tā kā pašvaldības īpašumā ne visos konkrētajos pagastos, kur komersanti ir izteikuši vajadzību pēc ražošanas ēku izbūves un apliecinājuši arī savu gatavību iesaistīties projekta rādītāju sasniegšanā, ir šādu būvju būvniecībai piemēroti zemesgabali ceļu tuvumā, pašvaldība aicināja fiziskas un juridiskas personas tai konkursa kārtībā piedāvāt zemesgabalus uz apbūves tiesību noteikumiem. Pašvaldībā tika saņemti piedāvājumi par piecām zemju teritorijām.

 Lai varētu turpināt projekta dokumentācijas izstrādi, 28. janvāra Alūksnes novada domes sēdē deputāti nolēma pieņemt šīs publiska konkursa kārtībā piedāvātās apbūves tiesības ražošanas ēku (angāru) izveidei piecos nekustamajos īpašumos, kā arī atbalstīt ēku būvniecībai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

 • “Grantskalni”, Jaunlaicenes pagastā,
 • “Zariņi”, Jaunlaicenes pagastā,
 • Merķeļa ielā 20, Alūksnē,
 • “Rijnieki”, Alsviķu pagastā,
 • “Senatnes koks”, Pededzes pagastā.

 Tāpat janvāra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt būvniecības dokumentācijas sagatavošanu uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstībai ražošanas ēku (angāru) izveidei īpašumā “Liepna”, Liepnas pagastā un īpašumā “Ganība” Jaunalūksnes pagastā, kur darbi varēs notikt uz pašvaldības īpašumā esoša zemesgabala.

 

 – Plānotā projektu konkursa summa ir 15 miljoni eiro, tajā skaitā ir arī Alūksnes novada 3,2 miljonu eiro kvota, ko bijām paredzējuši veselības veicināšanas centra projektam, kas kā neapgūtie līdzekļi ir pievienota kopējam konkursa finansējumam. Pašvaldība rakstiski lūdza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atļaut šo kvotu saglabāt Alūksnei, tomēr saņēmām atbildi, ka pašvaldībai ir iespēja startēt konkursā un cīnīties par finansējumu ar visām pārējām pašvaldībām. Ar veselības veicināšanas centra projektu šajā konkursā startēt nebūs iespējams, jo konkursa nosacījumos noteikts, ka labsajūtas biznesa projekti netiek atbalstīti. Līdz ar to šim projektam jāgaida citi iespējami finanšu avoti no Ekonomikas ministrijas, – komitejas sēdē informēja Dz. Adlers.

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content