Pašvaldības aģentūra “SPODRA” izsludina izsoli par zaru un ciršanas atlieku pārdošanu - Alūksnes novads

Pašvaldības aģentūra “SPODRA” izsludina izsoli par zaru un ciršanas atlieku pārdošanu

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA” izsolē pārdod zarus un ciršanas atliekas 249,72 m3 ar kopējo nosacīto vērtību 811,58 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Zaru un ciršanas atlieku atrašanās vieta – Ošu ielā 5,Pils ielā un Pleskavas ielā Alūksnē, Alūksnes novadā. Apskate piesakāma pa tālruni 29159712 vai e-pastu: spodra@aluksne.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/izsoles/

Personas, kuras vēlas iegādāties zarus un ciršanas atliekas, iesniedz pieteikumu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “SPODRA”, Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā līdz 08.03.2021. plkst.1400.

10.03.2021. plkst.1400 Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā tiks rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 30 EUR. Izsoles nodrošinājuma apmērs 80 EUR. Nodrošinājums jāsamaksā līdz 08.03.2021. Nosolītā summa (atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu) jāsamaksā 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas.

Skip to content