Dome saglabās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās

 Alūksnes novada dome 29. aprīļa sēdē pieņēma lēmumus saglabāt tiešo līdzdalību sabiedrībās ar ierobežotu atbildību “Gulbenes-Alūksnes bānītis” un “Alūksnes nami”. Tomēr SIA “Alūksnes nami” turpmāk būs jāatturas no vairāku papildu pakalpojumu sniegšanas ārpus kapitālsabiedrības pamatdarbības nozares.

 

 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums nosaka, ka pašvaldībai kā publiskai personai ir jāizvērtē sava tiešā līdzdalība kapitālsabiedrībās. Veicot tiešās līdzdalības izvērtējumu, pašvaldībai ir jākonsultējas ar Konkurences padomi un komersantus pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī jāievēro komercdarbības atbalsta kontroles jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

 

 Alūksnes novada pašvaldība ir viens no vienpadsmit SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” dalībniekiem – pašvaldībai pieder 4,54545% kapitāla daļas.

 Kā zināms, SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” pamatdarbība ir pasažieru pārvadājumi šaursliežu dzelzceļa līnijā Gulbene-Alūksne. Uzņēmums sniedz tūrisma un kultūras pakalpojumus, atbalsta kultūrvēsturiskā un industriālā mantojuma saglabāšanu, nodrošinot vēsturiskā ritošā sastāva uzturēšanu, remontu un restaurācijas darbus. Saskaņā ar Dzelzceļa likumu šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene-Alūksne sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs ir vēsturiskā mantojuma dzelzceļš.

 

 Pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” ir atbalstījusi biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, Latvijas Dzelzceļnieku biedrība un Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas biedrība. Pret līdzdalības saglabāšanu nav iebildumu arī Konkurences padomei.

 

 SIA “Alūksnes nami” ir 100% Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Tās pamatdarbība ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana. Saskaņā ar likumu pašvaldību kapitālsabiedrības var veikt tikai tādu darbību, kas izriet no pašvaldību autonomajām funkcijām, un viena no tām ir palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku kopībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai un šo pienākumu, pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu, veic SIA “Alūksnes nami”.

 

 Līdztekus pamatdarbībai kapitālsabiedrības sniedz arī papildu pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām: ēku būvniecību, inženierbūvniecību, specializētos būvdarbus, uzglabāšanas un transporta palīgdarbības, operācijas ar nekustamo īpašumu, ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumus, santehniķa, elektriķa, namdara un citus pakalpojumus, kosmētiskā remonta darbus.

 

 Likums pašvaldības kapitālsabiedrībām ļauj veikt komercdarbību gadījumā, ja tādā veidā tiek novērsta tirgus nepilnība un piedāvāts pakalpojums, ko citi nepiedāvā, vai arī, ja tās rada pašvaldības teritorijas vai valsts attīstībai vai valsts drošībai stratēģiski svarīgas preces vai pakalpojumus vai arī pārvalda tādus īpašumus.

 

 Veicot dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,  SIA “Alūksnes nami” novērš tirgus nepilnību Alūksnes novada teritorijā, jo pēc pieejamās informācijas Lursoft reģistrētie uzņēmumi vai biedrības un nodibinājumi pārsvarā nodarbojas ar sava nekustamā īpašuma pārvaldīšanu. Savukārt SIA “Alūksnes nami” sniegtos papildu pakalpojumus Alūksnes novada administratīvajā teritorijā pēc Lursoft datiem sniedz arī privātie komersanti. 

 

 Izvērtējot SIA “Alūksnes nami” komercdarbību, Konkurences padome secina, ka, sniedzot nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumus, kapitālsabiedrība novērš tirgus nepilnību un pilda likumā noteikto pienākumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Taču, izvērtējot SIA “Alūksnes nami” papildu pakalpojumu sniegšanu, Konkurences padome nesaskata, ka te būtu runa par tirgus nepilnības novēršanu, ņemot vērā, ka tādus pakalpojumus sniedz arī privātie komersanti, tādēļ padomes ieskatā SIA “Alūksnes nami” būtu jāatturas no turpmākas attiecīgo papildu pakalpojumu sniegšanas fiziskām un juridiskām personām ārpus pamatdarbības jomas.

 

 Līdz ar to, izvērtējot normatīvos aktus un Konkurences padomes norādījumus, dome pieņēma lēmumu saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Alūksnes nami”, taču uzdot kapitālsabiedrībai atturēties no turpmākās papildu pakalpojumu (ēku būvniecība, inženierbūvniecība, specializētie būvdarbi, uzglabāšanas un transporta palīgdarbības, operācijas ar nekustamo īpašumu, ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi, santehniķa, elektriķa, namdara un citi pakalpojumi, kosmētiskā remonta darbi) sniegšanas citām fiziskām un juridiskām personām, ja tie tiek sniegti ārpus pamatdarbības ietvariem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content