Domes sēdes 27.05.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 27.05.2021. darba kārtība

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 007 0175, “Vaidavkalni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 003 0106, “Jurīši”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepna 104” – 6, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības Teritorijas plānojuma -2027. gadam grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” gada publiskā pārskata  apstiprināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 8. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūpe” papildus pakalpojumiem.
 9. Par saistošo noteikumu Nr. _/2021 “Par kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir dalībnieks, pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai” izdošanu.
 10. Par saistošo noteikumu Nr. _/2021 “Par grozījumu Alūksnes novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”” izdošanu.
 11. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 60 “Par Investīciju plāna 2015.-2021. gadam aktualizēšanu”.
 12. Par projektu “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)”.
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.03.2021. lēmumā Nr. 81 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2021. gadam”.
 14. Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamās telpas “Tērces”-11, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā iznomāšanu.
 15. Par Alūksnes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu.
 16. Par grozījumu Ziemeru pamatskolas nolikumā.
 17. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim “Dārziņi” – 7, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
 18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2019. lēmumā Nr. 356 “Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” īstenošanai”.
 19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 20. Par Alūksnes novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.
 21. Par projektu “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā”.
 22. Par finansējuma pārkātošanu pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piegulošo zemju labiekārtošanai un nekustamo īpašumu pieslēgumiem centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai.
 23. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 38, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 24. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērzu ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 25. Par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu.
Skip to content