Izstrādāta Teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcija - Alūksnes novads

Izstrādāta Teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcija

 Alūksnes novada pašvaldība ir izstrādājusi Teritorijas plānojuma  2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakciju un domes 27. maija sēdē deputāti lēma par tās nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

 Lēmums par minētā plānošanas dokumenta grozījumu izstrādes uzsākšanu tika pieņemts Alūksnes novada domes 2020. gada 29. oktobra sēdē un tā izstrādes gaitā ir precizēti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

 Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 27. janvāra lēmumu nolemts nepiemērot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumiem.

 Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Alūksnes novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcija tiks nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

27. maija domes sēdē pieņemtais lēmums nosaka, ka, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. pantu, izstrādātā dokumenta publiskā apspriešana tiks rīkota pēc valstī noteikto publisko pasākumu aizlieguma atcelšanas, nosakot publiskās apspriešanās termiņu 4 nedēļas. Informācija par to, kad varēs sākties publiskās apspriešanas procedūra, sekos.

 Ar izstrādāto Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakciju var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

Skip to content