Turpinās projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” realizācija

Turpinās projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” realizācija.Projekta ietvaros 2021.gadā jau tika veikta niedru pļaušana un izvākšana Dzērves un Ilgāja ezeru krastos, ko veica SIA “Piekrastei.lv”

 

2021. gada nogalē tika noslēgts līgums ar SIA “RST Skrūvpāļi” par divu koka laipu izbūvi Eniķu ezera un Dzērves ezera krastos, šī gada ziema ir labvēlīga laipu būvniecībai uz skrūvpāļiem, jo ir vienkāršāk ieurbt skrūvpāļus, ja ezers ir aizsalis. Laipu izbūve ir jāpabeidz līdz 2022.gada 11.martam. Būvuzraudzību objektā nodrošina SIA “BBPV”, būvniecības dokumentāciju izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina Valsts SIA “”Meliorprojekts”.     

 

Projekts tiek realizēts Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīniju “Daba un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes 2.3. “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT” atbalstītā projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” ietvaros.

 

Projekta mērķis: veikt esošā tūrisma infrastruktūras tīkla atjaunošanu un uzlabošanu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, labiekārtojot četru ezeru krastu infrastruktūru, tādējādi tūrisma plūsma būtu organizēta un tiktu mazināta antropogēnā slodze un vides piesārņojuma iespējamā ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, kā arī tiktu nodrošināta teritorijas pieejamība.

Projekta vadītāja: Inese Zīmele-Jauniņa.

Turpinās projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” realizācija. Turpinās projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” realizācija. Turpinās projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” realizācija. Turpinās projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” realizācija. Turpinās projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” realizācija. Turpinās projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” realizācija. Turpinās projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” realizācija.

Skip to content