Finanšu komitejas 17.02.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 17.02.2022. sēdes darba kārtība

17.02.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sloku iela 10, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vairogi”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 008 0197, “Kaivas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmuma Nr. 329 “Par kustamās mantas atsavināšanu” atcelšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2017. gada 28. jūnija lēmuma Nr. 165 atzīšanu par spēku zaudējušu.
8. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2022. -2024. gadam apstiprināšanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”” precizēšanu.
10. Par projektu “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”.
11. Par projektu “Līdaku pavairošana Sudala un Indzera ezerā”.
12. Par projektu “Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums”.
13. Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
14. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr.342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ:
16. [..].

Skip to content