Domes sēdes 24.02.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 24.02.2022. darba kārtība

24.02.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Izpilddirektora informācija.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sloku iela 10, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vairogi”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 008 0197, “Kaivas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmuma Nr. 329 “Par kustamās mantas atsavināšanu” atcelšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2017. gada 28. jūnija lēmuma Nr. 165 atzīšanu par spēku zaudējušu.
9. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.
10. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2022. -2024. gadam apstiprināšanu.
11. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2022. gada darba plāna apstiprināšanu.
12. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2022. gada darba plāna apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
14. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”” precizēšanu.
15. Par Dzīvokļu komisijas nolikumu.
16. Par projektu “Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums”.
17. Par projektu “Līdaku pavairošana Sudala un Indzera ezerā”.
18. Par projektu “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”.
19. Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
20. Par projektu “Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”.
21. Par projektu “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē”.
22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr. 35 “Par atbildīgo personu un epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu atsavināšanu”.
23. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
24. Par piedalīšanos CERV programmas projektā.
25. Par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu.
26. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ:
27. [..].

Skip to content