Izskatīšanai domes sēdē virza divus izglītības iestāžu struktūras lēmuma variantus - Alūksnes novads

Izskatīšanai domes sēdē virza divus izglītības iestāžu struktūras lēmuma variantus

Izskatīšanai domes sēdē virza divus izglītības iestāžu struktūras lēmuma variantus

Piektdien, 18. februārī, Alūksnes novada pašvaldības domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē deputāti izskatīja jautājumu par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu tīkla struktūrā.

Izskatīšanai komitejas sēdē bija sagatavoti trīs lēmuma projekta varianti. Komitejas sēdē deputāti pieņēma lēmumu uz 24. februāra domes sēdi virzīt divus no trim variantiem. Par to balsoja 4 deputāti – Līga Langrate, Maruta Kauliņa, Modris Račiks, Ilze Līviņa, pret – Aivars Fomins, Arturs Dukulis, Artūrs Grīnbergs, balsojumā nepiedalījās Verners Kalējs.

 

Viens izskatīšanai domes sēdē virzītais lēmuma projekta variants paredz, ka no šī gada 1. septembra:

  • Strautiņu pamatskola tiek reorganizēta par Strautiņu sākumskolu ar pirmsskolas un pamatizglītības 1.-6. klašu izglītības programmām pirmsskolas ēkā “Zemenīte”,
  • tiek reorganizētas apvienojot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola un Alūksnes pilsētas sākumskola, un izveidota jauna pašvaldības iestāde “Ernsta Glika Alūksnes vidusskola” ar pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu īstenošanas vietām trīs pašreizējo skolu ēkās Kanaviņu ielā 14, Lielā Ezera ielā  26 un Glika ielā 10,
  • tiek likvidētas, pievienojot Ernsta Glika Alūksnes vidusskolai – Bejas, Malienas, Pededzes un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas.

 

Otrais izskatīšanai domes sēdē virzītais lēmuma projekta variants paredz, ka no šī gada 1. septembra:

  • Strautiņu pamatskola tiek reorganizēta par Strautiņu sākumskolu ar pirmsskolas un pamatizglītības 1.-6. klašu izglītības programmām pirmsskolas ēkā “Zemenīte”,
  • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija īsteno vidējās izglītības 10.-12. klašu izglītības programmas 10.-12. klašu korpusā,
  • tiek reorganizētas apvienojot Alūksnes novada vidusskola un Alūksnes pilsētas sākumskola, un izveidota jauna pašvaldības iestāde “Alūksnes vidusskola” ar pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu īstenošanas vietām Alūksnes novada vidusskolas ēkā Kanaviņu ielā 14, Alūksnes pilsētas sākumskolas ēkā Lielā Ezera ielā 26 un pašreizējā ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā Glika ielā 10,
  • tiek likvidētas, pievienojot Alūksnes vidusskolai – Bejas, Malienas, Pededzes un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas.

 

Otrais variants ir risinājums, lai pēc pamata izglītības iegūšanas Alūksnes novadā jauniešiem būtu iespēja iegūt vidējo izglītību gan vidusskolas klasēs, gan arī ģimnāzijas klasēs, kur sasniedzamie mācību rādītāji ir augstāki. Būtiski, ka uz jaunveidojamās izglītības iestādes darba vietām varēs pretendēt visu lēmumā iesaistīto skolu darbinieki.

 

Variants, ko deputāti nevirzīja izskatīšanai domes sēdē, paredzēja, ka no 1. septembra darbu pārtrauc Bejas, Malienas, Pededzes un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Strautiņu pamatskola tiek reorganizēta par Strautiņu sākumskolu ar pirmsskolas un pamatizglītības 1.-6. klašu izglītības programmām pirmsskolas ēkā, trīs pilsētas izglītības iestādes tiek reorganizētas apvienojot un izveidota jauna iestāde “Ernsta Glika Alūksnes vidusskola”.

 

Alūksnes novada izglītības iestāžu tīkla reformas pamatā ir pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātāja atbildība nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam novada bērnam neatkarīgi no viņa dzīvesvietas un materiālās situācijas. Pašvaldība apzinās, ka ar pašreizējo izglītības iestāžu tīklu nebūs iespējams nodrošināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu, tādēļ ir jārisina šis jūtīgais jautājums.

 

Šo izmaiņu pamatmērķis ir piedāvāt ikvienam Alūksnes novada skolēnam labāko izglītību. Sakoncentrēt mūsdienīgu aprīkojumu, labāk apmaksātus pedagogus, plašāku interešu un profesionālās izglītības piedāvājumu efektīvākam mācību darbam mazākā izglītības iestāžu skaitā.

 

– Pašvaldības kopš 2016. gada tiek aicinātas sakārtot skolu tīklu. Ar 2022. gada 1. septembri visas izglītības iestādes pilnībā pāries uz kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanu. Pašvaldības atbildība ir izveidot tādu izglītības tīklu, kas spēj nodrošināt metodisko un satura bāzi, lai šo procesu nodrošinātu. Šobrīd dzīvojam atšķirīgos apstākļos kā pirms vairākiem gadiem un situācija diktē savus noteikumus. Kvalitatīvai izglītībai, kas ir noteikts kā mūsu mērķis, jābūt pieejamai visiem izglītojamiem, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas un dzīves apstākļiem. Esam runājuši ar partneriem no iestāžu, skolēnu vecāku puses, un ļoti atbildīgi cenšamies sadzirdēt un risināt izteiktās bažas. Visu kopīga atbildība un mērķis ir skolēns, kuram tiek nodrošināta augsta izglītības kvalitāte, – komitejas sēdē uzsvēra Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece, komitejas priekšsēdētāja Līga Langrate.

 

Arī Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča uzsvēra, ka ir nepieciešamas pārmaiņas.

– Izglītības likums ir precīzi papildināts ar pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātāja atbildību par visiem izglītības procesiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Būtiskākais kritērijs ir bērnu skaits, tas veido ietekmi uz sasniedzamo rezultātu, – uzsvēra viņa.

 

Skolēnu skaits ietekmē, kā tiks organizēts mācību darbs – apvienotās vai neapvienotās klasēs, vidusskolas posmā tas ietekmē, kādu padziļinātu virzienu skola var piedāvāt audzēkņiem. Patlaban mācību process apvienotās klasēs tiek īstenots piecās no 10 izglītības iestādēm novadā.

 

Bērnu skaits ietekmē finansējuma apmēru, ko skola saņem pedagogu darba samaksai – skolās ar mazāku skolēnu skaitu pašvaldībai ir jāpiemaksā līdz pilnai skolas direktora likmei un direktors ir vienīgā administrācijas persona. Pašlaik no Alūksnes novada pašvaldības finansējuma piecām vispārizglītojošām izglītības iestādēm tiek nodrošināts direktora vienai darba likmei nepieciešamais finansējums, jo no valsts piešķirtās mērķdotācijas aprēķinātais finansējums izglītības iestādei to nesedz.

 

Jo mazāka skola, jo mazāk vai vispār nemaz līdzekļu neatliek, lai pedagogiem apmaksātu gatavošanos mācību stundām, individuālās konsultācijas, rakstu darbu labošanu un citus pienākumus. Skolēnu skaits ietekmē viena skolēna izmaksas katrā izglītības iestādē un to, cik skola var ieguldīt materiālās bāzes attīstībā.

 

Otrs noteicošais faktors ir pedagogi. Šobrīd vecumā virs 50 gadiem ir gandrīz puse pedagogu, tātad jārēķinās, ka būs nepieciešams piesaistīt jaunus skolotājus. Mazajās skolās bērni mācās apvienotās klasēs, priekšmetus ar mazu stundu skaitu brauc pasniegt skolotāji, kuru pamata darba vieta ir citā skolā.

 

Izglītības pārvaldes vadītāja uzsvēra, ka ir rūpīgi iepazinusies ar vecāku un pedagogu vēstulēm un tajās minētajām bažām. Viņa arī pateicās skolotājiem, “kas atbildīgi, ar patiesu cieņu un mīlestību strādā ar bērniem, pedagogiem, kuri ir paraugs, kā dzīvot pārmaiņās – gan pandēmijas laikā, gan arī šajā brīdī, kad novadā tiek risināts jautājums par skolu tīkla izmaiņām”.

 

L. Langrate apliecināja, ka pašvaldībai atslēgas jautājumi un vecāku bažas ir zināmas, un no marta sāksies apjomīgs darbs. Viens no galvenajiem jautājumiem būs transporta organizācija skolēniem nokļūšanai uz izglītības iestādi – skolēnu pārvadājumi tiks virzīti tieši gar izglītības iestādēm, lai nodrošinātu bērniem drošāku pārvietošanos. Tāpat tiks strādāts pie saturiski piepildīta ar mācību darbu un ārpusklases nodarbībām skolēna dienas noslogojuma – Alūksnes Bērnu un jauniešu centram ir uzdevums pārskatīt esošo interešu izglītības piedāvājumu, lai tas būtu pieejams vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem gan pilsētā, gan pagastos. Plānots, ka pilsētā, īpaši 1.-3. klašu posmā, interešu izglītība notiks uz vietas skolā. Pašvaldība risinās arī ēdināšanas jautājumu, lai, iespējams, varētu nodrošināt papildu ēdienreizi. Skolu ēkām jāmeklē jēgpilns to izmantojums, tomēr, kā uzsvēra L. Langrate, ēkas nevar būt prioritārākas par kvalitatīvu izglītību bērniem.

 

Gala lēmumu par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu struktūrā deputāti pieņems domes sēdē 24. februārī.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content