Tautsaimniecības komitejas 21.03.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 21.03.2022. sēdes darba kārtība

21.03.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

 Darba kārtībā:

  1. Informācija par priekšizpētes par potenciālā dzīvojamā fonda pieejamības uzlabošanu Alūksnes pilsētā rezultātiem.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  3. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr. 2 atradnē “Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā
  4. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”” izdošanu.
Skip to content