Finanšu komitejas 21.04.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 21.04.2022. sēdes darba kārtība

21.04.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 009 0068, “Cepļi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par cirsmu paketes īpašumā Pleskavas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par laipu nomu.
 5. Par zemes gabala Pilsētas bulvārī 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu īpašniekiem.
 6. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
 7. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
 8. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”.
 9. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 04.2022. lēmumā Nr.111 “Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei”.
 10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 11. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”” izdošanu.

 

Skip to content