Tautsaimniecības komitejas 19.04.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 19.04.2022. sēdes darba kārtība

19.04.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā “Saļņi”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā.
3. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” izdošanu.
4. Par Alūksnes novada pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2022. gadam.
5. Par grozījumu Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikumā.
SLĒGTĀ DAĻĀ:
6. [..].

Skip to content