Izsludina Alūksnes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursu - Alūksnes novads

Izsludina Alūksnes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursu

Izsludina Alūksnes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursuAlūksnes novada pašvaldība izsludina konkursu pieaugušo neformālās izglītības programmu līdzfinansējuma piešķiršanai, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem mūžizglītības pasākumu pieejamību, veicinātu kopienu ikdienas dzīvi un veicinātu sociālo iekļaušanu.

Pašvaldība aicina novada iestādes, biedrības, komersantus un saimnieciskās darbības veicējus pieteikt konkursam neformālās izglītības programmas (meistarklases, kursi, apmācības, motivācijas programmas u.c.) divos prioritāros virzienos: uzņēmējpratības un pašnodarbinātības veicināšana, sociālās izolētības mazināšana lauku teritorijās. Programmu mērķauditorija ir Alūksnes novada iedzīvotāji no 21 gada vecuma un tās būs jāīsteno no 2022. gada 1. augusta līdz 30. novembrim.

Pašvaldība līdzfinansēs neformālās izglītības programmu līdz 660 EUR apmērā. Līdzfinansējumā iekļauta atlīdzība lektoriem, finansējums programmas īstenošanai nepieciešamo saimniecības preču un/vai kancelejas materiālu iegādei. Iesniegtās programmas izvērtēs pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija, un pašvaldība līgumu noslēgs ar īstenotāju, kurš vērtēšanā ieguvis augstāko punktu skaitu.

Aicinām programmas iesniegt Alūksnes novada pašvaldībā līdz 2022. gada 20. jūlija plkst. 17.00, pieteikumus nosūtot uz e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza  ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, vai arī iesniedzot klātienē Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11. Konkursa nolikums, kā arī iesniegums un programmas pieteikuma veidlapa atrodami pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Konkursi.

– Šis ir pirmais gads, kad Alūksnes novada pašvaldības budžetā mūžizglītības programmai apstiprinātais finansējums ir 2000 EUR. Tiekoties ar iedzīvotājiem dažādās sanāksmēs un forumos, diskutējot par izglītības mūža garumā ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti, analizējot sabiedrības attieksmi un ieinteresētību, pašvaldība mūžizglītības virzienu ir iekļāvusi kā būtisku sastāvdaļu novada Attīstības programmā. Mūžizglītība nozīmē dzīvot ar skatu nākotnē – prast pieņemt un radoši atrisināt krīzes situācijas vai adaptēties jaunā, citā vidē, izzināt, kā labāk dzīvot labākā pasaulē. Tai ir būtiska loma, gan domājot par ilgtspējīgu attīstību, gan attīstības jeb globālās izglītības jautājumu iekļaušanu izglītošanās procesā. Attīstības jeb globālā izglītība ir nozīmīgs veids, kā palīdzēt cilvēkiem saprast notiekošo tuvā un tālā apkārtnē un mācīt izmantot iespējas, ko sniedz mūsdienu pasaule. Šāda veida izglītībai jāmudina cilvēkus ar atbildību rīkoties ikdienas dzīvē un realizēt sevi saskaņā ar sociālo, kultūras, ekonomisko un dabas vides situāciju sev apkārt, – mūžizglītības nozīmi uzsver Līga Langrate, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un investīciju piesaistes jautājumos.

SAGATAVOJA:
Monta MELZOBA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas praktikante

Skip to content