Izpilddirektora informācija 30. jūnija domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 30. jūnija domes sēdē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 30. jūnija domes sēdē deputātiem sniedza informāciju par aktuālo pašvaldības darbā.

Valsts kontrole (VK) publicējusi revīzijas ziņojumu “Alūksnes novada pašvaldības rīcības ar finanšu līdzekļiem un mantu likumība un lietderība, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju izpildi”, kas satur arī pašvaldības viedokli un laika grafiku VK ieteikumu ieviešanai līdz 2023.gada maijam. VK ieteikumi ir saprotami un ieteikumu ieviešanas periodā tiks caurskatīti un papildināti vairāki iekšējie normatīvi akti, kas palīdzēs pašvaldībai strukturētāk un standartizētāk organizēt iekšējus procesus un pieņemt lēmumus.

Pēc sešu mēnešu darba Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienībā iedzīvotājiem sniegti līdzšinējie pakalpojumi, apvienots budžets, kas ļauj lielāku izdevumu daļu novirzīt infrastruktūras un teritorijas uzlabojumiem un attīstībai, piemēram, autoceļu atjaunošanas darbiem, peldēšanās vietu labiekārtošanai, teritoriju sakopšanai, projektu tehniskās dokumentācijas izstrādei. Samazinājušies administratīvie izdevumi, piemēram, kancelejas preču izmaksas, izdevumi par elektroenerģiju, darba samaksa. Vienmērīga dokumentu aprite. Problēma pagastu apvienībā un citviet novada teritorijā ir sezonas tehnisko darbinieku trūkums.

Tuvākajā laikā tiks uzsākta pagastu turpmākas pārvaldības sistēmas izstrāde, ir saņemti un apkopoti pagastu pārvalžu un apvienības vadītāju priekšlikumi.

Sociālo lietu pārvalde ir izsludinājusi iepirkumu pakalpojumam “Aprūpe mājās”, turpina darbu pie darbības plāna korekcijas ar GMI pabalstu saņēmējiem, pievēršot pastiprinātu uzmanību efektīvai līdzdarbības īstenošanai un kontrolei.

Ir noslēgts līgums ar Nodrošinājuma valsts aģentūru par nekustamā īpašuma “Cielaviņas”, Liepnas pagastā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centra izveidei.

LIAA Madonas inkubatorā turpinās apmācības pirmsinkubācijas dalībniekiem, no Alūksnes novada tajās piedalās 5 jaunie uzņēmēji.

Šī gada pirmajā pusgadā (līdz 22.06.2022.) Alūksnes novadā jaunreģistrēti 15 uzņēmumi un likvidēti 16 uzņēmumi Alūksnes novadā.

Ar ArcGis programmatūru tiek izstrādāta Investīciju objektu karte uzņēmējdarbībai piemērotu brīvo objektu publicēšanai.

Projektā “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” turpinās bezmaksas ūdens vingrošanas nodarbības grūtniecēm, sporta aktivitātes Jaunannā, nūjošanas nodarbības un krosa skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks” Zeltiņos.

Projektā “Vidzeme iekļauj” bērni ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem turpina saņemt dažādus pakalpojumus – fizioterapiju, masāžu, Canis terapiju, Tomatis terapiju, Montessori nodarbības, psihologa konsultācijas, logopēdiju u.c.

Saņemts Sabiedrības integrācijas fonda apstiprinājums par projekta “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” īstenošanu (100% fonda finansējums). Plānotais mācību laiks no augusta līdz novembrim, mācības vadīs Alūksnes pilsētas sākumskolas skolotāja Ilga Marķitāne.

Ir uzsākti būvdarbi Gulbenes ielā un ūdenssaimniecības inženiertīklu ierīkošana Tālavas ielā, Alūksnē.

Noslēgtas vienošanās ar CFLA par projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā” (Annas kultūras nama siltināšana, uzsākti būvdarbi), “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai” īstenošanu.

Apstiprināti augstas gatavības projekti “Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” un “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē”, kā arī noslēgtas vienošanās ar VRAA par projektu īstenošanu. Aktīvās atpūtas parkā uzsākti būvdarbi.

Izglītības un sporta centram 1. jūnijā nosvinēti spāru svētki, strauji turpinās būvdarbi. Daļēji demontēts vecais sporta angārs.

9. un 10. jūnijā “Grupa 93” ar piesaistītajiem ekspertiem organizēja mini hakatonu uzsāktā kompleksā lokālplānojuma Alūksnē tālākai virzībai. Hakatona mērķis bija izveidot vīziju teritorijas kopējam attīstības konceptam – risinājuma priekšlikuma skici, kā vislabāk nodrošināt blakus esošo īpašumu efektīvu izmantošanu, gan skatoties uz katru īpašumu atsevišķi, gan teritoriju kopsakarībās.

Komisija ir uzsākusi darbu pie metu izvērtēšanas Alūksnes bibliotēkai.

Noslēdzies sadarbības projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā”, kura ietvaros uzstādītas 18 virziena norādes (706 ceļa zīmes), 20 tūrisma informatīvie stendi pie objektiem, izveidoti un nomarķēti 4 velo maršruti novada teritorijā. Informācija pieejama www.visitaluksne.lv sadaļā Bānīša zeme.

No maija līdz oktobrim izveidots īpašais sadarbības piedāvājums “Bānīša velo piektdienas”, kura laikā, dodoties braucienā ar Bānīti piektdienās, būs nodrošināta ērta velosipēdu pārvadāšana speciālā bagāžas vagonā.

Tūrisma informācijas centrs prezentējis novada tūrisma piedāvājumu Igaunijā Vastselīnā, Kurzemes auditorijai Latvijā un pārstāvēta kodolraķešu bāze Zeltiņos militārā mantojuma diskusiju forumā Cēsīs.

Izsludināts pieaugušo neformālās izglītības līdzfinansējuma konkurss, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem mūžizglītības pasākumu pieejamību, veicinātu kopienu ikdienas dzīvi un sociālo iekļaušanu.

8.-10. jūnijā Alūksnē notika Valsts izglītības satura centra organizētais pieredzes apmaiņas seminārs interešu izglītības iestāžu direktoriem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem. Semināra dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja paveikto Alūksnē un Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības un jaunatnes darbā, kā arī semināra plašo un pārdomāto saturu un labo organizāciju, guva idejas un ierosmes tālākajam darbam.

Ar mērķi nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa lēmuma Nr.106 ,,Par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu” izpildes koordinētu vadību, noteiktas atbildīgās struktūras un pašvaldības darbinieki, atbildības jomas un izpildes termiņi lēmuma savlaicīgai īstenošanai.

Veikta Pededzes pamatskolas pamatlīdzekļu, krājumu un inventāra sadale nodošanai Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm, prioritāri Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai un Alūksnes novada vidusskolai.

Galvenie ieņēmumu veidi un to izpilde uz 27.06.2022.: iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 44,45% (pēc likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” jābūt 48% izpildei); nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 93,00%; pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija – 52,78%; kopā izdevumu izpilde 38,13% no plāna.

Ņemot vērā veiktās izmaiņas funkciju realizēšanā, tiek uzsākts darbs pie pašvaldības budžeta noteikumu pārskatīšanas.

No 24. maija līdz 29. jūnijam izsludināts atklāts konkurss “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves 2. kārtas būvprojekta izmaiņu, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana” un atkārtoti iepirkums “Epidemioloģiski drošas takas izveide Jaunlaicenes muižas parkā”. Pirmais iepirkums “Epidemioloģiski drošas takas izveide Jaunlaicenes muižas parkā” izbeigts bez rezultāta.

Pārtraukta atklātā konkursa “Mēbeļu un aprīkojuma piegāde daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vajadzībām” 4. daļa “Aprīkojums šūšanas darbnīcai”, jo izvēlētais pretendents atteicies slēgt iepirkuma līgumu.

Noslēgti 5 līgumi par kopējo summu 3 058 328,48 EUR bez PVN (“Alūksnes izziņas centra ēkas būvdarbi”, “Annas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana”, “Miera ielas pārbūve Alūksnē”, “Būvuzraudzība objektā “Miera ielas pārbūve Alūksnē”” un “Aktīvās atpūtas parka būvdarbi Alūksnē”).

Liepnas pagasta pārvaldē noslēgusies iepirkuma procedūra jauna autobusa iegādei skolēnu pārvadājumiem.

Periodā no 1. janvāra līdz 28.jūnijam pieņemti 29 pašvaldības domes lēmumi par īpašumu nodošanu atsavināšanai, no tiem 8 izpildīti un 21 procesā (pasūtīti vērtējumi sertificētam vērtētājam, jāveic dzīvokļu inventarizācija), noslēgti 29 pirkuma līgumi par 208 628 EUR un 4 nomas līgumi par 2157,68 EUR bez PVN.

Jūnija ilgstošo un stipro lietavu rezultātā nodarīti ievērojami zaudējumi pašvaldības ceļiem Malienas, Jaunalūksnes, Jaunannas, Mālupes, Annas, Zeltiņu un Alsviķu pagastos. Ir uzsākta vai tiks uzsākta seku novēršana. Tiks pieprasīts līdzfinansējums no valsts līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas ir 70% no kopējiem izdevumiem, 30% jānodrošina no pašvaldības līdzekļiem.

Alūksnes pilsētas svētku tirgum pieteikušies 124 mājražotāji un amatnieki.

Skip to content