Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka ar Alūksnes pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu  “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā” uzsākts darbs pie lokālplānojuma izstrādes.

 

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrība” –“ Sabiedrības līdzdalība”

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Lokālplānojuma teritorijas platība – 0,5049 ha.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Aivita MĀSĒNA

 

Saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam Grafisko daļu, lokālplānojuma teritorijas plānotais (atļautais) izmantošanas veids  (funkcionālais zonējums) ir Publiskā apbūves teritorija (P). Lokālplānojumā plānots grozīt funkcionālo zonējumu uz    Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), detalizēt apbūves nosacījumus un aprobežojumus.    Lokālplānojuma teritorijā plānots būvēt savrupmāju ar tai nepieciešamajām komunikācijām.  

Lokālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33.punktā noteiktajām prasībām, Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami – papīra formātā:   Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, LV-4301, sūtot pa pastu vai elektroniski  uz e-pastu: dome@aluksne.lv līdz 2022.gada 8.augustam.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas  pa tālruni +371 26606818 un elektronisko pastu aivita.masena@aluksne.lv vai dome@aluksne.lv

Skip to content