Finanšu komitejas 21.07.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 21.07.2022. sēdes darba kārtība

21.07.2022, plkst. 10.00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brenci 11” – 21, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3676 001 0197, īpašumā “Jaunie Lukumieši”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa iela 3-26, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par izdevumu apstiprināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai pašvaldības izmitināšanas vietās.
5. Par Malienas pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu.
6. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 136 “Par apaļo kokmateriālu atsavināšanu”.
7. Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA”.
8. Par autobusa iegādi Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem.
9. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 187 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesā”.
10. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
11. Par Alūksnes vidusskolas direktora amata vietas izveidošanu un tā finansēšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
12. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam.
13. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”” izdošanu.
15. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem tehniskās dokumentācijas izstrādes un elektroapgādes pieslēguma izbūves līdzfinansējumam.

Skip to content