Paziņojums par tarifa projektu - Alūksnes novads

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA”, reģ. nr. 43203003117, Parka iela 2C, Alūksne, LV-4301, 2022. gada 13. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

Centralizētā siltumapgāde

55,05

84,11

52,79%

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. decembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar būtisku energoresursu cenu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Parka ielā 2C, Alūksne, administrācijas telpās darba dienās no plkst 14.00 līdz 16.00, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja kontaktpersonu Ludmilu Jantoni, tālr. 20039530, e-pasts: info@aluksnesenergija.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 vai, sūtot e-pastu uz  info@aluksnesenergija.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097200), elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Skaidrojums par siltumenerģijas tarifu

 

  Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām, apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tarifā iekļauj izmaksas, kas nepieciešamas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanai.

 SIA “Alūksnes enerģija” šobrīd piemērotais tarifs ir spēkā no 2017. gada 1. janvāra. Tā aprēķins  balstīts uz iepriekšējo divu gadu izmaksām. Kopš 2017. gada pieaugums vērojams visās tarifā iekļauto izmaksu pozīcijās. Būtiskākais cenu kāpums ir kurināmā iegādei.

 Ik gadu SIA “Alūksnes enerģija” veic šķeldas un granulu iepirkumus jaunajai apkures sezonai. Šogad iepirkumu rezultātā noslēgti jauni kurināmā piegādes līgumi par augstāku cenu, kas tiks piemērota no 2022. gada 1. oktobra. Salīdzinoši ar pagājušo gadu, cena šķeldai ir palielinājusies par 176%, savukārt granulām – par 186%, kā rezultātā izmaksas par kurināmo “Alūksnes enerģijai” palielināsies par 720,8 tūkstošiem eiro gadā. Lielāko daļu jeb 56,6% no uzņēmuma kopējām mainīgajām izmaksām veido izdevumi par kurināmā iegādi, kas tieši ietekmē SIA “Alūksnes enerģija” tarifa palielinājuma nepieciešamību.

 Lai lietotāju veiktie maksājumi segtu sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, kapitālsabiedrība saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumā Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” noteikto kārtību ir aprēķinājusi un iesniegusi apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu komisijai jaunu tarifu, to paredzot 84,11 EUR/MWh.

 Lai atvieglotu norēķinus par apkuri gaidāmajā ziemas sezonā, uzņēmums “Alūksnes enerģija” aicina siltumenerģijas lietotājus veikt avansa maksājumus. Tas nozīmē, ka līdz jaunajai apkures sezonai, klients pēc savas izvēles var veikt iemaksu, norādot klienta numuru vai īpašuma adresi, tādējādi veidojot naudas līdzekļu uzkrājumu. Iemaksātā naudas summa rēķinos parādīsies kā pārmaksa, pie nosacījuma, ja klientam nav uzkrāts parāds. Pretējā gadījumā iemaksātā summa tiks novirzīta parāda apmaksai. Jaunās apkures sezonas laikā avansa maksājumu veikušajiem klientiem ikmēneša maksājums par siltumenerģiju vai nu nebūs jāveic vispār, ja uzkrātā summa būs lielāka par tekošā maksājuma summas apmēru, vai arī būs jāpiemaksā tikai iztrūkstošā starpība no aprēķinātās maksājuma summas.

 

Gunita Ozola,
SIA “Alūksnes enerģija” valdes locekle

Skip to content