Alūksnes novada domes 28.07.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada domes 28.07.2022. sēdes darba kārtība

28.07.2022, plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brenci 11” – 21, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3676 001 0197, īpašumā “Jaunie Lukumieši”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa iela 3-26, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.06.2022. lēmumā Nr. 253 “Par Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu”.
6. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Jāņkalna ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes novadā
7. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
8. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr.6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 136 “Par apaļo kokmateriālu atsavināšanu”.
10. Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA”.
11. Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un izdevumu apstiprināšanu pašvaldības izmitināšanas vietās.
12. Par autobusa iegādi Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem.
13. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 187 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesā”.
14. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
15. Par Alūksnes vidusskolas direktora amata vietas izveidošanu un tā finansēšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
16. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.217 “Par amata vietām un atlīdzību Bejas pamatskolā”.
18. Par žalūziju iegādi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai.
19. Par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistei un nepieciešamajiem speciālistiem.
20. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” izdošanu.
21. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem tehniskās dokumentācijas izstrādes un elektroapgādes pieslēguma izbūves līdzfinansējumam.
22. Par Kalncempju pagasta pārvaldes vadītāju.
23. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
24. Par saistošo noteikumu Nr.8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” atcelšanu un Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidošanu.
25. Par aizņēmumu ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstību Alūksnes novadā” īstenošanai.
26. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem un finansējuma pārkārtošanu ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” īstenošanai.
27. Par SIA “RŪPE” pamatkapitāla palielināšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 īstenošanai.
28. Par SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” pamatkapitāla palielināšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 īstenošanai.
29. Par valsts vietējo autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā.
30. Par valsts vietējo autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā.
31. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”” izdošanu.
32. Par finansējuma pārkārtošanu Ilzenes pagasta pārvaldei.
33. SLĒGTĀ DAĻA.

Skip to content