Tautsaimniecības komitejas 15.08.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 15.08.2022. sēdes darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 8

15.08.2022., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  3. Par telpu grupas galvenā lietošanas veida (statusa) maiņu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā “Pagastmāja”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā.
  4. Par valsts vietējo autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā.
  5. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Alsviķu iela 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu.
  6. Informācija par Alūksnes novada iedzīvotāju aptaujas par Pleskavas ielu rezultātiem.
Skip to content