Finanšu komitejas 23.12.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 23.12.2022. sēdes darba kārtība

23.12.2022., plkst. 9:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Strazdiņi”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Purvājs”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļavas”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krastiņi”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par noteikumu Nr.__/2022 “Kārtība, kādā tiek organizēts Alūksnes novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas process”.
6. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumā.
7. Par atļauju Ingrīdai Sniedzei savienot amatus.
8. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
9. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
10. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
11. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā.
12. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 343 “Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules stars” sociālajam pakalpojumam”.
13. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 25. septembra lēmumā Nr. 365 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
15. Par nomas maksas noteikšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu telpām, kas nododamas ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam
16. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr. 405 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldei”.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 202 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA””.
18. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 204 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkai”.
19. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 205 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada muzejam”.
20. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
21. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis”.
22. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
23. Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”.
24. Par amata vietām un atlīdzību Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte”.
25. Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
26. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 213 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas sākumskolai”.
27. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.214 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada vidusskolai”.
28. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 215 “Par amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai”.
29. Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā.
30. Par amata vietām un atlīdzību Bejas pamatskolā.
31. Par amata vietām un atlīdzību Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā.
32. Par amata vietām un atlīdzību Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai.
33. Par amata vietām un atlīdzību Malienas pamatskolā.
34. Par amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolā.
35. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 223 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mākslas skolai”.
36. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 224 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mūzikas skolai”.
37. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Sporta skolā.
38. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā.
39. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
40. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumā Nr. 364 “Par amata vietām un atlīdzību Izglītības pārvaldei”.
41. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 229 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Tūrisma informācijas centram”.
42. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2023. gadam.
43. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei Ukrainas nepilngadīgajiem civiliedzīvotājiem.
44. Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis”.
45. Par atļauju veikt iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” komunālās tehnikas iegādei.
46. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novada pagastu pārvalžu vadītāju atlaišanas pabalstiem.
47. Par ierobežojumiem papildu atlīdzībā 2023. gadā.
48. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”” izdošanu.
49. Par īslaicīgās telpu nomas maksas apstiprināšanu Jaunalūksnes pagastā.
50. Kārtība, kādā nosakāms Alūksnes novada pašvaldības budžeta izdevumu apjoms.
51. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr. 47 “Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2022. – 2024. gadam apstiprināšanu”.

Skip to content