Finanšu komitejas 19.01.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 19.01.2023. darba kārtība

19.01.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0138, īpašumā “Ieviņas”, Kornetos, Veclaicenes pagasta, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
2. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
4. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
5. Par projektu “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā/ “Versts full of Feelings in Eastern Latvia””.
6. Par projektu “Kultūras mantojuma tūrisms/“Cultural Heritage Tourism””.
7. Par projektu “Sports visiem/“Sports for all””.
8. Par projektu “Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai”.
9. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā.
10. Par Alūksnes novada pagastu apvienības pārvades infrastruktūras uzlabošanas projektu.
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
11. Par pabalsta piešķiršanu [..].

Skip to content