Izpilddirektora informācija 30. marta domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 30. marta domes sēdē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 30. marta domes sēdē sniedza informāciju par aktuālo pašvaldības darbā.

Līdz 29. martam Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 25 jaundzimušie, mūžībā aizgājuši 44 novada iedzīvotāji.

3. martā notika atvērto durvju diena Alūksnes Sporta centrā, kuru apmeklēja ap 1000 iedzīvotāji.

Apstiprināts projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (projekts paredz apgaismojuma nomaiņu uz LED apgaismojumu Alūksnes pilsētā un 3 pagastu teritorijās, kopumā plānots nomainīt 526 gaismekļus, 103 no tiem pagastu teritorijās, īstenošana – 2 gadi).

Apstiprināts projekts “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā/“Versts full of Feelings in Eastern Latvia””, kurā vadošais partneris ir Alūksnes novada pašvaldība.

Apstiprināts elektroautobusu iegādes projekts “Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Alūksnes novadā”.

Pilnībā pabeigts un apmaksāts projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā” (Annas kultūras nama ēkas siltināšana).

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai piegādāts viss iegādātais informācijas un komunikācijas aprīkojums (41 interaktīvais ekrāns ar tāfeli, projektori, lielie ekrāni zālēm, portatīvo datoru uzglabāšanas un uzlādes kastes, robotikas komplekti u.c. 7.-9. klašu korpusā viss ir uzstādīts, bet 10.-12. klašu korpusam ir nodots glabāšanai skolai un tiks uzstādīts, kad būs pabeigti būvdarbi.

Pabeigti būvdarbi objektā “Publiskās teritorijas ielu apgaismojuma izbūve Strautiņos, Alsviķu pagastā”.

Izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi objektā “Kolberģa ciema publiskās teritorijas ielu apgaismojuma ierīkošana”.

Tālavas ielas pārbūves 2. kārtas projektam ir saņemts būvuzņēmēja (SIA “Asfaltbūve”) iesniegums par būvizmaksu sadārdzinājumu 76 000 EUR apmērā.

Iesniegts ierosinājums VAS “Latvijas dzelzceļš” par 2022. gadā rezervētā finansējuma pārdali projektam “Stacijas ēkas Jāņkalna ielā 52, Alūksnē, fasādes daļas atjaunošana”. (Konsultatīvajā padomē kopš pērnā gada izdalīti/rezervēti līdzekļi 10 000 EUR apmērā). Projekta ietvaros līdz bānīša 120. gadadienai paredzēts sakārtot stacijas sienu. Esam ierosinājuši iniciatīvu ar iedzīvotāju iesaisti idejas skiču iesniegšanai līdz 28. aprīlim, ļaujot paust savas idejas un dot māksliniecisko pienesumu kā dāvanu Alūksnes pilsētai.

Alūksnes novada pašvaldība piedalās semināros, ko organizē Vidzemes plānošanas reģions par Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu izstrādi/atjaunošanu līdz 2030. gadam.

Turpinās būvdarbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskajā korpusā.

Projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros martā visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs norisinājušās nodarbības par veselīgu uzturu, 26. martā notikusi Senioru diena. Joprojām turpinās arī ūdens vingrošanas nodarbības grūtniecēm, dažādas sporta aktivitātes Jaunannā un peldēšanas nodarbības skolēniem.

23. martā norisinājusies projekta “Vidzeme iekļauj” tikšanās ar Vidzemes plānošanas reģionu, Sociālo lietu pārvaldi un projektā iesaistītajiem dalībniekiem.

LIAA Madonas biznesa inkubatora atbalsta vienībā Alūksnē PINK programmas pavasara uzņemšanā saņemti 6 jauno uzņēmēju pieteikumi.

17. martā notika diskusija ar uzņēmējiem par Alūksnes lauku partnerības jaunās stratēģijas izstrādi un LEADER finansējuma sadales kārtību jaunajā plānošanas periodā.

29. martā notika tikšanās ar Alūksnes novada tūrisma nozares uzņēmējiem, kurā uzņēmēji tika informēti par lielākajiem kultūras un sporta pasākumiem šajā gadā, par sadarbības iespējām un citām uzņēmējdarbības aktualitātēm.

Kapitālsabiedrības ir iesniegušas gada pārskatus par 2022. gadu. Notiek sanāksmes to apstiprināšanai.

Lokālplānojumiem, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, norit publiskās apspriešanās process.

Budžeta izpilde uz 28.03.2023.: ieņēmumi kopā izpildīti par 27,44%. Galveno ieņēmumu veidu izpilde uz 28.03.2023.: iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 22,49% (pēc likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam” jābūt 24,0%); nekustamā īpašuma nodoklis 64,33%; pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 23,32%; iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi 28,52%.
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kategorijām izpildīti par 27,37%, tajā skaitā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: vispārējie valdības dienesti 17,98%; sabiedriskā kārtība un drošība 17,30%; ekonomiskā darbība 13,69%; vides aizsardzība 5,75%; teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 31,62%; veselība 12,91%; atpūta, kultūra un reliģija 18,51%; izglītība 36,04%; sociālā aizsardzība 25,28%.

Martā noslēgti 2 līgumi par inventāra piegādi Sociālo lietu pārvaldei ES fonda ietvaros par kopējo summu 16701,97 EUR bez PVN, kā arī izvērtēts pretendents un piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības par inventāra piegādi par summu 25044,00 EUR bez PVN.

Publiskai apspriešanai publicēts atklāta konkursa nolikums “Braucamo ceļu un automašīnu stāvlaukumu būvdarbi”. Jautājumi par nolikumu no potenciāliem pretendentiem nav saņemti.

Turpinās darbs pie ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma Alūksnes novada izglītības iestādēs. Tiks publicēts nolikums publiskajai apspriešanai.

Finanšu nodaļā darbu uzsākusi iepirkumu speciāliste Kaiva Augstkalne, otram iepirkumu speciālista amatam izsludināta pretendentu pieteikšanās. Kancelejā darbu uzsākusi personāla speciāliste Alise Krukovska, Juridiskajā nodaļā – jurists Matīss Pūpols. Turpinās konkurss Alūksnes Mūzikas skolas direktora amatam, izsludināts konkurss Alūksnes novada muzeja direktora amata vakancei. Tāpat aicinām komandā inspektoru Pašvaldības policijā, lietvedi administrācijas Kancelejā, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini Zeltiņu pagastā, sociālo darbinieku Sociālo lietu pārvaldē, bāriņtiesas locekli novada bāriņtiesā.

Turpinās amatiermākslas kolektīvu gatavošanās Dziesmu un deju svētkiem. Svētkiem savu dalību ir pieteikuši 20 kolektīvi.

Savas darbības jubilejas ar koncertiem atzīmēja sieviešu koris “Elisa” un skolotāju koris “Atzele”.

Turpinās darbs ar Gulbenes novada pašvaldību Bānīša 120 gadu jubilejas pasākumam, un ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem – armijas parādei 4. maijā.

Līdz 1. aprīlim turpinājās pieteikumu pieņemšana Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Pagodinājums” piešķiršanai 2023. gadā.

7. martā novada teritorijā darbu uzsākuši 12 Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri.

Atbilstoši mācību procesa vajadzībām sakārtoti un nodoti novada skolām 172 no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtie portatīvie datori. Veikta arī to apdrošināšana.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, aprīlī tiks organizētas tikšanās ar skolēnu vecākiem par izglītības sistēmu ar 1. septembri.

Alūksnes Sporta centra vadītājs un novada vadība martā apmeklējuši Smeceres silu Madonā, lai gūtu pieredzi trases uzturēšanai ziemas periodā.

Noslēgusies publiskā apspriešana pašvaldības aģentūras “Spodra” iepirkumam daudzfunkcionālās tehnikas iegādei.

Pēc pārbūves ekspluatācijā ir pieņemta Alūksnes slimnīcas rehabilitācijas un fizikālās terapijas, un ginekoloģijas nodaļa.

23. martā Alūksnes Tūrisma informācijas centrs piedalījās seminārā Viļņā “Rediscover Latvija”, kur reprezentēja Alūksnes novadu lietuviešu tūroperatoriem, medijiem un gidiem. Sagatavoti tematiskie piedāvājumi Zeltiņu raķešu bāzes teritorijai un lielajiem pasākumiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz pašvaldības izteikto lūgumu sniegt konsultāciju par izstrādātā pašvaldības nolikuma projektu, īstenojot pašvaldību pārraudzības funkciju, ir izskatījusi pašvaldības nolikuma projektu un secina, ka Alūksnes novada pašvaldības nolikuma projekts izstrādāts atbilstoši Pašvaldību likuma normām.

Ņemot vērā biežo snigšanu iepriekšējā ziemā, un būtiski iztērētos finanšu līdzekļus pašvaldības ceļu un ielu ziemas uzturēšanai, Satiksmes ministrijā iesniegts iesniegums ar lūgumu rast papildu finansējumu to uzturēšanai līdz šī gada beigām.

Pavasara sniega kušanas rezultātā ir izskaloti vairāki pašvaldību ceļu posmi Mālupes, Zeltiņu un Jaunannas pagastos. Šobrīd notiek faktu konstatācija un tāmju sagatavošana seku novēršanai.

Pēc ziemas ir uzsākti publisko teritoriju, ceļu un ielu sakārtošanas darbi pilsētā un pagastos. Aprīlī būs spodrības nedēļa, kad iedzīvotājiem būs iespēja nodot pērnās lapas un zarus, organizēsim lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju, skolēni pagastos un pilsētā tiks aicināti sakopt noteiktas teritorijas. Lielā talka šogad notiks 22. aprīlī.

30. martā darba vizītē Alūksnes novadu apmeklēja Ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Skip to content