Finanšu komitejas 23.11.2023. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 23.11.2023. sēdes darba kārtība

23.11.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kadiķi 1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3668 010 0505, “Dzērves”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalniņi 1”, Liepnas pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazās Kalnadruvas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepna 4”-1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3672 002 0279, īpašumā “Kopmītne”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 26.10.2023. lēmumā Nr. 295 “Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības”.
9. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 26.10.2023. lēmumā Nr. 296 “Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības”.
10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas fasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā” izdošanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam un audžuģimenei Alūksnes novadā” izdošanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” izdošanu.
13. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “SPODRA” maksas pakalpojumiem un to cenrādi izdošanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr.14/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem un to cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
15. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 23.08.2018. lēmumā Nr. 298 “Par Alūksnes Tūrisma informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 18.06.2021. lēmumā Nr. 175 “Par Alūksnes Tūrisma informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
17. Par noteikumu Nr. ____/2023 “Alūksnes novada pašvaldības Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru klientu apkalpošanas noteikumi” izdošanu.
18. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.
19. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
20. Par projektu “Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā”
21. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 33 “Par noteikumu Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2023. gadam” izdošanu.
22. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2024. gadam.
23. Par līdzdarbības līguma slēgšanu ar biedrību “RALLY ALŪKSNE”.
24. Par valsts budžeta finansējumu Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības iestādei mācību līdzekļu iegādei.
25. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes vidusskolai.
26. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai.
27. Par finansējuma izdalīšanu skolēnu pārvadājumiem.
28. Par nekustamo īpašumu iegādi.
29. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” izdošanu.
30. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija” nolikumā.
31. Par amata vietām un atlīdzību Centrālajā administrācijā.
32. Par amata vietām un atlīdzību Būvvaldē.
33. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā.
34. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesā.
35. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības policijai.
36. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē.
37. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē.
38. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mūzikas skolā.
39. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mākslas skolā.
40. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Sporta skolā.
41. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā.
42. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā.
43. Par amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.
44. Par amata vietām un atlīdzību Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā.
45. Par amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolā.
46. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
47. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
48. Par amata vietām un atlīdzību Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”.
49. Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.
50. Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
51. Par amata vietām un atlīdzību Izglītības pārvaldē.
52. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada muzejā.
53. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkā.
54. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centrā.
55. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Tūrisma informācijas centrā.
56. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē “ALJA”.
57. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē “SPODRA”.
58. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta noteikumos Nr. 1/2023 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.

Skip to content