Spēkā stājušies jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Spēkā stājušies jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā

20. janvārī spēkā ir stājušies spēkā jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā.

 

Ar saistošajiem noteikumiem Nr.38/2023 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā” lūdzam iepazīties tiesību aktu portālā https://likumi.lv/ta/id/349212, kā arī pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

 

Saistošie noteikumi nosaka:

 • sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti vākto, liela izmēra un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu, apsaimniekošanas kārtību novada teritorijā,
 • prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu,
 • maksājumu veikšanas kārtību,
 • dalījumu zonās.

 

Alūksnes novada teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona. Atkritumu savākšanai izmanto:

 • dalītās savākšanas punktus,
 • šķiroto atkritumu savākšanas laukumu,
 • nešķiroto atkritumu konteinerus,
 • priekšapmaksas atkritumu savākšanas maisus teritorijās, kur nav iespējama konteineru uzstādīšana vai izvešana,
 • atsevišķi novietotus atkritumu konteinerus, kas paredzēti konkrētai atkritumu plūsmai, piemēram, tekstila, bioloģiskajiem, bīstamajiem atkritumiem.

 

Dārzu un parku atkritumi no publiskajām teritorijām nogādājami zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumā “Iztekas”, Alsviķu pagastā.

 

Pilsētas un novada ciemu publiskajās teritorijās (parkos, skvēros, atpūtas un sporta vietās, stāvlaukumos u.c.) izvietotajos konteineros sīkajiem sadzīves atkritumiem nav atļauts izmest līdzi atnestus atkritumus, līdzņemšanas ēdienu traukus, sadzīves priekšmetus un citas tiem neparedzētas lietas.

 

Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

 

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka:

 • atkritumu valdītājs ir ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: ir atkritumu radītāja, ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi,
 • atkritumu radītājs ir ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības.

 

Atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, šķirot sadzīves atkritumus (tai skaitā būvniecības, bīstamos atkritumus), segt izmaksas, kas saistītas ar personas radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nešķirotos sadzīves atkritumus ievietot konteineros.

 

Saimnieciskās darbības veicējiem ir pienākums vienoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai pārvaldnieku par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību un maksājumu veikšanu par to vai arī patstāvīgi slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.

 

Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts:

 • izmest atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās, ierīkot patvaļīgas izgāztuves, apglabāt (izņemot bioloģisko atkritumu vietas) vai dedzināt atkritumus konteineros, urnās, ugunskuros, dārza kamīnos,
 • bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju novietot ārpus sava īpašuma sadzīves atkritumus, kā arī novietot tos ielas vai ceļa braucamās daļas malā (izņemot pašvaldības rīkotās akcijās),
 • novietot pastāvīgi konteinerus pie ielas vai ceļa vai tā malā (izņemot, ja tas ir vienīgais iespējamais risinājums, saskaņots ar pašvaldību un apsaimniekotāju),
 • ievietot konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus, liela izmēra, būvniecības, ražošanas, bīstamos, ārstniecības vai veterinārās iestādēs radušos atkritumus,
 • ievietot savus atkritumus citu personu konteineros,
 • cieši sablīvēt atkritumus, pārpildīt konteineru vai bojāt to,
 • ievietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalīti vākto atkritumu konteineros,
 • veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti konteinerā,
 • uzglabāt atkritumus daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, pagrabos, bēniņos, koplietošanas telpās, pagalmos un māju pieguļošās teritorijās.

 

Nekustamā īpašuma īpašnieka, pārvaldnieka vai pilnvarotās personas pienākums ir noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu (jauna īpašuma gadījumā tas jāizdara 1 mēneša laikā) un vienoties par nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, kā arī informēt apsaimniekotāju, ja īpašumā dzīvojošo personu skaits pārsniedz deklarēto. Līgums jāslēdz par katru īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošu nekustamo īpašumu, ja tas tiek apdzīvots. Nepieciešamības gadījumā līgumā jāveic izmaiņas, lai nodrošinātu regulāru un savlaicīgu atkritumu izvešanu.

Liela izmēra atkritumi (mēbeles, matrači, sadzīves priekšmeti u.c.), būvniecības atkritumi, atsevišķi vienojoties, jānogādā apsaimniekotāja norādītajā vietā.

Nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums ir uzturēt kārtībā konteineru, novietošanas vietu izvēloties tā, lai pie konteinera varētu piekļūt/piebraukt savākšanas transportlīdzeklis.

 

Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

 

Organizētājam pirms pasākuma jāvienojas ar apsaimniekotāju par konteineru izvietošanu pasākuma vietā un atkritumu savākšanu. Ja pasākuma apmeklētāju skaits pārsniedz 150 cilvēkus, jāizvieto arī konteineri dalīti vāktiem atkritumiem. Pasākumu rīkotājiem jānodrošina, ka norises teritorija no atkritumiem tiek atbrīvota četru stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Iespēju robežās jānodrošina dzērienu tirdzniecību atkārtoti lietojamās depozīta glāzēs vai jāorganizē depozīta iepakojuma savākšanas vietas pasākuma teritorijā.

 

Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi

 

Atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina visu sadzīves atkritumu regulāra savākšana. Nepieciešamības gadījumā jāpiedāvā klientiem iespēja iegādāties priekšapmaksas maisus nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanai vai atkritumu ārpuskārtas izvešanu.

 

Nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana jānodrošina atbilstoši ar klientu noslēgtajam līgumam, bet ne retāk kā:

 • individuālās dzīvojamās mājās: Alūksnes pilsētā– 1 reizi 2 mēnešos, pagastos – 1 reizi ceturksnī;
 • daudzdzīvokļu mājās: Alūksnes pilsētā – 1 reizi mēnesī, pagastos – 1 reizi ceturksnī;
 • sezonāla rakstura īpašumos(vasarnīcās, dārza mājas u.c.) – izvešanas biežums pielāgojams īpašumu aktīvas izmantošanas sezonai, sezonā atkritumu izvešanu nodrošinot 1 reizi sezonā;
 • juridiskajām personām– 1 reizi mēnesī.

 

Atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina dalīta atkritumu vākšana (šķirošana), izveidojot un apsaimniekojot dalītās savākšanas punktus un laukumus, un šķiroto atkritumu konteineru regulāra iztukšošana. Pēc klienta pieprasījuma jānodrošina tā vajadzībām atbilstoša tilpuma konteiners nešķirotajiem atkritumiem, dalīto atkritumu konteineri vai bezmaksas maisi dalīti vāktajiem (stikla, plastmasas, papīra, metāla iepakojuma) atkritumiem (izņemot daudzdzīvokļu mājas). Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir arī motivēt, izglītot un iesaistīt sabiedrību videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā.

 

Sadzīves atkritumu dalīta vākšana un šķirošana

 

Atkritumu radītāji šķiro atkritumus un nogādā tos šim mērķim paredzētos atkritumu dalītās vākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, ja personai nav izsniegti dalīto atkritumu konteineri vai maisi.

 

Bīstamie un videi kaitīgo preču atkritumi

 

Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgas preces atkritumu radītājam vai valdītājam ir jāatdala no citiem atkritumiem, jāuzglabā tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi vai trešo personu mantu. Atkritumu radītājam vai valdītājam tie jānogādā speciāli paredzētās vietās vai jāslēdz līgums ar personu, kam ir atļauja veikt šāda veida atkritumu apsaimniekošanu, sedzot radušās izmaksas, ja attiecīgo atkritumu apsaimniekošana netiek segta no preces ražotāja puses.

 

Būvniecības un liela izmēra atkritumi

 

Liela izmēra atkritumus (mēbeles, matrači, sadzīves priekšmeti u.c., ko izmēra dēļ nevar ievietot konteinerā) īslaicīgi novietot pie sadzīves atkritumu konteineriem vai citā tam paredzētā vietā un laikā atkritumu radītājs drīkst, tikai saskaņojot ar īpašuma īpašnieku. Liela izmēra atkritumi, būvniecības atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem atkritumiem, izvešanu saskaņojot ar apsaimniekotāju. Tos nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteineros vai tam neparedzētās vietās.

 

Bioloģiskie atkritumi

 

Latvijā no šī gada bioloģisko atkritumu šķirošana ir obligāta, līdz ar to papildu jau esošajiem atkritumu konteineriem būs pieejams vēl viens – brūnais, kas paredzēts tieši šī veida atkritumiem. Ievietojot konteinerā bioloģiskos atkritumus, tie jāizber no maisa vai jebkura cita iepakojuma, ar kuru atkritumi uz konteineru nogādāti! Šie atkritumi būs jāizved vienu reizi nedēļā.

 

Bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi, mājsaimniecību, biroju, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu (restorānu, ēdnīcu u. c.), vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas rūpniecības uzņēmumu atkritumi.

 

Pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka individuālām dzīvojamām mājām Alūksnes novada teritorijā bioloģiskos atkritumus ir atļauts kompostēt (mājkompostēšana), ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai. Par mājkompostēšanu būs jāinformē atkritumu apsaimniekotājs (par konkrētu informēšanas kārtību informācija sekos). Apsaimniekotājs šos datus iesniegs reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram, kurš veidos un uzturēs reģistru par nekustamajiem īpašumiem, kuros tiek veikta mājkompostēšana. Ja mājkompostēšana būs reģistrēta, tad attiecīgā mājsaimniecība varēs neizvietot savā īpašumā bioloģisko atkritumu vākšanai paredzētu konteineru.

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar 24 vai vairāk dzīvokļiem Alūksnes pilsētā jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, izvietojot bioloģisko atkritumu vākšanai paredzētus konteinerus. Daudzdzīvokļu mājām ārpus pilsētas konteiners bioloģiskajiem atkritumiem jāizvieto tad, ja šāda veida atkritumu apjoms nedēļā ir 80 litri vai vairāk.

 

Juridiskām personām – pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem jāizvieto bioloģisko atkritumu konteineri, ja šādu atkritumu apjoms nedēļā ir vismaz 80 litri vai vairāk. Juridiskām personām – sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem Alūksnes pilsētā, tai skaitā pašvaldības vai valsts iestādēm, jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot bioloģisku atkritumu konteinera izvietošanu.

 

Ja personas, uz kurām neattiecas bioloģisko atkritumu konteinera izvietošanas obligāts nosacījums, tomēr pēc savas izvēles vēlas sava īpašuma teritorijā to novietot, ir iespējams slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo pakalpojumu. Bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir 60% no nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa.

Spēkā stājušies jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā

Spēkā stājušies jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā

Spēkā stājušies jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā

Spēkā stājušies jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā

 

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content