Finanšu komitejas sēdes 21.03.2024. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas sēdes 21.03.2024. darba kārtība

21.03.2024., plkst.8:20
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par cirsmu paketes īpašumā Sīļu iela 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par cirsmas īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Būvvalde” nolikuma apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.__/2024 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” izdošanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr. ___/2024 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības galvojuma studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” atzīšanu par spēku zaudējuši.
6. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Par interešu izglītības īstenošanu Alūksnes novadā” izdošanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Par līdzfinansējuma maksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes iestādēs” izdošanu.
8. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
9. Par projektu “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā”.
10. Par projektu “Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novadā”.
11. Par dalību Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektā Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”.
12. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
13. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
14. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
15. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanas noteikumu un cenas apstiprināšanu.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 373 “Par amata vietām un atlīdzību Centrālajā administrācijā”.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 374 “Par amata vietām un atlīdzību Būvvaldē”.
SLĒGTAJĀ DAĻĀ tiks izskatīti:
Četri jautājumi par īpašuma iegādi.

Skip to content