Ar latvāni invadētās platības jāreģistrē Valsts augu aizsardzības dienesta datu bāzē - Alūksnes novads

Ar latvāni invadētās platības jāreģistrē Valsts augu aizsardzības dienesta datu bāzē

Ar latvāni invadētās platības jāreģistrē Valsts augu aizsardzības dienesta datu bāzēSākoties augu veģetācijas periodam, personām, kuru īpašumos konstatēti Sosnovska latvāņi, jāņem vērā, ka Augu aizsardzības likums nosaka zemes īpašniekiem vai valdītājiem pienākumu šo invazīvo augu sugu iznīcināt.

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2008. noteikumu Nr. 559 “Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 3. un 7. punktu, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz iesniegums. Tajā jānorāda ar latvāni invadētās zemes vienības atrašanās vieta un platība, informācija par invazīvā auga izplatības ierobežošanas pasākumu veicēju, plānoto ierobežošanas pasākumu laiku un metodi, kā arī jāpievieno zemes plāna kopija, kurā atspoguļota invadētā teritorija un katrā nogabalā plānotā ierobežošanas metode. Valsts augu aizsardzības dienests datus iekļauj tā pārziņā esošā datubāzē.

Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gadā apstiprinātais Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns satur informāciju par tiem īpašumiem novada teritorijā, kuros konstatēti latvāņi, un veicamajiem pasākumiem invazīvā auga apkarošanai. Pašvaldība latvāņa ierobežošanas pasākumu plānā platības iekļauj, pamatojoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta datu bāzi.

Pašvaldība var piešķirt atvieglojumu nekustamā īpašuma nodoklim 50% apmērā par to zemes vienības platību, kurā konstatēta invazīvā auga izplatība. Lai atvieglojumu varētu piešķirt, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, īpašumam ir jābūt iekļautam pašvaldības latvāņa izplatības ierobežošanas plānā un iepriekšējā gadā jābūt veiktiem auga ierobežošanas pasākumiem, ko apliecina pašvaldības darbinieku veikts monitorings.

Pašvaldība aicina zemes īpašniekus, kuri savā īpašumā ir konstatējuši latvāņus, bet šīs zemes vienības vēl nav iekļautas Valsts augu aizsardzības dienesta datu bāzē, iesniegt iesniegumu dienestam invadētās teritorijas reģistrācijai kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē.

Iesniegums noformējams, aizpildot speciālu veidlapu, kas pieejama arī pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā  Pašvaldība/Dokumenti/Citi dokumenti. To iespējams iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, vai elektroniski, nosūtot Valsts augu aizsardzības dienestam uz e-pastu pasts@vaad.gov.lv.

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content