Finanšu komitejas 18.04.2024. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 18.04.2024. darba kārtība

18.04.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3694 002 0337, “Krūmāji”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par noteikumu Nr.__/2024 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” izdošanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2023 “Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
4. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma – dušas izmantošana, maksas noteikšanu.
5. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegtā veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas noteikšanu.
6. Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu.
7. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu.
8. Par maksas noteikšanu tirdzniecības automātu uzstādīšanai.
9. Par līdzekļu pārkārtošanu Būvvaldei.
10. Par līdzekļu pārkārtošanu skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai vasarā.
11. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”” izdošanu.
12. Par izstāšanos no biedrības “Vidzemes Tūrisma asociācija”.
13. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.03.2024. lēmumā Nr. 110 “Par īpašuma iegādi”.
14. Par atļauju E.Balandei savienot amatus.
15. Par atļauju R.Mellenbergai savienot amatus.
16. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas personālsastāvā.
17. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas personālsastāvā.

Skip to content