Finanšu komitejas 20.06.2024. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 20.06.2024. darba kārtība

20.06.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķa iela 8, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības piederoša nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brenci 10”-5, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līgotņi”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei “Zāgadi” iecirknī “Zāgadi-2023”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
6. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Alūksnes novadā” izdošanu precizēšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14/2024 “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” precizēšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr. __/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2023 “Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas fasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2019. lēmumā Nr. 172 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu”.
10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.02.2024. lēmumā Nr.61 “Par projektu “Sociālo mājokļu atjaunošana””.
11. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
12. Par projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Alūksnes novadā”.
13. Par projektu “Pils ielas (posmā no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai) pārbūve”.
14. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
15. Par projektu “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Alūksnes pilsētā”.
16. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes Sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
17. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2024. lēmumā Nr.172 “Par Alūksnes Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumiem”.
18. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr.353 “Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “SPODRA” maksas pakalpojumiem un to cenrādi izdošanu”.
19. Par Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes maksas pakalpojumiem.
20. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 395 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkā”.
21. Par saistošo noteikumu Nr. ___/2024 “Alūksnes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” izdošanu.
22. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:
23. Par pabalsta piešķiršanu.

Skip to content