PII „Mazputniņš”

„Mazputniņš”, Brenci, Malienas pagasts
Alūksnes novads, LV-4359

Vadītāja: Ieviņa ĀBOLTIŅA
Tālrunis: 64354314
e-pasts: mazputnins@aluksne.lv

NOLIKUMS

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2019

Bērnu rindas reģistrs

Malienā bērnudārzs darbojas kopš 1989.gada. Laikā no 1991.gada līdz 2003.gada 21.septembrim kā Malienas pamatskolas sastāvdaļa, bet kopš 2003.gada 22.septembra kā speciālā pirmsskolas izglītības iestāde. Kopš 2012.gada 25.oktobra bērnudārzu saucam – Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”.

Iestāde strādā nepārtrauktā darba režīmā darba dienās no pulksten 7.00 pirmdienā līdz pulksten 19.00 piektdienā.

Četrās bērnu grupās („Cālīši”, bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, „Zīlītes” – 4 gadīgi bērni, "Irbītes" -  5 gadīgi bērni, „Pūcītes” – 6 gadīgi bērni) tiek īstenotas piecas pirmsskolas izglītības programmas:
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;

  • vispārējās pirmsskolas izglītības programma.

Iestādē ir 42 bērni, par kuriem diendienā rūpējas 10 pedagoģiskie darbinieki: iestādes vadītāja; vadītājas vietnieks; logopēds; speciālais pedagogs; 6 pirmsskolas izglītības skolotājas, tanī skaitā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja un pirmsskolas izglītības sporta skolotāja; medmāsa un 11 tehniskie darbinieki: 5 skolotāju palīgi, pavārs, pavāra palīgs, veļas mazgātāja, apkopēja - sētniece, apkures sezonā – 2 kurinātāji.

 Iestādes mērķis ir sniegt visiem bērniem  pieejamu, attīstošu, mūsdienīgu un drošu pirmsskolas izglītības satura apguves vidi, izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai.

Iestādes darbības pamatvirziens ir katra bērna vispusīgas attīstības veicināšana, ņemot vērā viņa vajadzības, spējas, intereses un individuālo pieredzi.

  Iestādes galvenie uzdevumi ir:

  1. Nodrošināt vispusīgu katra bērna attīstību, liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;
  2. Attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kritisko domāšanu, radošumu un uzņēmējspējas;
  3. Veidot valodu, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju, veselības uzturēšanas un fizisko aktivitāšu lietpratību pamatus;
  4. Radīt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei;
  5. Mērķtiecīgi sadarboties ar vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem bērna vajadzību un interešu nodrošināšanai.

Iestādes īpašie piedāvājumi ir angļu valodas, mūsdienu dejas un teātra spēles nodarbības. Ar 2018./19.mācību gadu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mācīšanās procesā uzsākta programmu FasTracKids Fundamental un FasTracKids English izmantošana, kuru sniegtais materiāls tiek iekļauts pirmsskolas izglītības programmu saturā.

Īpašs Iestādes piedāvājums – individuāla pieeja katram bērnam sakārtotā, pilnvērtīgu attīstību veicinošā, mūsdienīgā vidē.

Tiek uzņemti bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālajās pirmsskolas izglītības programmās un bērni no 1,5 – 6 gadu vecumam ar vadītāja rīkojumu vispārējās pirmsskolas izglītības programmā.

Bērni apgūst izglītības un audzināšanas programmās noteikto saturu  pedagogu organizētās integrētās rotaļnodarbībās, pasākumos un bērnu brīvi izvēlētā, patstāvīgā darbībā, kā arī citos dienas gaitas  brīžos.

Iestādē tiek organizēti
• Zinību dienas pasākums, tematiskās nedēļas un pēcpusdienas, radošās darbnīcas, gadskārtu ieražu svētki, sporta izpriecas, izstādes, pārgājieni, ekskursijas, jautrie brīži, rotaļu un spēļu pēcpusdienas, konkursi, viktorīnas, nākamo pirmklasnieku izlaidums un citi pasākumi.

Iesaistāmies pasākumos ārpus iestādes: konkursos, izstādēs, nodarbībās, projektos pagastā, novadā, valstī.