PII „Mazputniņš” - Alūksnes novads

PII „Mazputniņš”

"Mazputniņš", Brenci, Malienas pagasts
Alūksnes novads, LV-4359

Vadītāja Inga Āboltiņa
Tālrunis: 28794450
e-pasts: mazputnins@aluksne.lv

NOLIKUMS

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Bērnu rindas reģistrs

Malienā bērnudārzs darbojas kopš 1989.gada. Laikā no 1991.gada līdz 2003.gada 21.septembrim kā Malienas pamatskolas sastāvdaļa, bet no 2003.gada 22.septembra kā speciālā pirmsskolas izglītības iestāde. Kopš 2012.gada 25.oktobra bērnudārzu saucam – Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”.

Šodien bērnudārzs ir vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde, kas īsteno arī speciālās programmas.

Izglītības iestāde strādā nepārtrauktā diennakts darba režīmā darba dienās -  no pulksten 7.00 pirmdienā līdz pulksten 19.00 piektdienā.

Trijās bērnu grupās („Cālīši”, bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem, "Irbītes" – 4 un 5 gadīgi bērni, „Pūcītes” – 6 gadīgi bērni) tiek īstenotas piecas pirmsskolas izglītības programmas:
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;
• vispārējās pirmsskolas izglītības programma.

 

Izglītības iestādē ir 41 bērns, par kuriem diendienā rūpējas 7 pedagoģiskie darbinieki: iestādes vadītāja; logopēds; 6 pirmsskolas izglītības skolotājas, tanī skaitā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja, speciālais pedagogs un pirmsskolas izglītības sporta skolotāja; ārsta palīgs (feldšeris) un 10 tehniskie darbinieki: 5 skolotāju palīgi, pavārs, pavāra palīgs, veļas mazgājamās mašīnas operators, noliktavas pārzinis, palīgstrādnieks, apkures sezonā – kurinātājs.

 Izglītības iestādes misija – Izglītota, radoša un atbildīga kolektīva darbs bērna vispusīgai un harmoniskai attīstībai viņa vajadzībām piemērotā, drošā un estētiski audzinošā vidē.

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Priecīgs un zinātkārs bērns, kurš patstāvīgā darbībā gūst arvien jaunu pieredzi atbilstoši savām vajadzībām, interesēm un spējām sadarbībā ar intelektuāli atvērtiem pedagogiem.

Darba prioritāte izglītības iestādei 2023./2024. mācību gadā: Attīstīt izglītojamo caurviju prasmi pilsoniskā līdzdalība, tikumus - taisnīgums, savaldība un tolerance.

 

Iestādes īpašie piedāvājumi ir mūsdienu dejas, teātra spēles un izteiksmīgas runas nodarbības.

Tiek uzņemti bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālajās pirmsskolas izglītības programmās un bērni no 1,5 – 6 gadu vecumam ar vadītāja rīkojumu vispārējās pirmsskolas izglītības programmā.

Bērni apgūst izglītības un audzināšanas programmās noteikto saturu  pedagogu organizētās integrētās rotaļnodarbībās, pasākumos un bērnu brīvi izvēlētā, patstāvīgā darbībā, kā arī citos dienas gaitas  brīžos.

Iestādē tiek organizēti
• Zinību dienas pasākums, tematiskās nedēļas un pēcpusdienas, radošās darbnīcas, gadskārtu ieražu svētki, sporta izpriecas, izstādes, pārgājieni, ekskursijas, jautrie brīži, rotaļu un spēļu pēcpusdienas, konkursi, viktorīnas, nākamo pirmklasnieku izlaidums un citi pasākumi.

Iesaistāmies pasākumos ārpus iestādes: konkursos, izstādēs, nodarbībās, projektos pagastā, novadā, valstī.

 

 

Skip to content