Lokālplānojums poligonam “Lāčusils” - Alūksnes novads

Lokālplānojums poligonam “Lāčusils”


Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā

Alūksnes novada dome 25.04.2019 ir pieņēmusi lēmumu Nr. 100 “Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā” izdošanu”
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla geolatvija.lv/geo/tapis, kā arī Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā, pie Plānošanas un attīstības nodaļas, tās darba laikā.
Ministrijas paziņojums par lokālplānojuma īstenošanu
 Saistošie noteikumi , Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Grafiskā daļa – Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi
Papildus dokumenti: Paskaidrojuma raksts

 

Uzsāks izstrādāt lokālplānojumu poligonā “Lāčusils”

Alūksnes novada dome 26.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.257 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alsviķu un Ilzenes pagastos,Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Lokālplānojuma izstrādes rezultātā plānotā poligona “Lāčusils”, Alūksnes novadā, plānots veikt izmaiņas funkcionālajā zonējumā –  daļai teritorijas Mežu teritorija (M) maināma uz Publiskās apbūves  teritoriju (P), daļu teritorijas noteikt par Valsts nozīmes aizsardzības objektu teritoriju (TIN1), saglabājot esošo Mežu teritorijas (M) funkcionālo zonu.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Madara Ziņģe-Bumbure.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami personīgi Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, vai sūtot uz e-pastu: dome@aluksne.lv, fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.
Lokālplānojuma 1.0 redakcijas prezentācija
Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem
 

 

Skip to content