Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””

Paziņojums par grozījumiem

 Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumu Nr.118 (prot.Nr.11,8.p.)  “Par saistošo noteikumu Nr.9/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” izdošanu, apstiprināti  saistošie noteikumi Nr. 9/2022  “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””, izsakot atsauci uz šo noteikumu III daļas “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” norādīto hipersaiti valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā jaunā redakcijā: “https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23348”.

 

Paziņojums par Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu apstiprināšanu

Alūksnes novada pašvaldības dome 2022.gada 5.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.109 (sēdes protok.Nr.8,5.p.) “Par saistošo noteikumu Nr 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” izdošanu.

 Alūksnes  novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, ar kuriem apstiprināti teritorijas plānojuma grozījumi, stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt ar dienu, ko noteiks par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija.

      Ar apstiprināto teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju, informatīvo ziņojumu  par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 2022.gada grozījumiem var iepazīties:

                 -Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē  www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/dokumenti/Teritorijas plānojums,
                 – Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana,

  • klātienē izdrukas formātā Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļā (Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 300. kabinetā, pašvaldības darba laikā.

Plānošanas dokuments attiecas uz Alūksnes novada teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas iespējām laika posmam līdz 2027. gadam.

Alūksnes novada pašvaldības domes 05.04.2022. lēmums Nr.109 “Par saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” izdošanu” (.pdf)

Saistošie noteikumi Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/1015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (.pdf)

Ziņojums par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi  (.pdf)

Paskaidrojuma raksts  (.pdf)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content