Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” - Alūksnes novads

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””

 

Paziņojums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”””

07.09.2023.

Alūksnes novada pašvaldības dome 2023.gada 31.augusta pieņēma lēmumu Nr.247, apstiprinot saistošos noteikumus  Nr.22/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””.

Saistošie noteikumi būs īstenojami no brīža, kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Ar pilnveidotās Alūksnes novada teritorijas plānojuma apakšredakcijas materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28067.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Publikācija “Latvijas Vēstnesī”


Paziņojums par teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

03.05.2023.

Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.103 apstiprināti Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumi un izdoti saistošie noteikumi.

Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt no dienas, kad par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbildīgā ministrija ar vēstuli uzdevusi atļauju uzsākt teritorijas plānojuma grozījumu piemērošanu.

Ar apstiprināto redakciju, informatīvo ziņojumu var iepazīties:

Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Teritorijas plānojums, – Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai ielogojoties ar saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27084.

– klātienē izdrukas formātā Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 300.kabinetā, pašvaldības darba laikā.

Lēmums

Izstrādes vadītāja pamatojums

Ziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (3.0) publiskās apspriešanas rezultātiem

Sapulces protokols

Publikācija “Latvijas Vēstnesī”

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.7/2023

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27084


Paziņojums par grozījumiem

 Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumu Nr.118 (prot.Nr.11,8.p.)  “Par saistošo noteikumu Nr.9/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” izdošanu, apstiprināti  saistošie noteikumi Nr. 9/2022  “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””, izsakot atsauci uz šo noteikumu III daļas “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” norādīto hipersaiti valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā jaunā redakcijā: “https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23348”.


Paziņojums par Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu apstiprināšanu

Alūksnes novada pašvaldības dome 2022.gada 5.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.109 (sēdes protok.Nr.8,5.p.) “Par saistošo noteikumu Nr 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” izdošanu.

 Alūksnes  novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, ar kuriem apstiprināti teritorijas plānojuma grozījumi, stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt ar dienu, ko noteiks par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija.

      Ar apstiprināto teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju, informatīvo ziņojumu  par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 2022.gada grozījumiem var iepazīties:

                 -Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē  www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/dokumenti/Teritorijas plānojums,
                 – Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana,

  • klātienē izdrukas formātā Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļā (Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 300. kabinetā, pašvaldības darba laikā.

Plānošanas dokuments attiecas uz Alūksnes novada teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas iespējām laika posmam līdz 2027. gadam.

Alūksnes novada pašvaldības domes 05.04.2022. lēmums Nr.109 “Par saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” izdošanu” (.pdf)

Saistošie noteikumi Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/1015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (.pdf)

Ziņojums par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi  (.pdf)

Paskaidrojuma raksts  (.pdf)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (.pdf)


Paziņojums par grozījumiem darba uzdevumā Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu uzsākšanai

04.10.2022.

Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 29. septembra lēmumu Nr.348 “Par grozījumiem darba uzdevumā Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu uzsākšanai” papildināts Darba uzdevums ar punktu 2.3.15. “Pārskatīt plānojuma saistošo daļu”. Minētais grozījums nepieciešams, lai precizētu izstrādāto lokālplānojumu teritorijas Grafiskajā daļā, kas ir savstarpēji saistītas ar plānotajiem grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Lēmums


Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 2015.-2027.gadam, Alūksnes novadā,  2.0 redakcijas pilnveidošanu

08.04.2022.

Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.109 “Par saistošo noteikumu Nr.8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa“” izdošanu” (turpmāk – Lēmums) tika apstiprināta Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas (turpmāk – Teritorijas plānojums) grozījumu 2.0 redakcija. Teritorijas plānojuma grozījumu ieviešana nav uzsākta. Izvērtējot Teritorijas plānojuma grozījumus, konstatēts:

  • 2.0 redakcijā veiktie labojumi nav uzskatāmi par redakcionāliem labojumiem, bet gan iekļaujami kā jauni teritorijas izmantošanas nosacījumi, jo skar vai varētu skart privātpersonu tiesiskās intereses un aprobežo nekustamā īpašuma izmantošanu, un bija nepieciešama to publiskā apspriešana;
  • tiek dublētas atsevišķas citos spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
  • noteiktas tādas prasības (alternatīvā elektroapgāde, prasības azartspēļu objektu izvietošanai), kurām nav dots deleģējums augstāka līmeņa normatīvajos aktos.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pieņemts lēmums par Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” atcelšanu un esošās Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas pilnveidošanu.

LĒMUMS


Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu izstrādes process

 

Ir noslēgusies sabiedriskā apspriešana Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu otrajai redakcijai, kas risinājās laikā no 2022.gada 10.janvāra līdz 31.janvārim. Tās laikā tika saņemti 10 institūciju atzinumi, kuri apkopoti un ir skatāmi failā “Apkopojums par institūciju sniegtajiem atzinumiem/priekšlikumiem”.

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros tika rīkota viena sabiedriskās apspriešanas sapulce, kas norisinājās 27.janvārī, plkst.17:10-18:30, divpadsmit dalībnieku sastāvā. Alūksnes novada pašvaldībā, Lielajā zālē (1.stāvā). Publiskās apspriešanas sanāksme norisinājās zaļajā epidemioloģiski drošajā režīmā, veicot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju, lietojot sejas maskas.

Sapulces laikā rādītā prezentācija ir skatāma failā “Prezentācija”.


Ziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas publisko apspriešanu


05.11.2020.

Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu izstrāde

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2020. gada 29. oktobra  lēmumu Nr.270 “Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015-2027. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uzsākta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. grozījumu izstrādes ietvaros tiks pārskatīti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Kontaktpersona: Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ieva PĀRUPE, e-pasts: ieva.parupe@aluksne.lv, tālr. 26606818.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami Alūksnes novada pašvaldībai, sūtot uz e-pastu: dome@aluksne.lv, klātienē vai pa pastu uz adresi Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Spēkā esošā Alūksnes novada teritorijas plānojuma redakciju iespējams skatīt zemāk vai  Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv/geo/tapis

Ar pilnu lēmuma un darba uzdevuma tekstu iespējams iepazīties šeit: DARBA UZDEVUMS vai Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis

Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektoniskā apsekošana un teritorijas attīstības ieteikumi Publikācijas par GROZĪJUMU izstrādi

 

Alūksnes novada Teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam (līdz 10.09.2023.)

 

 

Skip to content