Izsoles rezultāti

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Cielavu ielā 9, atsavināšanu

2020.gada 16.jūnijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Cielavu ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1372 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit divi euro) iegūst fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 09.06.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Zintupe 1”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 001 0045, 0.9 ha  platībā, ieguvusi juridiska persona – zemnieku saimniecība “Grundas”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības nomas izsoļu komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 10.06.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Pullans 205”, kadastra Nr.3642 014 0192,  0.1196 ha platībā, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā  ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par kustamās mantas VW Caravelle, HU 2352, atsavināšanu

2020.gada 8.jūnijā Mārkalnes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, notika kustamās mantas – “Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas –– vieglās automašīnas VW CARAVELLE (reģistrācijas Nr. HU 2352)” izsole. Īpašuma tiesības, par summu 690.00 EUR (seši simti deviņdesmit euro), iegūst fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 3.06.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemi- neapbūvētu zemesgabalu „Vētras”, kadastra apzīmējums 3652 005 0225, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā,  platībā 0,6675 ha,  ieguvusi juridiskā persona – Zemnieku saimniecība  „Amatnieki”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 3.06.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemi- neapbūvētu zemesgabalu „Vētras”, kadastra apzīmējums 3652 005 0227, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā,  platībā 0,7022 ha,  ieguvusi juridiskā persona – Zemnieku saimniecība  „Amatnieki”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs paziņo, ka 27.05.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Brakši”, Kalncempju  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 36640040159, 1,9 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mežmalas”, atsavināšanu

2020.gada 2.jūnijā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala – “Mežmalas”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 751,00 EUR (septiņi simti piecdesmit viens euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Noliktava”, atsavināšanu

2020.gada 2.jūnijā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Noliktava”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1941,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit viens euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 2.jūnijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP KAUDZĪTES” Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanas izsoles otrā kārta, atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par “Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs” kompleksa nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020.gada 2.jūnijā pulksten 13.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs” kompleksa Alūksnes novadā nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIA “Aluksne Hotel Invest”, reģistrācijas Nr. 40203247597, kas ieguvusi nomas tiesības uz 10 gadiem.


Paziņojums nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020. gada 12. maijā pulksten 13.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar inventāru aprīkotas inženierbūves – gaisa trošu ceļš  Tempļakalna parkā un Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REKTA”, reģistrācijas Nr. 40003730658, kas ieguvusi nomas tiesības uz 3 gadiem.


PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 28.04.2020. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Zaļavecs”, kadastra apzīmējums 3680 001 0155, Pededzes  pagastā, Alūksnes novadā,  35,7 ha platībā, ieguva juridiska persona –  zemnieku saimniecība “PUNCENE I.K.”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Liepnas lauki”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0375 , 3.5 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Liepnas lauki”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 013 0073 ,  0.98 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Liepnas lauki”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0509 , 0.3 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Liepnas lauki”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0509 , 0.56 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Līvāni 98”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0515 , 0.3 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Nomas zeme”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0527 , 0.5309  ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Nomas zeme”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0299 , 2.1  ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


Paziņojums par laivu piestātņu nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020.gada 21.aprīlī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma piestātņu “Pilssalā”, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs piestātnēm Nr. 17.,18.,19.,20. ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HANVEST”, reģistrācijas Nr. 44103128576, kas ieguvusi nomas tiesības uz 3 gadiem. Neviens interesents neizrādīja vēlēšanos nomāt piestātnes Nr. 12.-16. un Nr. 23.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3694 001 0006, zemes vienības daļu 0,2 ha platībā,  ieguvusi juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Geo Solutions”, reģistrācijas Nr. 44103073032.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2020.gada 16.aprīlī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu „Akmentiņi”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359, kadastra apzīmējums 3672 002 0133, 0.68 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Malienas pagasta Agras Briltes zemnieku saimniecība “Jaunrutki”, reģistrācijas Nr.54101035131,  juridiskā adrese “Jaunrutki”, Malienas pagasts, Alūksnes novads, par nomas maksu 34.00 EUR (trīsdesmit četri euro, 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa gadā.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības nomas izsoļu komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 16.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Varavīksnes”, kadastra Nr.3642 007 0095,  platībā 1.38 ha Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā  ieguvusi fiziska persona. 


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Purs”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 16.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  “Purs”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 006 0528,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 461 EUR (četri simti sešdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ievas”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  “Ievas”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3694 005 0130,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 991 EUR (deviņi simti deviņdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Stakles”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  “Stakles”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3696 002 0078,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 941 EUR (deviņi simti četrdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunpuriņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jaunpuriņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3688 005 0020,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 9041 EUR (deviņi tūkstoši četrdesmit viens euro) iegūst Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecība “Mauriņi”.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Romeškalns 1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Romeškalns 1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3688 005 0248,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 5173 EUR (pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Muiža 1”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Muiža 1”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3668 010 0320,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 5801 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Apsītes”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 13.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  “Apsītes”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 011 0178,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 1061 EUR (viens tūkstotis sešdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Smilgas”-9, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Smilgas”-9, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3688 900 0007,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 1597 EUR (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit septiņi euro) iegūst fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 24.03.2020. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Rāmuļi”, kadastra apzīmējums 3656 005 0040, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,  2,2 ha platībā, ieguva juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JAUNSUPES”.


 PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 24.03.2020. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Ploskums”, kadastra apzīmējums 3656 002 0017, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,  2,0 ha platībā, ieguva juridiska persona –  zemnieku saimniecība “TVAIKONĪTIS”.


PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 24.03.2020. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Ploskums”, kadastra apzīmējums 3656 002 0044, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,  3,1 ha platībā, ieguva juridiska persona –  zemnieku saimniecība “TVAIKONĪTIS”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības nomas izsoļu komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 18.03.2020. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stropos”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, daļu ieguvusi fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 10, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 16.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 10, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 0031 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 12 662 EUR (divpasdmit tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 8, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 8, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 0030 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 13 362 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 6A, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 0029 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 14 762 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 4A, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 4A, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 0028 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 10 762 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 4, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 1262 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 6462 EUR (seši tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Pleskavas iela 3A, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pleskavas iela 3A, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 0027 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 9862 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 12.03.2020. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz daļu zemesgabala „Tīlānu karjera”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā ieguvusi fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 12.03.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemi- neapbūvētu zemesgabalu „Daumanti”, kadastra apzīmējums 3652 005 0128, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā,  platībā 4,6 ha,  ieguvusi juridiskā persona – Zemnieku saimniecība  „Amatnieki”.


Paziņojums par dabas gāzes sadales sistēmas izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 3.martā pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā dabas gāzes sadales sistēmas – Pededzes pagastā, Alūksnes novadā pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustāmā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 3.martā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Mušķi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3688 001 0151, pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ezermalas”-3, atsavināšanu

2020.gada 3.martā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa – “Ezermalas”-3, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā otrā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1825,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit pieci euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Brūži 3”, atsavināšanu

2020.gada 3.martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brūži 3”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā kadastra numurs 3660 002 0240 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 2701,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti viens euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pullans 142”, Pullanā atsavināšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 29.08.2019. lēmumu Nr. 235, Alūksnes novada pašvaldības nekustamais īpašums – apbūvēta zemes vienība “Pullans 142”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3642 014 0160, nodots atsavināšanai bijušajam zemes lietotājam. Īpašuma tiesības, par summu 783,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit trīs euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārziņi 1”-4A, Jaunlaicenē atsavināšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 29.08.2019. lēmumu Nr. 236, Alūksnes novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis “Dārziņi1”-4A, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, nodots atsavināšanai dzīvokļa īrniekam. Īpašuma tiesības, par summu 3723,00 EUR (tīs tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Tempļakalna iela 10, Alūksnē atsavināšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumu Nr. 212, Alūksnes novada pašvaldības nekustamais īpašums – apbūvēta zemes vienība Tempļakalna iela 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3601 007 1117, nodots atsavināšanai uz zemesgabala esošas, Zemesgrāmatā ierakstītas būves īpašniekam. Īpašuma tiesības, par summu 3213,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti trīspadsmit euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunčiekuri” atsavināšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumu Nr. 145, Alūksnes novada pašvaldības nekustamais īpašums – neapbūvēta zemes vienība “Jaunčiekuri”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējumi 3642 011 0136 un 3642 011 0126, nodots atsavināšanai bijušajam zemes lietotājam. Īpašuma tiesības, par summu 2313,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020.gada 4.februārī pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna iela 52, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas – stacijas ēkas nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TVAIKS UN OGLE”, reģistrācijas Nr. 40103536937, kas ieguvusi nomas tiesības uz 12 gadiem.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020.gada 4.februārī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas zemes nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HANVEST”, reģistrācijas Nr. 44103128576, kas ieguvusi nomas tiesības uz 5 gadiem.


Paziņojums par nekustāmā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 4.februārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala –“Viduči”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.