Izsoles rezultāti

 

Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021.gada 30.novembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 25.11.2021. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz nekustamo īpašumu “IRBES”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3676 005 0064 005 007, telpu grupa nr. 7, ieguva fiziska persona. 


Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Dzelmes”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 23.novembrī pulksten 14:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Dzelmes”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 758 EUR (septiņi simti piecdesmit atsoņi euro), iegūst fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs paziņo, ka 16.11.2021. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Brakši”, Kalncempju  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 36640020101, 2,3 ha  platībā, ieguvusi juridiska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ziedu iela 2”, atsavināšanu

2021.gada 16.novembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedu iela 2”, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 011 2152 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 2343,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro), iegūst fiziska persona.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Brīvības iela 15A”, atsavināšanu

2021.gada 16.novembrī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brīvības iela 15A”, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 033 4724 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 6942 EUR (seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mežmalas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu

2021.gada 16.novembrī pulksten 16.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “– zemes starpgabala “Mežmalas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā kadastra numurs 3656 003 0242 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 9479 EUR (deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021.gada 16.novembrī pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Stiliņi 1”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Rāznas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu

2021.gada 16.novembrī pulksten 16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Rāznas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā kadastra numurs 3656 003 0143 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 8679 EUR (astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TAIDES”, reģistrācijas Nr. 44103026536.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Peldu iela 15B”, atsavināšanu

2021.gada 16.novembrī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Peldu iela 15B”, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 007 1130 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 27663 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit trīs euro), iegūst fiziska persona.

Paziņojums par dabas gāzes sadales sistēmas Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 2.oktobrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika dabas gāzes sadales sistēmas Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, otrā  izsole. Īpašuma tiesības par summu 5816 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021.gada 30.septembrī pulksten 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – Lielā Ezera ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, īslaicīgas nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021. gada 19.oktobrī pulksten 14:30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Vīgriezes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696 008 0269, izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Annas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 19.oktobrī pulksten 15:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Annas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 2963 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunie Dienvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 19.oktobrī pulksten 15:30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Jaunie Dienvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā trešā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 345 EUR (trīs simti četrdesmit pieci euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Annas iela 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 19.oktobrī pulksten 14:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Annas iela 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 2003 EUR (divi tūkstoši trīs euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Liepnas pagasta pārvaldes īpašumu atsavināšanas komisija paziņo, ka 2021. gada 18. oktobrī pulksten 14.00  “Liepziedos”, Liepnā, Liepnas pagastā,  Alūksnes novadā izziņotā  pašvaldībai piederošā traktora DT – 75R ar lāpstu, reģistrācijas Nr. T4456LB,izlaiduma gads  1982.,  otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Laukmala”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 14.septembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “”Laukmala”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 002 0009,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 3923 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs euro) iegūst fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par zemes  nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības  Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvalžu zemes nomas tiesību izsoles komisija  paziņo, ka 2021. gada 6.septembrī notikušās   zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Žubītes”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0534 , 0.21 ha  platībā,  par nomas maksu 48.00 EUR ( četrdesmit astoņi euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā , ieguva  fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par zemes  nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības  Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvalžu zemes nomas tiesību izsoles komisija  paziņo, ka 2021. gada 6.septembrī notikušās   zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabala  daļas  “Nomas zeme”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0286 , 0.2 ha  platībā,  par nomas maksu 28.00 EUR ( divdesmit astoņi euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā , ieguva  fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par zemes  nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības  Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvalžu zemes nomas tiesību izsoles komisija  paziņo, ka 2021. gada 6.septembrī notikušās   zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabala  daļas  “Gornasti 3”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 009 0061 , 0.8 ha  platībā,  par nomas maksu 36.00 EUR ( trīsdesmit seši euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā , ieguva  fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par zemes  nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības  Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvalžu zemes nomas tiesību izsoles komisija  paziņo, ka 2021. gada 6.septembrī notikušās   zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Prieduļeva 1”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 008 0044 , 0.4 ha  platībā,  par nomas maksu 28.00 EUR ( divdesmit astoņi euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā , ieguva  fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par zemes  nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības  Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvalžu zemes nomas tiesību izsoles komisija  paziņo, ka 2021. gada 6.septembrī notikušās   zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabala  daļas  “Miglas”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0493 , 0.4 ha  platībā,  par nomas maksu 48.00 EUR ( četrdesmit astoņi euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā , ieguva  fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021. gada 31.augustā pulksten 13.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Liedes”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3644 004 0324, ceturtā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vaidavkalni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 31.augustā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  “Vaidavkalni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3696 007 0176,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 571 EUR (pieci simti septiņdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jurīši”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 31.augustā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  “Jurīši”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3696 003 0203,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 1091 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Salas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 31.augustā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  “Salas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3660 002 0288,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 481 EUR (četri simti astoņdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021. gada 31.augustā pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – “Jaunie Dienvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3660 002 0385, otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pīlādži”-3, Mālupē atsavināšanu

2021.gada 31.augustā pulksten 16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa – “Pīlādži”-3, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā ceturtā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 2449,00 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pīlādži”-9, Mālupē atsavināšanu

2021.gada 31.augustā pulksten 16.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa – “Pīlādži”-9, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā ceturtā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1572,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit divi euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 06.08.2021. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu “Bērzu kalns”, kadastra apzīmējums 3696 005 0307, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 0,2242 ha platībā, par nomas maksu 38,00 EUR (trīsdesmit astoņi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā, ieguva fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

 Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 06.08.2021. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošu zemesgabala “Pīlādžu lauks”, kadastra apzīmējums 3696 005 0272, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 0,1 ha platībā, par nomas maksu 38,00 EUR (trīsdesmit astoņi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā, ieguva fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 06.08.2021. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemesgabala “Jaunratenieki”, kadastra apzīmējums 3696 005 0277, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 0,3 ha platībā, par nomas maksu 38,00 EUR (trīsdesmit astoņi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā, ieguva juridiska persona – Ziemera pagasta R. Nikolajeva zemnieka saimniecība „Melnacene”.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 06.08.2021. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu “Jaunratenieki”, kadastra apzīmējums 3696 005 0320, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 0,7504 ha platībā, par nomas maksu 38,00 EUR (trīsdesmit astoņi euro) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā, ieguva juridiska persona – Ziemera pagasta R. Nikolajeva zemnieka saimniecība „Melnacene”.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumos “Upmalas” un “Brāļu kapi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021. gada 10. augustā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumos “Upmalas” un “Brāļu kapi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1093 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit trīs euro) iegūst SIA “Revosa”.


Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mētras”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021. gada 20. jūlijā pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mētras”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 17877 EUR (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jaunmežvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021. gada 20. jūlijā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jaunmežvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 28877 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Lejas”-1, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021. gada 20. jūlijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Lejas”-1, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā trešā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 336 EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Smiltis”-1 izsoles rezultātiem

2021.gada 22. jūnijā pulksten 11:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa –  “Smiltis”-1, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3644 900 0030 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1270 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit euro), iegūst iegūst fiziska persona.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātiem

2021.gada 15. jūnijā pulksten 14:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu paketes cirsmas (pārdodamais koku apjoms 2124,17 m3) īpašumā Medņukalni, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 147 598 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit astoņi euro) iegūst SIA Latvijas – Vācijas kopuzņēmums “HOLZWERKE LUBĀNA”, reģistrācijas Nr. 40003230494.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Jaunzeltkalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātiem

2021.gada 15. jūnijā pulksten 15:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas (pārdodamais koku apjoms 986,64 m3) īpašumā Jaunzeltkalni, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 90 152 EUR (deviņdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro) iegūst AS “STORA ENSO LATVIJA”, reģistrācijas Nr. 44103023309.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2021.gada 11.jūnijā notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu „Meiraviņas”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359, kadastra apzīmējums 3672 002 0253, 0.59 ha platībā, par nomas maksu 29.50 EUR (divdesmit deviņi euro un 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā,  ieguva fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2021.gada 11.jūnijā notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu „Starpgabali pašvaldībai piekritīgie”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359, kadastra apzīmējums 3672 002 0255, 1.20 ha platībā, par nomas maksu 60.00 EUR (sešdesmit euro un  00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā,  ieguva fiziska persona.


Paziņojums par Par nekustamā īpašuma “Lejmalas” izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021. gada 25. maijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejmalas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3656 008 0112 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 8873 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro), iegūst iegūst fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles komisija Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.05.2021. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Ozolu 7”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 36640040049, 2,5 ha platībā, ieguvusi fiziska persona 

 


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021. gada 18. maijā pulksten 15.00 un 15.15 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – piestātņu “Pilssalā”, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021. gada 18. maijā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Lejas”-1, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 900 0118, otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pūcītes” izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021. gada 18. maijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūcītes”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3680 001 0090 otrā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 5800 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EX CLUSIVE”, reģistrācijas numurs 40003857051.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 11.05.2021. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemesgabala „Nomas zemes” kadastra Nr. 3652 005 0315 daļu, platībā 0,333 ha, ieguvusi juridiska  persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Viduči” izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021. gada 27. aprīlī pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3644 004 0311 – “Viduči”, Annas pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 4740 EUR (četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību „IGG SERVISS”, reģistrācijas numurs 44103049948.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021. gada 27. aprīlī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Pīlādži”-9, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 900 0030, otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021. gada 27. aprīlī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Pīlādži”-3, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 900 0029, otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021. gada 27. aprīlī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Smiltis”-1, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3644 900 0030, otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par laivu piestātņu nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020.gada 20. aprīlī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma piestātņu “Pilssalā”, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs piestātnēm Nr. 12., 22., 23. ir individuālais komersants “MARIENBURG ID”, reģistrācijas numurs 44102037250, kas ieguvis nomas tiesības uz 3 gadiem. Nomas tiesību nosolītājs piestātnēm Nr. 14., 15. ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LĀČU ZEME”, reģistrācijas numurs 40203292904, kas ieguvusi nomas tiesības uz 3 gadiem. Neviens interesents neizrādīja vēlēšanos nomāt piestātnes Nr. 13. un 16.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs paziņo, ka 22.04.2021. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Salnāji”, kadastra apzīmējums 3680 003 0107, Pededzes  pagastā, Alūksnes novadā,  3,5 ha platībā, par nomas maksu 383,50 EUR (trīs simti astoņdesmit trīs euro, 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā,  ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs paziņo, ka 22.04.2021. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Zabolova 1”, kadastra apzīmējums 3680 003 0285, Pededzes  pagastā, Alūksnes novadā,  1,9 ha platībā, par nomas maksu 195,90 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, 90 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā,  ieguvusi fiziska persona. 

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs paziņo, ka 22.04.2021. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Jaunmurri”, kadastra apzīmējums 3680 003 0182, Pededzes  pagastā, Alūksnes novadā,  0,7 ha platībā, par nomas maksu 72,70 EUR (septiņdesmit divi euro, 70 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā,   ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs paziņo, ka 22.04.2021. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Jaunmurri”, kadastra apzīmējums 3680 003 0260, Pededzes  pagastā, Alūksnes novadā, 1,7 ha platībā, par nomas maksu 103,70 EUR (viens simts trīs euro, 70 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā, ieguvusi juridiska persona- zemnieku saimniecība “MEŽGAĻI”.PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 22.04.2021. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Ābeles”, Mālupes  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3674 001 0101 , 1,5 ha  platībā, ieguvusi juridiska persona- zemnieku saimniecība “Dzirnavu 8”.

Nomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 22.04.2021. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Ābeles”, Mālupes  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3674 001 0099 , 1,0 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona.

Nomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 22.04.2021. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Sazāna līcis”, Mālupes  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3674 002 0199 , 1,0 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona.

Nomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 22.04.2021. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Transformators Ķieģelnieki”, Mālupes  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3674 002 0189 , 0,5 ha  platībā, ieguvusi juridiska persona- zemnieku saimniecība “Dzirnavu 8”.

Nomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 22.04.2021. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Dzirnas”, Mālupes  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3674 002 0240 , 0,41 ha  platībā, ieguvusi juridiska persona- zemnieku saimniecība “Dzirnavu 8”.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2021.gada 13.aprīlī plkst. 1445 “Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā,  Alūksnes novadā,  izziņotā nekustamā īpašuma “Garjuri”, kadastra apzīmējums 3656 004 0060, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,  nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo nepieteicās neviens dalībnieks.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

 Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2021.gada 13.aprīlī plkst. 1500 “Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā,  Alūksnes novadā,  izziņotā nekustamā īpašuma “Vecavoti”, kadastra apzīmējums 3656 003 0168, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo nepieteicās neviens dalībnieks.


Paziņojums par Par nekustamā īpašuma “Pullans 147” izsoli

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 13. aprīlī pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 147”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3642 014 0164 otrā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1147 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit septiņi euro), iegūst iegūst fiziska persona.


Paziņojums par Par nekustamā īpašuma “Drusku ferma” izsoli

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 13. aprīlī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Drusku ferma”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3688 002 0172 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1991 EUR (viens tūkstotis deviņi simti deviņdsmit viens euro), iegūst iegūst Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecība „Augšozoli”, reģistrācijas numurs 44101038314.


Paziņojums par Par nekustamā īpašuma “Pērles 8” izsoli

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 13. aprīlī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pērles 8”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3688 002 0111 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 6391 EUR (seši tūkstoši trīs simti deviņdsmit viens euro), iegūst iegūst Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecība „Augšozoli”, reģistrācijas numurs 44101038314.


Paziņojums par Par nekustamā īpašuma “Ezerkraujas” izsoli

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 13. aprīlī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “ Ezerkraujas”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3642 009 0044 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 2741 EUR (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens euro), iegūst iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 13. aprīlī pulksten 13.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Liedes”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3644 004 0324, trešā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 13.04.2021. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Saulītes”, kadastra apzīmējums 3656 006 0085, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,  0,95 ha platībā, ieguva juridiska persona –  Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecību “DUNĀJI”.


 PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 13.04.2021. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Āboliņi”, kadastra apzīmējums 3656 009 0045, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,  2,01 ha platībā, ieguva juridiska persona – Alūksnes rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša zemnieku saimniecību “KADIĶI M.A.”


PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 13.04.2021. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Atvariņi”, kadastra apzīmējums 3656 010 0168, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,  2,35 ha platībā, ieguva juridiska persona – Alūksnes rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša zemnieku saimniecību “KADIĶI M.A.”


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 14.04.2021. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Jaunzemi 1” kadastra Nr. 3652 005 0223, platībā 1,5 ha, ieguvusi juridiska  persona


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 14.04.2021. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Krastmalas 1” kadastra Nr. 3652 005 0228, platībā 0,7 ha, ieguvusi juridiska  persona.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 14.04.2021. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Nomas zemes” kadastra Nr. 3652 005 0129 daļu, platībā 2,419 ha, ieguvusi juridiska  persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu

Alūksnes novada pašvaldības  Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2021.gada 10. martā notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz neapbūvētu zemesgabalu „Vārnenieki”, kadastra apzīmējums 3676 005 0151, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 1,82 ha platībā, par nomas maksu 50,96 EUR (piecdesmit euro, 96 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā,  ieguva fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Straumes”-2, atsavināšanu

2021.gada 2. martā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa –  “Straumes”-2, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3694 900 0016 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1061 EUR (viens tūkstotis sešdesmit viens euro), iegūst iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vālodzes”, atsavināšanu

2021.gada 2. martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Vālodzes”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3676 005 0122 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 21 041 EUR (divdesmit viens tūkstotis četrdesmit viens euro), iegūst SIA “A UN A”, reģistrācijas numurs 44103108936.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 23.februārī pulksten 15:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā Izgāztuve, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 6120 EUR (seši tūkstoši viens simts divdesmit euro) iegūst SIA “REVOSA”, reģistrācijas Nr. 42103038448.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Runči”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 23.februārī pulksten 14:30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumos Runči, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 6585 EUR (seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro) iegūst SIA “MEŽVALDE AD”, reģistrācijas Nr. 44101022385.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Bejas skola”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 23.februārī pulksten 14:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā Bejas skola, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 3611 EUR (trīs tūkstoši seši simti vienpadsmit euro) iegūst SIA “REVOSA”, reģistrācijas Nr. 42103038448.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumos “Lauces” un “Lauces 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 23.februārī pulksten 13.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumos Lauces un Lauces 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 29 908 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņi euro) iegūst SIA “REVOSA”, reģistrācijas Nr. 42103038448.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Aupatu gārša”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 23.februārī pulksten 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Aupatu gārša”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 58 158 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro) iegūst SIA “REVOSA”, reģistrācijas Nr. 42103038448.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 24.02.2021. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala „Salnas” kadastra Nr. 3652 001 0093 daļu, platībā 0,49 ha, par nomas maksu 41.00 EUR (četrdesmit viens  euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā, ieguvusi fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2021.gada 16.februārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas otrā kārta – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli, atzīta par nenotikušu, jo nepieteicās neviens dalībnieks.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības  Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2021.gada 4. februārī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu „Tīrumiņi”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4352, kadastra apzīmējums 3680 007 0405, 1,85 ha platībā, par nomas maksu 112.85 EUR (viens simts divpadsmit euro, 85 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā,  ieguva fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mušķi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 26.janvārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mušķi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 6700 EUR (seši tūkstoši septiņi simti euro) iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bearsleys”.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zeltkalni 1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2021.gada 12.janvārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeltkalni 1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 15054 EUR (piecpadsmit tūkstoši piecdesmit četri euro) iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KRK VIDZEME”.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Tempļakalna parks”, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienības daļas nomas tiesību ieguvēju

2020.gada 29.decembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tempļakalna parks”, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienības daļas nomas tiesību otrā izsole. Nekustamā īpašuma “Tempļakalna parks”, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienības daļas nomas tiesības ieguva biedrība “Koordināta” par nomas maksu 50 EUR (piecdesmit euro) bez PVN mēnesī uz 10 (desmit) gadiem.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 18.12.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Grāvīši”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 002 0002 , 4.8 ha  platībā, ieguvusi juridiska persona- zemnieku saimniecība “Plešulauzi”.


PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IEGŪŠANU

Nomas tiesību izsoles komisija Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldes paziņo, ka 22.12.2020. notikušas nomas tiesību izsoles rezultāti nomas tiesības uz zemesgabalu ,,Vētraiņi”, Jaunannas. pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3658 002 0300, 2.50 ha platībā, ieguvusi juridiska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Malienas ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 15.decembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Malienas ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 26074 EUR (divdesmit seši tūkstoši  septiņdesmit četri euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Zelmeņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 15.decembrī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Zelmeņi”, Zeltiņu  pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 4361 EUR (četri tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro) iegūst zemnieku saimniecība “JAUNLAIMIŅI”.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

2020.gada 15.decembrī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūcītes”, Pededzes  pagastā, Alūksnes novadā pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts īpašuma privatizāciju:

20.11.2020. noslēgts zemesgabala Torņa ielā 9A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kad. Nr.36010345780, pirkuma līgums. Pircējs SIA “Firma Madara 89”. Pirkuma cena 6965 EUR.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 1.decembrī pulksten 13.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā otrā izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 1878 EUR (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit astoņi euro) iegūst SIA “Geo Solutions”.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vizbuļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 1.decembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vizbuļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 61777 EUR (sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit septiņi euro) iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ORDINEM”.Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pullans 166”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 1.decembrī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 166”, Pullanā, Alsviķu  pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1451 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pullans 216”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 1.decembrī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 216”, Pullanā, Alsviķu  pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1911 EUR (viens tūkstotis deviņi simti vienpadsmit euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2020.gada 9.novembrī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu „Laukmala”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359, kadastra apzīmējums 3672 003 0111, 0.19 ha platībā, par nomas maksu 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā,  ieguva fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2020.gada 9.novembrī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu „Rapši”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359, kadastra apzīmējums 3672 004 0036, 0.24 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša zemnieka saimniecība “KADIĶI M.A.”, reģistrācijas numurs 44101036296, juridiskā adrese “Kadiķi”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358, par nomas maksu 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2020.gada 9.novembrī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu „Pagrieziens”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359, kadastra apzīmējums 3672 002 0248, 0.56 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Malienas pagasta zemnieku saimniecību “CINGLERĪŠI”, reģistrācijas numurs 44101034914, juridiskā adrese “Cinglerīši”, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359, par nomas maksu 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 10.novembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā kustamās mantas – cirsmu paketes “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Silavas”, atsavināšanu

2020.gada 3.novembrī pulksten 16.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Silavas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3696 005 0346 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1841,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit viens euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunaitiņas”, atsavināšanu

2020.gada 3.novembrī pulksten 16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 004 0038 – “Jaunaitiņas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 9104,00 EUR (deviņi tūkstoši viens simts četri euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 3.novembrī pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Zeltkalni 1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3694 001 0053, pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mazburtnieki”, atsavināšanu

2020.gada 3.novembrī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 007 0320 – “Mazburtnieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1041,00 EUR (viens tūkstotis četrdesmit viens euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Centra ielā 1-9, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 3.novembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Centra ielā 1-9, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3658 900 0070,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 2933 EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Skārņu ielā 14, Alūksnē atsavināšanu

2020.gada 29.septembrī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skārņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 4001 EUR (četri tūkstoši viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 29.septembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Pullans 147”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra numuru 3642 014 0164, pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 17.septembrī pulksten 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Tempļakalna parks”, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu  3601 007 0501 nomas tiesību pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas  tiesību izsoles  komisija Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs paziņo, ka 31.08.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Tīrumi”, Jaunannas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3658 004 0085, 0.43 ha platībā, ieguvusi juridiska persona .


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs paziņo, ka 24.08.2020. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Skujas”, kadastra apzīmējums 3680 001 0077, Pededzes  pagastā, Alūksnes novadā, 4,1 ha platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs paziņo, ka 24.08.2020. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Skujas”, kadastra apzīmējums 3680 001 0078, Pededzes  pagastā, Alūksnes novadā,  1,1 ha platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 20.08.2020. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz nekustamo īpašumu “TAKAS”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3676 005 0064 004 008, telpu grupa nr.8, ieguva fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 20.08.2020. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz nekustamo īpašumu “IRBES”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3676 005 0064 005 001, telpu grupa nr. 1, ieguva fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 18.08.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala „Grīviņas” kadastra apzīmējums 3652 005 0173 daļas, platībā 0,94 ha, ieguvusi juridiskā persona – Zemnieku saimniecība  „Madaras”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 28.07.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Nomas zeme”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0354 , 0.4971  ha  platībā ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 28.07.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu  “Liepnas lauki”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0408 , 1.18  ha  platībā ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 28.07.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Cielaviņas”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0284 , 0.8  ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma Cielavu ielā 9, atsavināšanu

2020.gada 16.jūnijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Cielavu ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1372 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit divi euro) iegūst fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 09.06.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Zintupe 1”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 001 0045, 0.9 ha  platībā, ieguvusi juridiska persona – zemnieku saimniecība “Grundas”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības nomas izsoļu komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 10.06.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Pullans 205”, kadastra Nr.3642 014 0192,  0.1196 ha platībā, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā  ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par kustamās mantas VW Caravelle, HU 2352, atsavināšanu

2020.gada 8.jūnijā Mārkalnes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, notika kustamās mantas – “Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas –– vieglās automašīnas VW CARAVELLE (reģistrācijas Nr. HU 2352)” izsole. Īpašuma tiesības, par summu 690.00 EUR (seši simti deviņdesmit euro), iegūst fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 3.06.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemi- neapbūvētu zemesgabalu „Vētras”, kadastra apzīmējums 3652 005 0225, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā,  platībā 0,6675 ha,  ieguvusi juridiskā persona – Zemnieku saimniecība  „Amatnieki”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 3.06.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemi- neapbūvētu zemesgabalu „Vētras”, kadastra apzīmējums 3652 005 0227, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā,  platībā 0,7022 ha,  ieguvusi juridiskā persona – Zemnieku saimniecība  „Amatnieki”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs paziņo, ka 27.05.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Brakši”, Kalncempju  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 36640040159, 1,9 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mežmalas”, atsavināšanu

2020.gada 2.jūnijā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala – “Mežmalas”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 751,00 EUR (septiņi simti piecdesmit viens euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Noliktava”, atsavināšanu

2020.gada 2.jūnijā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Noliktava”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1941,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit viens euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 2.jūnijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP KAUDZĪTES” Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanas izsoles otrā kārta, atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par “Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs” kompleksa nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020.gada 2.jūnijā pulksten 13.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs” kompleksa Alūksnes novadā nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIA “Aluksne Hotel Invest”, reģistrācijas Nr. 40203247597, kas ieguvusi nomas tiesības uz 10 gadiem.


Paziņojums nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020. gada 12. maijā pulksten 13.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar inventāru aprīkotas inženierbūves – gaisa trošu ceļš  Tempļakalna parkā un Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REKTA”, reģistrācijas Nr. 40003730658, kas ieguvusi nomas tiesības uz 3 gadiem.


PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 28.04.2020. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Zaļavecs”, kadastra apzīmējums 3680 001 0155, Pededzes  pagastā, Alūksnes novadā,  35,7 ha platībā, ieguva juridiska persona –  zemnieku saimniecība “PUNCENE I.K.”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Liepnas lauki”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0375 , 3.5 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Liepnas lauki”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 013 0073 ,  0.98 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Liepnas lauki”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0509 , 0.3 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Liepnas lauki”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0509 , 0.56 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Līvāni 98”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0515 , 0.3 ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Nomas zeme”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0527 , 0.5309  ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Ņomas tiesību izsoles  komisija Liepnas, Mālupes un Malienas  pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Nomas zeme”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra apzīmējums 3668 010 0299 , 2.1  ha  platībā, ieguvusi fiziska persona. 


Paziņojums par laivu piestātņu nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020.gada 21.aprīlī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma piestātņu “Pilssalā”, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs piestātnēm Nr. 17.,18.,19.,20. ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HANVEST”, reģistrācijas Nr. 44103128576, kas ieguvusi nomas tiesības uz 3 gadiem. Neviens interesents neizrādīja vēlēšanos nomāt piestātnes Nr. 12.-16. un Nr. 23.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 21.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3694 001 0006, zemes vienības daļu 0,2 ha platībā,  ieguvusi juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Geo Solutions”, reģistrācijas Nr. 44103073032.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2020.gada 16.aprīlī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu „Akmentiņi”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359, kadastra apzīmējums 3672 002 0133, 0.68 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Malienas pagasta Agras Briltes zemnieku saimniecība “Jaunrutki”, reģistrācijas Nr.54101035131,  juridiskā adrese “Jaunrutki”, Malienas pagasts, Alūksnes novads, par nomas maksu 34.00 EUR (trīsdesmit četri euro, 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa gadā.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības nomas izsoļu komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 16.04.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Varavīksnes”, kadastra Nr.3642 007 0095,  platībā 1.38 ha Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā  ieguvusi fiziska persona. 


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Purs”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 16.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  “Purs”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 006 0528,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 461 EUR (četri simti sešdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ievas”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  “Ievas”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3694 005 0130,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 991 EUR (deviņi simti deviņdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Stakles”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  “Stakles”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3696 002 0078,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 941 EUR (deviņi simti četrdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunpuriņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jaunpuriņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3688 005 0020,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 9041 EUR (deviņi tūkstoši četrdesmit viens euro) iegūst Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecība “Mauriņi”.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Romeškalns 1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Romeškalns 1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3688 005 0248,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 5173 EUR (pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Muiža 1”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Muiža 1”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3668 010 0320,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 5801 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Apsītes”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 13.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala  “Apsītes”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 011 0178,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 1061 EUR (viens tūkstotis sešdesmit viens euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Smilgas”-9, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

2020.gada 31.martā pulksten 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Smilgas”-9, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3688 900 0007,  izsole. Īpašuma tiesības par summu 1597 EUR (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit septiņi euro) iegūst fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 24.03.2020. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Rāmuļi”, kadastra apzīmējums 3656 005 0040, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,  2,2 ha platībā, ieguva juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JAUNSUPES”.


 PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 24.03.2020. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Ploskums”, kadastra apzīmējums 3656 002 0017, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,  2,0 ha platībā, ieguva juridiska persona –  zemnieku saimniecība “TVAIKONĪTIS”.


PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu zemes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 24.03.2020. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Ploskums”, kadastra apzīmējums 3656 002 0044, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā,  3,1 ha platībā, ieguva juridiska persona –  zemnieku saimniecība “TVAIKONĪTIS”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības nomas izsoļu komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 18.03.2020. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stropos”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, daļu ieguvusi fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 10, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 16.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 10, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 0031 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 12 662 EUR (divpasdmit tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 8, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 8, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 0030 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 13 362 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 6A, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 0029 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 14 762 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 4A, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 4A, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 0028 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 10 762 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 4, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 1262 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 6462 EUR (seši tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Pleskavas iela 3A, atsavināšanu

2020.gada 17.martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pleskavas iela 3A, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastra numurs 3601 040 0027 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 9862 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”, reģistrācijas Nr. 50103893811.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 12.03.2020. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz daļu zemesgabala „Tīlānu karjera”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā ieguvusi fiziska persona.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Nomas tiesību izsoles komisija Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs paziņo, ka 12.03.2020. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemi- neapbūvētu zemesgabalu „Daumanti”, kadastra apzīmējums 3652 005 0128, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā,  platībā 4,6 ha,  ieguvusi juridiskā persona – Zemnieku saimniecība  „Amatnieki”.


Paziņojums par dabas gāzes sadales sistēmas izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 3.martā pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā dabas gāzes sadales sistēmas – Pededzes pagastā, Alūksnes novadā pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustāmā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 3.martā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Mušķi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3688 001 0151, pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ezermalas”-3, atsavināšanu

2020.gada 3.martā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa – “Ezermalas”-3, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā otrā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 1825,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit pieci euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Brūži 3”, atsavināšanu

2020.gada 3.martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brūži 3”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā kadastra numurs 3660 002 0240 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 2701,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti viens euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pullans 142”, Pullanā atsavināšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 29.08.2019. lēmumu Nr. 235, Alūksnes novada pašvaldības nekustamais īpašums – apbūvēta zemes vienība “Pullans 142”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3642 014 0160, nodots atsavināšanai bijušajam zemes lietotājam. Īpašuma tiesības, par summu 783,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit trīs euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārziņi 1”-4A, Jaunlaicenē atsavināšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 29.08.2019. lēmumu Nr. 236, Alūksnes novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis “Dārziņi1”-4A, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, nodots atsavināšanai dzīvokļa īrniekam. Īpašuma tiesības, par summu 3723,00 EUR (tīs tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Tempļakalna iela 10, Alūksnē atsavināšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumu Nr. 212, Alūksnes novada pašvaldības nekustamais īpašums – apbūvēta zemes vienība Tempļakalna iela 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3601 007 1117, nodots atsavināšanai uz zemesgabala esošas, Zemesgrāmatā ierakstītas būves īpašniekam. Īpašuma tiesības, par summu 3213,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti trīspadsmit euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunčiekuri” atsavināšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumu Nr. 145, Alūksnes novada pašvaldības nekustamais īpašums – neapbūvēta zemes vienība “Jaunčiekuri”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējumi 3642 011 0136 un 3642 011 0126, nodots atsavināšanai bijušajam zemes lietotājam. Īpašuma tiesības, par summu 2313,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020.gada 4.februārī pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna iela 52, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas – stacijas ēkas nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TVAIKS UN OGLE”, reģistrācijas Nr. 40103536937, kas ieguvusi nomas tiesības uz 12 gadiem.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

2020.gada 4.februārī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas zemes nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HANVEST”, reģistrācijas Nr. 44103128576, kas ieguvusi nomas tiesības uz 5 gadiem.


Paziņojums par nekustāmā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2020.gada 4.februārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma –  zemes starpgabala –“Viduči”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.

Skip to content