Izsoles rezultāti - Alūksnes novads

Izsoles rezultāti

 

Paziņojums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles rezultātu

2024. gada 18. jūnijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas nomas tiesību izsole. Zemes vienības daļas 68 m2 platībā  nomas tiesības uz 30 gadiem ar mērķi – publisku elektrouzlādes staciju uzstādīšana un to darbības nodrošināšana iegūst SIA “Ignitis Latvija”, reģistrācijas numurs 40103642991, par summu 56,68 EUR (piecdesmit seši euro 68 centi) bez PVN gadā.


Paziņojums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles rezultātu

2024. gada 18. jūnijā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas nomas tiesību izsole. Zemes vienības daļas 68 m2 platībā  nomas tiesības uz 30 gadiem ar mērķi – publisku elektrouzlādes staciju uzstādīšana un to darbības nodrošināšana iegūst SIA “Ignitis Latvija”, reģistrācijas numurs 40103642991, par summu 2301,68 EUR (divi tūkstoši trīs simti viens euro 68 centi) bez PVN gadā.


Paziņojums par nenotikušu Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka  2024. gada 18. jūnijā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās nevins solītājs.


Paziņojums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 50, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles rezultātu

2024. gada 18. jūnijā pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 50, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienības daļas nomas tiesību izsole. Zemes vienības daļas 68 m2 platībā  nomas tiesības uz 30 gadiem ar mērķi – publisku elektrouzlādes staciju uzstādīšana un to darbības nodrošināšana iegūst SIA “Ignitis Latvija”, reģistrācijas numurs 40103642991, par summu 2503,28 EUR (divi tūkstoši pieci simti trīs euro 28 centi) bez PVN gadā.


Paziņojums par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 11.jūnijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Zvaniņi”, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā otrā  izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par laivu piestātņu nomas tiesību izsoles rezultātiem

2024. gada 11.jūnijā pulksten 13.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma piestātņu “Pilssalā”, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs piestātnei Nr. 11. ir fiziska persona, kas ieguvusi nomas tiesības uz 3 gadiem vasaras sezonā – sākot no 1. maija līdz 31. oktobrim.


Paziņojums par piestātņu “Pilssalā” Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19 un Nr.20., Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 11.jūnijā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – piestātņu “Pilssalā” Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19 un Nr.20., Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārziņš”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 11.jūnijā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārziņš”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu EUR 9595 (deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro) iegūst Alūksnes rajona Pededzes pagasta zemnieku saimniecība “SENATNES 2”, reģistrācijas numurs 43201015431.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārziņš 1”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 11.jūnijā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārziņš 1”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu EUR 1218 (viens tūkstotis divi simti astoņpadsmit euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 28.maijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Zinīši”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā trešās izsoles rezultātu

2024.gada 28.maijā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā trešā izsole. Īpašuma tiesības par summu 47 000 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 21.maijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Varavīksnes 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 21.maijā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Vecmeisteri”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 21.maijā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, meža 1.kvartāla 26., 38., 39. un 40.nogabalos izsole. Īpašuma tiesības par summu 38 900,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti euro) iegūst SIA “LIVO mežs”, reģistrācijas numurs 40203101815.


Paziņojums kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā Sīļu iela 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 21.maijā pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā Sīļu iela 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā, meža 1.kvartāla 17., 18., 19., 20., 22., 23., 28., 32. un 33.nogabalos izsole. Īpašuma tiesības par summu 22 800 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro) iegūst SIA “Dravenieki 12”, reģistrācijas numurs 44103074822.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 30.aprīlī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā kustamās mantas – sniega traktora  PISTEN BULLY PB160D atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs


Paziņojums par laivu piestātņu nomas tiesību izsoles rezultātiem

2024. gada 26.aprīlī pulksten 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma piestātņu “Pilssalā”, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs piestātnēm Nr.12, Nr. 13,  Nr. 21,  Nr. 22,  Nr. 23,  Nr. 24 un Nr. 25  ir individuālais komersants “MARIENBURG ID”, reģistrācijas numurs 44102037250, kas ieguvis nomas tiesības uz 3 gadiem vasaras sezonā – sākot no 1. maija līdz 31. oktobrim. Nomas tiesību nosolītājs piestātnei Nr. 14. ir fiziska persona, kas ieguvusi nomas tiesības uz 3 gadiem vasaras sezonā – sākot no 1. maija līdz 31. oktobrim.


Paziņojums par piestātņu “Pilssalā” Nr.11, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19 un Nr.20., Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 26.aprīlī Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – piestātņu “Pilssalā” Nr.11, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19 un Nr.20., Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 23.aprīlī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Zvaniņi”, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Lēmums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļmala”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apstiprināt 2024. gada 17.aprīlī notikušās otrās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma “Ceļmala”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3652 003 0109, atsavināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Abi nami”, reģistrācijas numurs 40203418509, par summu 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro).


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 16.aprīlī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 16.aprīlī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Zinīši”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Lēmums par Alūksnes pašvaldības kustamās mantas automobiļa VW Caravelle ar valsts reģistrācijas numuru HZ 7241  izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apstiprināt 2024. gada 9.aprīlī notikušās izsoles rezultātus par kustamās mantas automobiļa VW Caravelle ar valsts reģistrācijas numuru HZ 7241, atsavināšanu fiziskai personai, par summu 5800 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro).


Lēmums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Pullans 218”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apstiprināt 2024. gada 26.martā notikušās izsoles rezultātus par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Pullans 218”, Pullanā,  Alsviķu pagastā, atsavināšanu fiziskai personai, par summu 2300 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro).


Lēmums par nekustamā īpašuma zemes starpgabala “Dzērves”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apstiprināt 2024. gada 19.martā notikušās izsoles rezultātus par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Dzērves”, Liepnas pagastā, atsavināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Raibra”, reģistrācijas numurs 42403032726, par summu 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro).


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ceļmala”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā otrās izsoles rezultātu

2024.gada 17.aprīlī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļmala”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā otrā izsole. Īpašuma tiesības par summu 3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro) iegūst SIA “Abi nami”, reģistrācijas numurs 40203418509.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Pils iela 88, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 9.aprīlī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils iela 88, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 3650 EUR (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles rezultātu  pašvaldības kustamai mantai automobiļim VW Caravelle ar valsts reģistrācijas numuru HZ 7241

2024.gada 9.aprīlī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – automobiļa VW Caravelle ar valsts reģistrācijas numuru HZ 7241 izsole. Īpašuma tiesības par summu 5800 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 2.aprīlī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā “Vecmeisteri”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav izpildīti izsoles noteikumu nosacījumi.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 2.aprīlī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā “Varavīksnes 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav izpildīti izsoles noteikumu nosacījumi.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Brūža iela 1, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 26.martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža iela 1, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 257 600 EUR (divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti euro) iegūst SIA “NTC investīcijas”, reģistrācijas numurs 40103748266.


Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Pullans 218”, Pullanā, Alsviķu pagast, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 26.martā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Pullans 218”, Pullanā,  Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 2300 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro) iegūst fiziska persona.


Lēmums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vējakalna ielā 4A-1 un, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apstiprināt 2024. gada 12. martā notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vējakalna ielā 4A-1, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 900 0770, atsavināšanu fiziskai personai, par summu 1350 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro).


Lēmums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vējakalna ielā 4A-2 un, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apstiprināt 2024. gada 12. martā notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vējakalna ielā 4A-2, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 900 0769, atsavināšanu fiziskai personai, par summu 2000 EUR (divi tūkstoši euro).


Lēmums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepna 4”-1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apstiprināt 2024. gada 12. martā notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Liepna 4”-1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3668 900 0092, atsavināšanu fiziskai personai, par summu 1063,00 EUR (viens tūkstotis sešdesmit trīs euro).


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 12.martā  notika zemesgabala „Luņķi” Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3664 002 0136, 6.0033 ha platībā atkārtota nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 1002.16 EUR (viens tūkstotis divi euro 16 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 12.martā notika zemesgabala daļas „Starpgabali pašvaldībai piekritīgie” Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3664 004 0155, 0.5 ha platībā atkārtota nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 12.martā notika zemesgabala daļas „Šalkas” Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 006 0119, 0.59 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 36.58 EUR (trīsdesmit seši euro 58 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 12.martā notika zemesgabala daļas „Šalkas” Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 006 0120, 1.20 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 74.40 EUR (septiņdesmit četri euro 40 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 12.martā notika zemesgabala daļas „Šalkas” Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 006 0101, 4.55 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 282.10 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro 10 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 12.martā notika zemesgabala daļas „Bez adreses” Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 004 0139, 2.60 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 161.20 EUR (viens simts sešdesmit viens euro 20 euro centi) gadā bez PVN, iegūst V.Aņistratova Jaunalūksnes pagasta zemnieka saimniecība “Garjuri - 23”, reģistrācijas Nr.44101035712.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 12.martā notika zemesgabala daļas „Nomas zeme” Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3668 009 0046, 2.50 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 112.50 EUR (viens simts divpadsmit euro 50 euro centi) gadā bez PVN, iegūst Alūksnes rajona Liepnas pagasta zemnieka saimniecība “Salnas”, reģistrācijas Nr.43201005999.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Rijukalna iela 13A, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 19.martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rijukalna iela 13A, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 21 000 EUR (divdesmit vienu tūkstoti euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Dzērves”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 19.martā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Dzērves”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 1800 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma dzīvokļa “Liepna 4”-1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 12.martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa “Liepna 4”-1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 1063 EUR (viens tūkstotis sešdesmit trīs euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma dzīvokļa Vējakalna iela 4A-1, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 12.martā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Vējakalna iela 4A-1, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 1350 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma dzīvokļa Vējakalna iela 4A-2, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 12.martā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Vējakalna iela 4A-2, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 2000 EUR (divi tūkstoši euro) iegūst fiziska persona.


Lēmums par nekustamā īpašuma “Līkumi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apstiprināt 2024. gada 27. februārī notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma “Līkumi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 005 0084, atsavināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Abi nami”, reģistrācijas numurs 40203418509, par summu 6900,00 EUR (seši tūkstoši deviņi simti euro).


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 27.februārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Māriņkalnā,
Ziemera pagastā, Alūksnes novadā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Līkumi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 27.februārī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līkumi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 6900 EUR (seši tūkstoši deviņi simti euro) iegūst SIA “Abi nami”, reģistrācijas numurs 40203418509.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 27.februārī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma “Ceļmala”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2024.gada 27.februārī pulksten 15.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 75 500,00 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti euro) iegūst SIA “LIVO mežs”, reģistrācijas numurs 40203101815.


Lēmums par nekustamā īpašuma “Pīlādži”-3, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā ceturtās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apstiprināt 2021. gada 31. augustā notikušās ceturtās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Pīlādži”-3, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3674 900 0029, atsavināšanu fiziskai personai, par summu 2449,00 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro).


Paziņojums nekustamā īpašuma Lielā Ezera ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, īslaicīgas nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2024.gada 13.februārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – Lielā Ezera ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, īslaicīgas nomas tiesību izsole. Nomas tiesības par tirdzniecības reizi 2024. gadā - vienu reizi pavasara un vienu reizi rudens sezonā, par summu 410 EUR (četri simti desmit euro) bez PVN, iegūst saimnieciskās darbības veicējs.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 23.janvārī  notika zemesgabala daļas „Lejas” Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3672 002 0325, 0.2 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 euro centi) gadā bez PVN, iegūst Malienas pagasta I.Cinglera zemnieka saimniecība “Dambjupītes”, reģistrācijas Nr. 44101031434.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 23.janvārī  notika zemesgabala daļas „Pagasta zeme” Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3644 004 0233, 0.6 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 29.40 EUR (divdesmit deviņi euro 40 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 23.janvārī  izziņotās  zemesgabala „Luņķi” Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3664 002 0136, 6.0033 ha platībā nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo uz izsoli nepieteicās neviens pretendents.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 23.janvārī  notika zemesgabala daļas „Luņķi” Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3664 002 0098, 2.7 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 126.90 EUR (viens simts divdesmit seši euro 90 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 23.janvārī  izziņotās  zemesgabala daļas „Starpgabali pašvaldībai piekritīgie” Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3664 004 0155, 0.5 ha platībā nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo uz izsoli nepieteicās neviens pretendents.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 23.janvārī  notika zemesgabala „Nomas zeme” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3652 005 0331, 1.8 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 55.80 EUR (piecdesmit pieci euro 80 euro centi) gadā bez PVN, iegūst Alūksnes rajona Ilzenes pagasta G.Salmiņa zemnieka saimniecība “Amatnieki”, reģistrācijas Nr.43201011529.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2024.gada 23.janvārī  notika zemesgabala  daļas „Nomas zeme” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3652 005 0315, 1.9 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 58.90 EUR (piecdesmit astoņi euro 90 euro centi) gadā bez PVN, iegūst Alūksnes rajona Ilzenes pagasta G.Boka zemnieka saimniecība “Madaras”, reģistrācijas Nr.43201001963.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Kārklu iela 1, Alūksnē, Alūksnes novadā otrās izsoles rezultātu

2023. gada 19. decembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kārklu iela 1, Alūksnē, Alūksnes novadā otrā izsole. Īpašuma tiesības par summu 15 760 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 24.oktobrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma Kārklu iela 1, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Krastiņi”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2023.gada 24.oktobrī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krastiņi”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 48200 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Salnas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2023.gada 24.oktobrī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Salnas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 54200 EUR (piecdesmit četri tūkstoši divi simti euro) iegūst SIA “Grantiņi Mežs”, reģistrācijas numurs 40203316348.

 


Paziņojums par ceturtās izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 3.oktobrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika kustamās mantas – cirsmas īpašumā Pils iela 31, Alūksnē, Alūksnes novadā (muižas parks), ceturtā izsole. Īpašuma tiesības par summu 1344 EUR (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri euro) bez PVN, iegūst saimnieciskās darbības veicējs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Strazdu iela 14, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2023.gada 19.septembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strazdu iela 14, Alūksnē, Alūksnes novadā otrā izsole. Īpašuma tiesības par summu 1570 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 19.septembrī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mežvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma - zemes starpgabala “Anti”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2023.gada 19.septembrī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala “Anti”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 11 600 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 25.septembrī notika zemesgabala „Žubītes” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3694 002 0327, 0.7 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 euro centi) gadā bez PVN, iegūst Alūksnes rajona Zeltiņu pagasta Aivara Mūrnieka zemnieka saimniecība “Jaunlaimiņi”, reģistrācijas Nr. 44101031000.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 25.septembrī notika zemesgabala „Žubītes” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3694 002 0326, 1.2 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 36.00 EUR (trīsdesmit seši euro 00 euro centi) gadā bez PVN, iegūst Alūksnes rajona Zeltiņu pagasta Aivara Mūrnieka zemnieka saimniecība “Jaunlaimiņi”, reģistrācijas Nr. 44101031000.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 25.septembrī notika zemesgabala „Salenieki” Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3676 007 0088, 1.4 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 39.20 EUR (trīsdesmit deviņi euro 20 euro centi) gadā bez PVN, iegūst Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta I.Dorofejeva zemnieka saimniecība “Tvaikonītis”, reģistrācijas Nr. 44101034562.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 25.septembrī notika zemesgabala „Zīles” Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3680 007 0168, 1.16 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 70.76 EUR (septiņdesmit euro 76 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 25.septembrī izziņotās zemesgabala „Zīles” Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3680 007 0242, 1.2 ha platībā nomas tiesību izsol atzīta par nenotikušu, jo vienīgais pretendents uz izsoli  neieradās .


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 25.septembrī notika zemesgabala „Zīles” Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3680 007 0167, 1.6 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 97.60 EUR (deviņdesmit septiņi euro 60 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 25.septembrī notika zemesgabala „Alkšņi” Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3680 003 0222, 2.3 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 210.30 EUR (divi simti desmit euro 30 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 26.septembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Ceļmalas”,
Annas pagastā, Alūksnes novadā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma - zemes starpgabala “Mežmalas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2023.gada 26.septembrī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala “Mežmalas”,
Annas pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 7600 EUR (septiņi tūkstoši seši simti euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma - zemes starpgabala “Medņukalniņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2023.gada 26.septembrī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala “Medņukalniņi”,
Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par kustamās mantas – apkures katla izsoles rezultātiem

2023.gada 14.septembrī pulksten 8.00 “Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā  notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – apkures katla SC-90V izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 360.00 EUR (trīs simti sešdesmit euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 5.septembrī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā kustamās mantas – automašīnas Toyota Avensis ar valsts reģistrācijas numuru GS 6175 izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 5.septembrī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā kustamās mantas – automašīnas Mercedes Benz Sprinter ar valsts reģistrācijas numuru JE 6397 izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 5.septembrī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā kustamās mantas – automašīnas Toyota Hiace ar valsts reģistrācijas numuru HB 3335 izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 29.augustā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – Jāņkalna ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 1750 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro) bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 29.augustā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā kustamās mantas – cirsmas īpašumā Pils iela 31, Alūksnē, Alūksnes novadā (Muižas parks) trešā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Baltegles”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu

2023.gada 15.augustā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma zemes starpgabala “Baltegles”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā kadastra numurs 3652 001 0157 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 4000 EUR (četri tūkstoši euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par kustamās mantas - cirsmas īpašumā Kolberģa ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātiem

2023.gada 8.augustā pulksten 14:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas īpašumā Kolberģa ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 45 175,00 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro) iegūst SIA “BILLERUD Latvia”, reģistrācijas numurs 50003121261.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 1.augustā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma Strazdu iela 14, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums nekustamā īpašuma Strazdu ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 1.augustā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – Strazdu ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 1250 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro) bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums nekustamā īpašuma Brūža ielā 4-13, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 1.augustā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – Brūža ielā 4-13, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 4300 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro) bez PVN, iegūst SIA “ADIUTRIX MK”, reģistrācijas Nr.40103874170.


Paziņojums par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 25.jūlijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā kustamās mantas – cirsmas īpašumā Pils iela 31, Alūksnē, Alūksnes novadā (muižas parks), otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā otrās izsoles rezultātiem

2022.gada 25.jūlijā pulksten 14:30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 2024 EUR (divi tūkstoši divdesmit četri euro) iegūst SIA “REVOSA”, reģistrācijas Nr. 42103038448.


Paziņojums par nekustamā īpašuma zemes starpgabala “Mazās Papardes”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 11. jūlijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Mazās Papardes”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 180 EUR (viens simts astoņdesmit euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “A KLASE”.


Paziņojums par nekustamā īpašuma zemes starpgabala “Jaunās Papardes”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 11. jūlijā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jaunās Papardes”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 1070 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “A KLASE”.


Paziņojums par kustamās mantas - cirsmas ārpus meža zemē, kas atrodas īpašumā “Tempļakalna parks”, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 11. jūlijā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika kustamās mantas - cirsmas ārpus meža zemē, kas atrodas īpašumā “Tempļakalna parks”, Alūksnē, Alūksnes novadā, trešā izsole. Īpašuma tiesības par summu 2416 EUR (divi tūkstoši četri simti sešpadsmit euro), iegūst fiziska persona - saimnieciskās darbības veicējs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 27.jūnijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā kustamās mantas – cirsmas īpašumā Pils iela 31, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 029 3723, izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 27.jūnijā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3694 001 0006, izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pļavas”, Zeltiņu pagastā Alūksnes novadā izsoles rezultātiem

2023.gada 20.jūnijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļavas”, Zeltiņu pagastā Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 13 200 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti euro), iegūst SIA “KINDEL”, reģistrācijas numurs 44103050773.


Paziņojums par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 13.jūnijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Tempļakalna parks”, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 007 0501, otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma - zemes starpgabala “Čonku egles”, Ilzenes pagastā Alūksnes novadā izsoles rezultātiem

2023.gada 6.jūnijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Čonku egles”, Ilzenes pagastā Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības, par summu 410 EUR (četri simti desmit euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par kustamās mantas - cirsmas īpašumā “Līkumi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātiem

2023.gada 6. jūnijā pulksten 14:30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Līkumi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā (meža 1. kvartāla 2. nogabals) izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 35 370 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro) iegūst AS “STORA ENSO LATVIJA”, reģistrācijas Nr. 44103023309.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 30.maijā notika zemesgabala „Neļķītes” daļas Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3676 006 0121, 0.5 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 28.00 EUR (divdesmit astoņi eiro 00 eiro centi) gadā bez PVN, iegūst SIA “IZ AGRO”, reģistrācijas Nr. 54103146361.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 30.maijā notika zemesgabala „Bez adreses” daļas Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3676 006 0147, 4.83 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 505.24 EUR (pieci simti pieci  eiro 24 eiro centi) gadā bez PVN, iegūst SIA “KINDEL”, reģistrācijas Nr. 44103050773.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Jaundārzu iela 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2023.gada 30.maijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jaundārzu iela 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 1650 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 3-6, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2023.gada 30.maijā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 3-6, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 5400 EUR (pieci tūkstoši četri simti euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Ezerslokas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2023.gada 30.maijā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Ezerslokas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 400 EUR (četri simti euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Diānas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, izsoles rezultātiem

2023.gada 30.maijā pulksten 16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Diānas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā izsole. Nekustamā īpašuma tiesības, par summu 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro) iegūst SIA “4 PLUS”, reģistrācijas numurs 54103007931.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, (meža 1. kvartāla 19. un 20. nogabals), kadastra numurs 3656 009 0095, izsoles rezultātiem

2023.gada 16.maijā pulksten 15:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, (meža 1. kvartāla 19. un 20. nogabals), kadastra numurs 3656 009 0095 izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 20 001,00 EUR (divdesmit tūkstoši vienu euro) iegūst SIA “REVOSA”, reģistrācijas numurs 42103038448.


Paziņojums par kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, izsoli (meža 1. kvartāla 25. nogabals), izsoles rezultātiem

2023.gada 16.maijā pulksten 15:30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, izsoli (meža 1. kvartāla 25. nogabals) izsole. Kustamās mantas īpašuma tiesības, par summu 7447 EUR (septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi euro) iegūst SIA “REVOSA”, reģistrācijas numurs 42103038448.


Paziņojums par nekustamā īpašuma  Pils ielā 74, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2023.gada 16.maijā pulksten 16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  Pils ielā 74, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas,

nomas tiesību izsole. Nomas tiesību nosolītājs ir Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība Alūksnes rajona nodaļa, reģistrācijas numurs 90000069135, kas ieguvusi nomas tiesības uz 5 gadiem.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ceļmalītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 16.maijā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – “Ceļmalītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 6200 EUR (seši tūkstoši divi simti euro) bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 16.maijā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Tempļakalna parks”, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmā izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 25.aprīlī notika zemesgabala „Tabulas” daļas Pededzes  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3680 002 0007, 6.8 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 414.80 EUR (četri simti četrpadsmit euro 80 euro centi) gadā bez PVN, iegūst zemnieku saimniecība “Senatnes 2”, reģistrācijas Nr. 43201015431.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 25.aprīlī notika zemesgabala „Censoņi” daļas Jaunlūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3656 010 0281, 0.85 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 52.70  EUR (piecdesmit divi euro 70 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 25.aprīlī notika zemesgabala „Cempji 4” daļas Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3664 004 0215, 2.5 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 117.50 EUR (viens simts septiņpadsmit euro 50 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 25.aprīlī notika zemesgabala „Kosmosi 2”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3664 004 0146, 0.4 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 3.aprīlī notika zemesgabala „Liepnas lauki” daļas Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3668 013 0072, 1.5 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 67.50 EUR (sešdesmit septiņi euro 50 euro centi) gadā bez PVN, iegūst zemnieku saimniecība “Plešulauzi”, reģistrācijas Nr. 43201013892.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 3.aprīlī notika zemesgabala „Nomas zeme”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3680 003 0146, 2.3 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 140.30 EUR (viens simts četrdesmit euro 30 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 3.aprīlī notika zemesgabala „Strauti”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3680 004 0205, 4.1 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 250.10 EUR (divi simti piecdesmit euro 10 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 3.aprīlī notika zemesgabala „Strauti” daļas Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3680 004 0107, 1.4927 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 91.05 EUR (deviņdesmit viens euro 05 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 3.aprīlī notika zemesgabala „Zaļumi”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3676 009 0165, 4.47 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 125.16 EUR (viens simts divdesmit pieci euro 16 euro centi) gadā bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 2023.gada 3.aprīlī notika zemesgabala „Živas” daļas Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3676 006 0153, 0.66 ha platībā nomas tiesību izsole. Nomas tiesības, par nomas maksu 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 euro centi) gadā bez PVN, iegūst zemnieku saimniecība “Kadiķi M.A.”, reģistrācijas Nr. 44101036296.


Paziņojums nekustamā īpašuma “Lejas ploskums”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 4.aprīlī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – “Lejas ploskums”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 14700 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti euro) bez PVN, iegūst Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta I.Dorofejeva zemnieka saimniecība “TVAIKONĪTIS”, reģistrācijas Nr.44101034562.


Paziņojums nekustamā īpašuma “Purvājs”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 28.martā pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma “Purvājs”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 5200  EUR (pieci tūkstoši divi simti euro), iegūst Zeltiņu pagasta K.Pakalnieša zemnieka saimniecība “SKAPARI”, reģistrācijas Nr. 44101036915.


Paziņojums nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Tornīši”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 28.martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Tornīši”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 6400  EUR (seši tūkstoši četri simti euro), iegūst IK “CEĻAVĒJŠ V.I.”, reģistrācijas Nr. 44102024858.


Paziņojums nekustamā īpašuma “Strazdiņi”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 28.martā pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma “Strazdiņi”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 19 400  EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri simti euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Lielā Ezera ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, īslaicīgas nomas tiesību izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 7.martā pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – Lielā Ezera ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, īslaicīgas nomas tiesību izsole. Nomas tiesības par tirdzniecības reizi 2023. gadā - vienu reizi pavasara un vienu reizi rudens sezonā, par summu 410 EUR (četri simti desmit euro) bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma "Dienvidlejas", Jaunlaicenes pagastā izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 14.februārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Dienvidlejas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 450 EUR (četri simti piecdesmit euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma "Maliņas", Malienas pagastā izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 14.februārī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Maliņas”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 740 EUR (septiņi simti četrdesmit euro), iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Peldu ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsoles rezultātiem

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 31.janvārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika nekustamā īpašuma – Peldu ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsole. Īpašuma tiesības par summu 3278 EUR (trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi euro) bez PVN, iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Kungu māja”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu

2023.gada 24.janvārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kungu māja”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā kadastra numurs 3674 002 0246 izsole. Īpašuma tiesības, par summu 21 663 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit trīs euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MRS COMPANY”, reģistrācijas Nr. 44103048196.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, daļas – pirmā objekta izsoles rezultātiem

2023.gada 10. janvārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 002 0801 daļas – pirmā objekta 1m2 cenas izsole. Īpašuma tiesības, par summu 5 EUR (pieci euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SUN TRUST”, reģistrācijas Nr. 40003870666.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, daļas – otrā objekta izsoles rezultātiem

2023.gada 10. janvārī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 002 0801 daļas – otrā objekta 1m2 cenas izsole. Īpašuma tiesības, par summu 5 EUR (pieci euro), iegūst sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas Nr. 40003410625.


Paziņojums par izsoles atzīšanu par nenotikušu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka 2023. gada 10.janvārī pulksten 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā izziņotā nekustamā īpašuma Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 002 0801 daļas – trešā objekta 1m2 cenas izsole atzīta par nenotikušu, jo neieradās neviens solītājs.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Vālodzes ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2023.gada 3.janvārī pulksten 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vālodzes ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 1550 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro) iegūst fiziska persona.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Briežu ielā 10 Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu

2023.gada 3.janvārī pulksten 14.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā notika Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Briežu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā izsole. Īpašuma tiesības par summu 4300 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro) iegūst fiziska persona.

 

Skip to content