Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads - Alūksnes novads

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads

Alūksnes novada dome 27.06.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 191 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

 Būvniecības ieceres realizēšanai nekustamajā īpašumā Ošu iela 3B – veselības veicināšanas pakalpojumu centra katlu mājas izbūve – plānots mainīt funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Tehniskās apbūves teritoriju.

 Lokālplānojuma izstrādi vadīs Alūksnes novada pašvaldības teritorijas plānotāja I. Silbauma.

 Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami personīgi vai pa pastu Alūksnes novada pašvaldības kancelejai: Brūža iela 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, vai sūtot uz e-pastu: dome@aluksne.lv, fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskā personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

 Ar esošo Alūksnes novada teritorijas plānojumu un lokālplānojuma darba uzdevumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, sadaļā Teritorijas plānojumi un Lokālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, kā arī Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā, Plānošanas un attīstības nodaļā tās darba laikā.


Lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Darba uzdevums

 

Skip to content