Paziņojumi - Alūksnes novads

Paziņojums par atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējumu SIA “Alūksnes putnu ferma”

 

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 2024.gada 22.februārī ir izsniedzis atzinumu Nr.5-04/1/2024 par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģistrācijas Nr. 43203003333, paredzētajai darbībai – SIA “Alūksnes putnu ferma” vistu  audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu lūdzam iepazīties ŠEIT.


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

 

Paredzētās darbības nosaukums: vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ziemera pagastā Alūksnes novadā.

Paredzētās darbības vieta: vistu audzēšanas un olu ražošanas komplekss “Alūksnes putnu ferma”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads (nekustamais īpašums “Putni” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3696 008 0051; 3696 008 0052 un 3696 008 0177)).

Ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma” (reģistrācijas Nr. 43203003333, juridiskā adrese: “Putni”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4301, tālr. 26566244).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 21. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 5-02/23 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Alūksnes putnu ferma” ierosinātajai darbībai un 2021. gada 30. decembrī izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5‑03/14 ziņojuma sagatavošanai.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā:

Ziņojums vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana sagatavots 2023. gada martā, aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2023. gada maijā (1. redakcija iesniegta birojā 31.05.2023.; 2. redakcija – 09.01.2024.).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “AKTUALITĀTES”.


Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumenta nosaukums: “Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027. gadam” (Plāns).

Plāna izstrādātājs: SIA “ZAAO”, reģ. Nr. 44103015509, adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tālrunis: 64281250, e–pasts: zaao@zaao.lv.

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv.

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 4. janvārī ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/1/2023 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027. gadam”. Plāns attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī – Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver šādas pašvaldības: Alūksnes novada, Balvu novada, Cēsu novada, Gulbenes novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Smiltenes novada, Valkas novada un Valmieras novada pašvaldības.

Plāna un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks 2023. gada 22. augustā plkst. 18.00, SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, “Stūri”, Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151, vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaistē.

Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.zaao.lv, www.geoconsultants.lv 21. augustā. Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 27. jūlija varēs iepazīties tīmekļa vietnē www.zaao.lv, www.geoconsultants.lv , kā arī Alūksnes novada pašvaldībā, Balvu novada pašvaldībā, Cēsu novada pašvaldībā, Gulbenes novada pašvaldībā, Limbažu novada pašvaldībā, Saulkrastu novada pašvaldībā, Smiltenes novada pašvaldībā, Valkas novada pašvaldībā, Valmieras novada pašvaldībā.

Laika posmā no 2023. gada 27. jūlija līdz 31. augustam par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv, zaao@zaao.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā

 

 Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. jūnija sēdes lēmumu Nr. 172 ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā”.

 Saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam Grafisko daļu, lokālplānojuma teritorijas atļautais izmantošanas veids (funkcionālais zonējums) ir Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR). Lokālplānojumā plānots grozīt Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), detalizēt apbūves nosacījumus un aprobežojumus. Lokālplānojuma teritorijā plānota funkcionālai zonai atbilstoša būvniecība.

 Ar lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu,  darba uzdevumu un lokālplānojuma izstrādes teritoriju var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Lokālplānojumi vai Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

 Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāja Rimma Mellenberga, tālrunis 26668502, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv.

 Rakstiski priekšlikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami – papīra formātā: Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, sūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: dome@aluksne.lv līdz 2023. gada 7. augustam.


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai


Paredzētās darbības nosaukums:
vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ziemera pagastā Alūksnes novadā.

Paredzētās darbības vieta: vistu audzēšanas un olu ražošanas komplekss “Alūksnes putnu ferma”. Ziemera pagasts, Alūksnes novads (nekustamais īpašums “Putni” (zemes vienību kadastra  apzīmējumi 3696 008 0051; 3696 008 0052 un 3696 008 0177)).

Ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma” (reģistrācijas Nr. 43203003333, juridiskā adrese: “Putni”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4301, tālr. 26566244).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 21. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 5-02/23 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Alūksnes putnu ferma” ierosinātajai darbībai un 2021. gada 30. decembrī izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu ziņojuma sagatavošanai. Ziņojums vistu audzēšanas un olu ražošanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana sagatavots 2023. gada martā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2023. gada 10. marta līdz 14. aprīlim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notika 2023. gada 20. martā plkst.17.00. Aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2023. gada maijā.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2023. gada 31. maijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “aktualitātes“.


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā


Alūksnes novada pašvaldība informē, ka ar Alūksnes pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu  “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā” uzsākts darbs pie lokālplānojuma izstrādes.

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv ŠEIT

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Lokālplānojuma teritorijas platība – 0,5049 ha.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Aivita MĀSĒNA

Saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam Grafisko daļu, lokālplānojuma teritorijas plānotais (atļautais) izmantošanas veids  (funkcionālais zonējums) ir Publiskā apbūves teritorija (P). Lokālplānojumā plānots grozīt funkcionālo zonējumu uz    Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), detalizēt apbūves nosacījumus un aprobežojumus.    Lokālplānojuma teritorijā plānots būvēt savrupmāju ar tai nepieciešamajām komunikācijām.  

Lokālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33.punktā noteiktajām prasībām, Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami – papīra formātā:   Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, LV-4301, sūtot pa pastu vai elektroniski  uz e-pastu: dome@aluksne.lv līdz 2022.gada 8.augustam.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas  pa tālruni +371 26606818 un elektronisko pastu aivita.masena@aluksne.lv vai dome@aluksne.lv


Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu


Alūksnes novada dome 2019.gada 28.novembrī (Domes sēdes protokols Nr.13, 32. p.) ir pieņēmusi lēmumu akceptēt SIA „Alūksnes putnu ferma” (Reģ.Nr. 43203003333) paredzēto darbību – mājputnu audzēšanas kompleksa “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, pārbūvi un ražošanas apjomu palielināšanu.

Ar lēmumu un tā pamatojumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē (ŠEIT) kā arī kā arī Alūksnes novada pašvaldībā – Dārza ielā 11 (202. kabinetā), Alūksnē, Alūksnes novadā, tās darba laikā un pašvaldības tīmekļa vietnē šeit. Pieņemot lēmumu, tika ņemts vērā Ietekmes uz vidi novērtējums un Vides pārraudzības valsts biroja izsniegtais atzinums, sabiedrisko apspriešanu rezultāti, kā arī plānotās darbības atbilstība Alūksnes novada teritorijas plānojumam.


Paziņojums par Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma saņemšanu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam


Paredzētās darbības nosaukums: 
mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.

Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Atzinuma par ziņojumu sagatavošanas datums: 2019.gada 11. novembris

Aicinām iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu šeit: https://failiem.lv/u/pqncqgqe

Ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu iespējams iepazīties Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā http://www.vpvb.gov.lv/, kā arī Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā, pie Plānošanas un attīstības nodaļas, tās darba laikā.


PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀS REDAKCIJAS IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

Paredzētās darbības nosaukums: mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.
Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads. 

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Ziņojuma nosaukums: SIA “Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2019.gada 24.septembris

Ziņojuma sagatavotājs: AS “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”, reģ. Nr. 40003475890; adrese: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.45 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2017.gada 15.decembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums tika sagatavots 2018.gada 27.aprīlī, un no 2018.gada 3.maija līdz 2018.gada 3.jūnijam notika ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 17.maijā plkst. 11:00 SIA “Alūksnes putnu ferma” administrācijas ēkas telpās “Putnos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. Aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 29.jūnijā. Atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 10.augusta vēstulei Nr.5-01/781 ziņojums tika precizēts un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 6.decembrī, un atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 17.janvāra vēstulei Nr.5-01/47, Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2019.gada 25.februārī. Ziņojuma aktuālā redakcija, kas ietver papildus informāciju un izvērtējumu atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 8.marta vēstulei Nr. 5-01/202, Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta 2019.gada 24.septembrī.

Iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams: SIA “Alūksnes putnu ferma” tīmekļa vietnē www.apf.lv.


Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Aicinām iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu šeit: https://failiem.lv/u/pqncqgqe

 


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.
Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
Ziņojuma nosaukums: SIA “Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2019.gada 25.februāris
Ziņojuma sagatavotājs: AS “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”, reģ. Nr. 40003475890; adrese: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063.
Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.45 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2017.gada 15.decembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums tika sagatavots 2018.gada 27.aprīlī, un no 2018.gada 3.maija līdz 2018.gada 3.jūnijam notika ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 17.maijā plkst. 11:00 SIA “Alūksnes putnu ferma” administrācijas ēkas telpās “Putnos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. Aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 29.jūnijā. Atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 10.augusta vēstulei Nr.5-01/781 ziņojums tika precizēts un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 6.decembrī. Ziņojuma aktuālā redakcija, kas ietver papildus informāciju un izvērtējumu atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 17.janvāra vēstulei Nr.5-01/47, Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta 2019.gada 25.februārī.
Iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams: SIA “Alūksnes putnu ferma” tīmekļa vietnē www.apf.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀS REDAKCIJAS IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

Paredzētās darbības nosaukums: mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.
Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
Ziņojuma nosaukums: SIA “Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018.gada 5.decembris
Ziņojuma sagatavotājs: AS “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”, reģ. Nr. 40003475890; adrese: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063.
Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.45 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2017.gada 15.decembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums tika sagatavots 2018.gada 27.aprīlī, un no 2018.gada 3.maija līdz 2018.gada 3.jūnijam notika ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 17.maijā plkst. 11:00 SIA “Alūksnes putnu ferma” administrācijas ēkas telpās “Putnos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. Aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 29.jūnijā. Atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 10.augusta vēstulei Nr.5-01/781 ziņojums precizēts un aktuālā ziņojuma redakcija Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta 2018.gada 6.decembrī.
Iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams: SIA “Alūksnes putnu ferma” tīmekļa vietnē www.apf.lv.

Skip to content