Paziņojumi - Alūksnes novads

Paziņojumi

 

 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā


Alūksnes novada pašvaldība informē, ka ar Alūksnes pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu  “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā” uzsākts darbs pie lokālplānojuma izstrādes.

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv ŠEIT

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Lokālplānojuma teritorijas platība – 0,5049 ha.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Aivita MĀSĒNA

Saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam Grafisko daļu, lokālplānojuma teritorijas plānotais (atļautais) izmantošanas veids  (funkcionālais zonējums) ir Publiskā apbūves teritorija (P). Lokālplānojumā plānots grozīt funkcionālo zonējumu uz    Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), detalizēt apbūves nosacījumus un aprobežojumus.    Lokālplānojuma teritorijā plānots būvēt savrupmāju ar tai nepieciešamajām komunikācijām.  

Lokālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33.punktā noteiktajām prasībām, Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami – papīra formātā:   Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, LV-4301, sūtot pa pastu vai elektroniski  uz e-pastu: dome@aluksne.lv līdz 2022.gada 8.augustam.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas  pa tālruni +371 26606818 un elektronisko pastu aivita.masena@aluksne.lv vai dome@aluksne.lv


Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu


Alūksnes novada dome 2019.gada 28.novembrī (Domes sēdes protokols Nr.13, 32. p.) ir pieņēmusi lēmumu akceptēt SIA „Alūksnes putnu ferma” (Reģ.Nr. 43203003333) paredzēto darbību – mājputnu audzēšanas kompleksa “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, pārbūvi un ražošanas apjomu palielināšanu.

Ar lēmumu un tā pamatojumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē (ŠEIT) kā arī kā arī Alūksnes novada pašvaldībā – Dārza ielā 11 (202. kabinetā), Alūksnē, Alūksnes novadā, tās darba laikā un pašvaldības tīmekļa vietnē šeit. Pieņemot lēmumu, tika ņemts vērā Ietekmes uz vidi novērtējums un Vides pārraudzības valsts biroja izsniegtais atzinums, sabiedrisko apspriešanu rezultāti, kā arī plānotās darbības atbilstība Alūksnes novada teritorijas plānojumam.


Paziņojums par Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma saņemšanu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam


Paredzētās darbības nosaukums: 
mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.

Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Atzinuma par ziņojumu sagatavošanas datums: 2019.gada 11. novembris

Aicinām iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu šeit: https://failiem.lv/u/pqncqgqe

Ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu iespējams iepazīties Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā http://www.vpvb.gov.lv/, kā arī Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā, pie Plānošanas un attīstības nodaļas, tās darba laikā.


PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀS REDAKCIJAS IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

Paredzētās darbības nosaukums: mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.
Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads. 

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Ziņojuma nosaukums: SIA “Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2019.gada 24.septembris

Ziņojuma sagatavotājs: AS “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”, reģ. Nr. 40003475890; adrese: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.45 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2017.gada 15.decembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums tika sagatavots 2018.gada 27.aprīlī, un no 2018.gada 3.maija līdz 2018.gada 3.jūnijam notika ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 17.maijā plkst. 11:00 SIA “Alūksnes putnu ferma” administrācijas ēkas telpās “Putnos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. Aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 29.jūnijā. Atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 10.augusta vēstulei Nr.5-01/781 ziņojums tika precizēts un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 6.decembrī, un atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 17.janvāra vēstulei Nr.5-01/47, Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2019.gada 25.februārī. Ziņojuma aktuālā redakcija, kas ietver papildus informāciju un izvērtējumu atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 8.marta vēstulei Nr. 5-01/202, Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta 2019.gada 24.septembrī.

Iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams: SIA “Alūksnes putnu ferma” tīmekļa vietnē www.apf.lv.


Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Aicinām iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu šeit: https://failiem.lv/u/pqncqgqe

 


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.
Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
Ziņojuma nosaukums: SIA “Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2019.gada 25.februāris
Ziņojuma sagatavotājs: AS “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”, reģ. Nr. 40003475890; adrese: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063.
Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.45 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2017.gada 15.decembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums tika sagatavots 2018.gada 27.aprīlī, un no 2018.gada 3.maija līdz 2018.gada 3.jūnijam notika ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 17.maijā plkst. 11:00 SIA “Alūksnes putnu ferma” administrācijas ēkas telpās “Putnos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. Aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 29.jūnijā. Atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 10.augusta vēstulei Nr.5-01/781 ziņojums tika precizēts un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 6.decembrī. Ziņojuma aktuālā redakcija, kas ietver papildus informāciju un izvērtējumu atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 17.janvāra vēstulei Nr.5-01/47, Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta 2019.gada 25.februārī.
Iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams: SIA “Alūksnes putnu ferma” tīmekļa vietnē www.apf.lv.


PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀS REDAKCIJAS IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

Paredzētās darbības nosaukums: mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.
Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ. Nr. 43203003333; adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
Ziņojuma nosaukums: SIA “Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018.gada 5.decembris
Ziņojuma sagatavotājs: AS “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”, reģ. Nr. 40003475890; adrese: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063.
Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.45 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2017.gada 15.decembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums tika sagatavots 2018.gada 27.aprīlī, un no 2018.gada 3.maija līdz 2018.gada 3.jūnijam notika ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 17.maijā plkst. 11:00 SIA “Alūksnes putnu ferma” administrācijas ēkas telpās “Putnos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. Aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2018.gada 29.jūnijā. Atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 10.augusta vēstulei Nr.5-01/781 ziņojums precizēts un aktuālā ziņojuma redakcija Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta 2018.gada 6.decembrī.
Iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams: SIA “Alūksnes putnu ferma” tīmekļa vietnē www.apf.lv.

Skip to content