Finanšu komitejas sēdes 18.01.2018. darba kārtība (PRECIZĒTA) - Alūksnes novads

Finanšu komitejas sēdes 18.01.2018. darba kārtība (PRECIZĒTA)

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2018. – 2020. gadam apstiprināšanu.
 3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā.
 4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2014. gada 25. septembra lēmumā Nr. 365 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 5. Par projektu “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”.
 6. Par projektu “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā”.
 7. Par projektu “Laivu nolaišanas vietu uzlabošana Alūksnes ezerā”.
 8. Par projektu “Apsaimniekošanas plāna izstrāde Alūksnes novada publiskajām ūdenstilpēm”.
 9. Par projektu “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Alūksnes ezera “iekšezera” ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai”.
 10. Par projektu “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (3.kārta)”.
 11. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” 2018. gada darba plāna apstiprināšanu.
 12. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darba plāna 2018. gadam apstiprināšanu.
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 14. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu.
 15. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. darbības termiņu un Inestīcijas plāna 2015.-2017./2018. gadam aktualizēšanu.

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:

 1. Par projektu “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””.
 2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr. 387 “Par projektu “Pašvaldības autoceļa  “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri –  Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā””.
 3. Par noteikumu Nr._/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021. gadam” izdošanu.
 4. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldība budžeta līdzekļus”.”
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam.
Skip to content