Finanšu komitejas 15.03.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 15.03.2018. sēdes darba kārtība

15.03.2018., plkst. 10:00

Mazā zāle

 

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par nekustamā īpašuma īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3694 001 0006 daļas īslaicīgu nomu.
3. Par līdzekļu izdalīšanu Mālupes pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
4. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
5. Par projektu “Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana”.
6. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
7. Par Alūksnes novada domes 31.01.2018. lēmuma Nr.43 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” precizēšanu.
8. Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” īstenošanai.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.10.2018. lēmumā Nr.403 “Par aizņēmumu projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai”.
10. Par līdzekļu piešķiršanu projekta priekšfinansēšanai.
11. Par līdzekļu piešķiršanu projekta līdzfinansēšanai.
12. Par papildu līdzekļu piešķiršanu biedrību projektu līdzfinansēšanai.
13. Par ēkas iekšējo inženiertīklu pārbūvi.
14. Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu attīrīšanas izmaksu kompensāciju.
15. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
17. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
18. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”” izdošanu.
19. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
20. Par Alūksnes Politiski represēto kluba “Sarma” iesnieguma izskatīšanu.

Skip to content