Domes sēdes 22.03.2018. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 22.03.2018. darba kārtība

22.03.2018., plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 004 0123, “Kamenes”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 101 0047, “Pormaļi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Romeškalns”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par cirsmas “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
6. Par cirsmas “Dambis 1”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
7. Par cirsmu “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
8. Par cirsmu “Ežukalns” un “Ezeriņi”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par cirsmas “Kaktiņi ZR1”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3694 001 0006 daļas īslaicīgu nomu.
11. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
12. Par līdzekļu izdalīšanu Mālupes pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
13. Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanu SIA „RŪPE”.
14. Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas – siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanu akciju sabiedrībai „SIMONE”.
15. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu Alūksnes Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
16. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” izdošanu.
17. Par Alūksnes novada Sociālā dienesta un Sociālās aprūpes centra “Alūksne” reorganizāciju, izveidojot jaunu iestādi.
18. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
19. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”” izdošanu.
20. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā” izdošanu.
21. Par papildu līdzekļu piešķiršanu biedrību projektu līdzfinansēšanai.
22. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Neredzīgo biedrība” projekta “Šoudauna attīstība Alūksnes novadā” realizācijai.
23. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latviskais mantojums” projekta “Ceļā uz Strautiņu skolas 150 gadu atceri” realizācijai.
24. Par līdzfinansējumu nodibinājumam “Malienas skolas fonds” projekta “Ceļā uz mūsu valsts un Aleksandra Pelēča simtgadi” realizācijai.
25. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” projekta realizācijai.
26. Par līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskai draudzei.
27. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ernsta Glika mantojuma biedrība”.
28. Par līdzfinansējumu biedrībai “Kultūras un izglītības centrs “Stili””.
29. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes un Apes novada fonds”.
30. Par līdzfinansējumu biedrībai “Sidraba pavediens”.
31. Par līdzfinansējumu biedrībai “Remis”.
32. Par līdzfinansējumu biedrības “Ilzenes attīstībai” projekta realizācijai.
33. Par līdzfinansējumu biedrības “Pededzes Nākotne” projekta realizācijai.
34. Par līdzfinansējumu biedrības “Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projekta realizācijai.
35. Par līdzfinasējumu biedrības “Interešu centrs “Jaunanna”” projekta realizācijai.
36. Par līdzfinansējumu biedrības “Nāc pretim” projekta realizācijai.
37. Par līdzfinasējumu biedrības “Nelaid vaļā” projekta realizācijai.
38. Par projektu “Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana”.
39. Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas pilnvarošanu dalībai biedrībā “Latvijas Futbola federācija”.
40. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
41. Par Alūksnes novada domes 31.01.2018. lēmuma Nr.43 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” precizēšanu.
42. Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” īstenošanai.
43. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.403 “Par aizņēmumu projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai”.
44. Par līdzekļu piešķiršanu projekta priekšfinansēšanai.
45. Par līdzekļu piešķiršanu projekta līdzfinansēšanai.
46. Par ēkas iekšējo inženiertīklu pārbūvi.
47. Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu attīrīšanas izmaksu kompensāciju.
48. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
49. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
50. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
51. Par grāmatu “Šalc Tālavas un Dzimtenes sili” un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
52. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

Skip to content