Tautsaimniecības komitejas 21.05.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 21.05.2018. sēdes darba kārtība

21.05.2018., plkst. 10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0065, “Papardes 14”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0137, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par cirsmas “Mārsili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Atvases”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļi”-1, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļi”-3, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļi”- 4, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
10. Par noteikumu Nr._/2018 “Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās telpās” apstiprināšanu.
11. Par grozījumu izdarīšanu 2017. gada 23. novembra Alūksnes novada domes lēmumā Nr.441 “Par Civilās aizsardzības komisijas sastāvu”.
12. Par Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
13. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 „Par Alūksnes novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2010 “Par licenču izsniegšanas kārtību vieglo taksometru pārvadājumiem Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
15. Par projektu LIFE programmas projektu konkursam.
16. Informācija par jauna dzīvojamā fonda izveidošanu speciālistiem.

Skip to content