Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 3.kārtu - Alūksnes novads

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 3.kārtu

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 3.kārtu ar kopējo finansējumu 308 162,74 EUR.

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu turpina „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā ALP Stratēģija 2015.-2020.gadam) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros un, uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu stratēģiskā mērķa SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” sekojošās Rīcībās: 

R1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana” 
Rīcības atbalsta apmērs: 40 521,12 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 15 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%

 
R1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 88 632,26 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 15 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%

 un stratēģiskā mērķa SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” sekojošās Rīcībās:


R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”
Rīcības atbalsta apmērs: 70 000,00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%


R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 109 009,36 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%

Projektu iesniegumu pieņemšana:

  • no 2018.gada 22.oktobra līdz 2018.gada 22.novembrim;
  • projekta iesniegumu iesniegšana TIKAI elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login .

Projektu īstenošanas termiņš:

  • 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;
  • 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;
  • 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – pārējiem projektiem.

 Ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties:

biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”
Dārza ielā 8a, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00
(ALP Stratēģijas 2015.-2020.gadam elektroniskā versija pieejama www.aluksnespartneriba.lv, sadaļā Darbības stratēģija vai www.lad.gov.lv, sadaļā LEADER)

Kontaktpersona
LEADER Administratīvā vadītāja: Santa Harjo-Ozoliņa
Tālrunis: 26330477
E-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com

 

Skip to content