Finanšu komitejas 13.12.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 13.12.2018. sēdes darba kārtība

13.12.2018., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zālē

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Seda 2” – 9, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu ielā 4-1, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzulejas”-16, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži”-3, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži”-9, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulstari”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbenāji”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu.
9. Par zemes Alūksnē, Alūksnes novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
11. Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 293 Alūksnes pilsētā atrašanās vietas noteikšanu.
12. Par dāvanu un dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un pārzināšanas kārtību.
13. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2019. gadā.
14. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmumā Nr.34 “Par projektu “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.
15. Par dalības maksas apstiprināšanu.
16. Par dalības maksas apstiprināšanu tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda”.
17. Par dalības maksas apstiprināšanu XIV Latvijas amatierteātru salidojumam.
18. Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem.
19. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem.
20. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem.
21. Par būvprojekta izstrādi Pededzes pamatskolai.
22. Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu.
23. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr. 476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
24. Par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes projekta izpildes termiņa pagarināšanu.
25. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” izdošanu.

Skip to content